Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup asfaltu lanego

Przedmiot:

Zakup asfaltu lanego

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna
powiat: łęczyński
tel. 081 7523082/83
zdp@powiatleczynski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup asfaltu lanego
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asfaltu lanego MA 4 50/70 do remontów dróg powiatowych Powiatu Łęczyńskiego odbiór w siedzibie Wykonawcy (do 80 Mg). 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 44.11.36.20-7 - asfalt 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: asfalt lany MA 4 50/70 - do 80 Mg 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia. 5. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie transportem Zamawiającego. 6. Zamawiający zobowiązany jest do podstawienia środków transportowych do Wykonawcy w terminach określonych i uzgodnionych z Wykonawcą, stosownie do zamówienia. 7. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia telefonicznie. Odbiór asfaltu będzie następował w dniu następnym po złożeniu zamówienia w godzinach od 7:00 do 15:00. Załadunek powinien nastąpić w przeciągu 60 minut od przyjazdu kierowcy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu asfaltu o temp. 175-195°C 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia, tj. normy PN-EN 13108-6. 9. W związku z tym, że Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia od Wykonawcy własnym transportem, Wykonawca zobowiązany jest wydawać materiały w odległości nie większej niż 30 km od bazy Zamawiającego, tj. od Obwodu Drogowego w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16

CPV: 44113620-7

Dokument nr: 510657-N-2019, ZDP.ZP.372.01.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łeczna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-13, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.