Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) ELEMENTÓW BETONOWYCH DO BUDOWY...

Przedmiot:

DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) ELEMENTÓW BETONOWYCH DO BUDOWY PIWNIC GROBOWYCH WSZELKIEGO TYPU

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Plonów 22/I
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 32 291 79 22
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) ELEMENTÓW BETONOWYCH DO BUDOWY PIWNIC GROBOWYCH WSZELKIEGO TYPU DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 124 W SOSNOWCU
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów betonowych do budowy piwnic grobowych w następujących rodzajach: - piwnica pojedyncza z przestrzenią sanitarną, - piwnica podwójna z przestrzenią sanitarną, - piwnica trzykomorowa z przestrzenią sanitarną (rodzaj montażu - piwnica podwójna + obok piwnica pojedyncza), - piwnica czterokomorowa z przestrzenią sanitarną ( rodzaj montażu - piwnica podwójna + obok piwnica podwójna). - piwnica urnowa pojedyncza, - piwnica urnowa rodzinna, - zaślepki do nisz w Kolumbarium. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania elementów betonowych piwnic grobowych - wyszczególnienie w tytule opracowania. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument związany z postępowaniem przy robotach budowlanych w zakresie zagospodarowania pól grzebalnych. Szkice piwnic w załączeniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury podpisanego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary: - piwnice pojedyncze z przestrzenią sanitarną, w których składa się trumnę ze zwłokami - długość 230 cm, szerokość 100 cm, głębokość 100 cm, podkłady stabilizujące piwniczkę 2 sztuki - 110 cm x 25 cm x 6 cm, sklepienia 5 sztuk. Ostatnie sklepienie grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien winno być wykonane wraz z przestrzenią sanitarną, jako izolacja o głębokości co najmniej 30 cm od sklepienia do poziomu ziemi; -piwnice wielokomorowe z przestrzenią sanitarną (podwójne, trzykomorowe, czterokomorowe) - wielokrotność powyższych wymiarów i elementów; -piwnice pojedyncze urnowe, w których składa się urnę - długość 50 cm, szerokość 50 cm, głębokość 70 cm (ściana piwniczki składana z dwóch części 2 sztuki x 35cm, podkład stabilizujący piwniczkę 60cm x 60cm, sklepienie górne 45cmx45cm); -piwnice urnowe rodzinne z elementów betonowych, w których składa się urny, powinny mieć wymiary: długość 100 cm, szerokość 100 cm, głębokość 75 cm, podkłady stabilizujące piwniczkę 2 sztuki - 110cm x 25cm, sklepienia 2 sztuki - 95cm x 47,5cm. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią; -zaślepki do nisz w Kolumbarium długość 39 cm, szerokość 39 cm, grubość 3 cm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z poźn. zm.). Żądane warunki gwarancji : nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy

CPV: 44114200-4

Dokument nr: 510681-N-2019, ZP 3/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzuk.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 12:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE FORMUŁUJE W TYM ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny na dzień składania ofert (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU NORM PRZEDMIOTOWYCH PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY I DŁUGOŚCI OKRESU GWARANCJI UDZIELONEJ ZAMAWIAJĄCEMU NA WYKONANE DOSTAWY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI 20,00
OKRES GWARANCJI 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.