Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
557z dziś
4201z ostatnich 7 dni
15412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot:

ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301 sekretariat: 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROBOTY BUDOWLANE

ul. Księżnej Dąbrówki 21

Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymiana pionów i poziomów wewnętrznych instalacji wod-kan w komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Księżnej Dąbrówki 21

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

1) rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej w obrębie ww. posesji,

2) wymianę poziomej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej w piwnicy budynku,

3) wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej i włączenie do miejskiej sieci sanitarnej, zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi ZWiK Szczecin,

4) wymianę czterech pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku łącznie z odpowietrzeniem kanalizacji,

5) likwidację istniejącego szamba,

6) inwentaryzację geodezyjną nowego przyłącza,

7) montaż wodomierzy,

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami p.poż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego,

Uwaga! Budynek jest zamieszkały i użytkowany.

Wykonawca aby uwzględnić wszystkie składniki kształtujące ostateczną cenę oferty, zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty cenowej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie przedmiotu umowy w tym:

1) zgłoszenie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szczecin pracy geodezyjnej, za pośrednictwem systemu iKERG,

2) pozyskanie pliku bazodanowego w formacie *GIV,

3) po zakończeniu robót, sporządzenie operatów geodezyjnych dla prac wykonanych i przekazanie wyników prac do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGIK Szczecin, w postaci pliku bazodanowego w formacie *GIV,

Dokument nr: 4/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert - 12.02.2019 r. o godz. 09:15, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9.

Specyfikacja:
Przedmiar robót, oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 9, przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie - na konto nr 91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

Składanie ofert:
Termin składania ofert - 12.02.2019 r. do godz. 09:00, Szczecin, ul. Mariacka 25, pokój nr 9. Dział Zamówień Publicznych, Emilia Bielak tel. 91 35 16 405.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin - 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji - 24 miesiące
4. Forma oferty:

1) Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załączonego poniżej wzoru), kosztorys ofertowy (roboty sanitarne zewnętrzne i roboty sanitarne wewnętrzne)

2) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,roboty wod-kan przy ul. Dąbrówki 21 w Szczecinie".

5. Kryterium oceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót i wizję lokalną.

3) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,

2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK, przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO

- informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować w sprawach ochrony danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania danych. Jako administrator będziemy przetwarzać

dane w celu:

- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

VI. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Kontakt:
4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Pan Tadeusz Frankowski tel. 91 42 16 714, Dział Inwestycji ul. Jagiellońska 34c Szczecin

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.