Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 48 627 654 300
zam.publ@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców" w podziale na 3 Części
1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców" w podziale na 3 Części. Część 1 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Część 2 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Część 3 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres prac i czynności w ramach pełnionej funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdej Części w załącznikach do ogłoszenia odpowiednio do danej Części. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w szczególności: 1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR); 3) współudział w przekazaniu placu budowy; 4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym; 5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem; 6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji, systematyczna kontrola i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych; 7) organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego, a w razie potrzeby lub na wniosek Zamawiającego częściej wraz ze sporządzeniem w terminie 3 dni protokołów ze spotkań i dostarczeniem ich uczestnikom spotkań; 8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą wykonawcy oraz dokumentacją projektową; 9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy), nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbioru; 10) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót; 11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy; 12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ; 15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt Wykonawcy; 16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej; 17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót; 18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz z przekazaniem na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawami zależnymi do ww. dokumentacji; 19) sporządzanie i dostarczenie do Zamawiającego raz na miesiąc raportu zawierającego opis postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawcy dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót; 20) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje zewnętrzne kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na życzenie Zamawiającego udział w ww. czynnościach kontrolnych 21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót, o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 22) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad; 23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego; 24) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorysy i harmonogram; 25) poświadczenie terminu zakończenia robót; 26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia; 27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektami; 28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną; 30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez siebie nadzoru; 31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rozszerzonej rękojmi; 32) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz - kurs na rewitalizację" nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w szczególności: 1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR); 3) współudział w przekazaniu placu budowy; 4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym; 5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem; 6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji, systematyczna kontrola i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych; 7) udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego, a w razie potrzeby lub na wniosek Zamawiającego częściej, 8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą wykonawcy oraz dokumentacją projektową; 9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy), nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbioru; 10) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót; 11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy; 12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ; 15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt Wykonawcy; 16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej; 17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót; 18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz z przekazaniem na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawami zależnymi do ww. dokumentacji; 19) sporządzanie i dostarczenie do Zamawiającego raz na miesiąc raportu zawierającego opis postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawcy dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót; 20) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje zewnętrzne kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na życzenie Zamawiającego udział w ww. czynnościach kontrolnych 21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót, o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 22) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad; 23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego; 24) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorysy i harmonogram; 25) poświadczenie terminu zakończenia robót; 26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia; 27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektami; 28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną; 30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez siebie nadzoru; 31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rozszerzonej rękojmi; 32) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz - kurs na rewitalizację" nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w szczególności: 1) pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR); 3) współudział w przekazaniu placu budowy; 4) zapewnienie realizacji nadzorowanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym; 5) uzyskiwanie od wykonawcy robót certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów dla wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem; 6) nadzór i kontrola nad terminową realizacją inwestycji, systematyczna kontrola i weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych; 7) udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych raz w tygodniu z udziałem Zamawiającego, a w razie potrzeby lub na wniosek Zamawiającego częściej, 8) egzekwowanie od wykonawcy robót postanowień umowy na roboty budowlane oraz zgodności stosowanych wyrobów budowlanych z ofertą wykonawcy oraz dokumentacją projektową; 9) sprawdzanie, zatwierdzanie i odbiór wykonywanych robót budowlanych wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbiorowych (odbiór końcowy), nadzór nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przebiegu ww. odbioru; 10) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót; 11) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją, a stanem faktycznym na terenie budowy; 12) współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski i zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień lub wyjaśnień; 13) rozwiązywanie, w porozumieniu z Zamawiającym, bieżących problemów technicznych powstałych w trakcie realizacji robót; 14) wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgód projektantów na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ; 15) zlecanie wykonawcy robót wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt Wykonawcy; 16) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej; 17) doradztwo i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z roszczeniami lub sporami dotyczącymi realizacji umowy na roboty budowlane oraz z problemami mogącymi pojawić się podczas realizacji robót; 18) tworzenie dokumentacji fotograficznej w zakresie prowadzenia inwestycji dokumentującej postęp robót (w tym roboty zanikające) wraz z przekazaniem na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawami zależnymi do ww. dokumentacji; 19) sporządzanie i dostarczenie do Zamawiającego raz na miesiąc raportu zawierającego opis postępu robót w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawcy dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót; 20) wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych przez instytucje zewnętrzne kontroli związanych z realizacją nadzorowanych robót, na życzenie Zamawiającego udział w ww. czynnościach kontrolnych 21) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie wykonawcy robót, o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 22) poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad; 23) uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego; 24) sprawdzanie ilości i wartości wykonywanych robót w oparciu o kosztorysy i harmonogram; 25) poświadczenie terminu zakończenia robót; 26) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia; 27) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektami; 28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 29) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, wymaganiami dokumentacji projektowej, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP oraz sztuką budowlaną; 30) dokonanie szczegółowego rozliczenia w zakresie prowadzonego przez siebie nadzoru; 31) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rozszerzonej rękojmi; 32) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione wyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji nadzorowanych robót oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn ,,Kalisz - kurs na rewitalizację" nr projektu RPWP.09.02.02-30-0016/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 510638-N-2019, WRM.271.01.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - zakładka "Ogłoszenia" / "Zamówienia publiczne"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
wyłącznie pokój nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczący się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. T. Kościuszki 1a w Kaliszu

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-13, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 1) w przypadku składania oferty na Część 1 - osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej spełniającą łącznie niżej wymienione wymagania: -posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie; -pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotami, polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie, adaptacji lub remoncie budynku o wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 150.000,00 PLN; 2) w przypadku składania oferty na Część 2 - osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych spełniającą łącznie niżej wymienione wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie; - pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach jednej umowy, funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami, polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie, adaptacji lub remoncie budynku co najmniej w zakresie wykonania instalacji: zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji; 3) w przypadku składania oferty na Część 3 - osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniającą łącznie niżej wymienione wymagania: - posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie; - pełniła należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach jednej umowy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w rozumieniu Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami, polegającymi na budowie, rozbudowie, przebudowie, adaptacji lub remoncie budynku co najmniej w zakresie wykonania rozdzielnic, instalacji: oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, uziemienie i połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przed przepięciami. Uwaga: - Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych powyżej funkcji przez jedną osobę. - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.2272)).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki o których mowa odpowiednio w pkt.III.1.3) 1)-3) niniejszego ogłoszenia - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; B) w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w formie pisemnej w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; C) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); D) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.