Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów dróg i mostów

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów dróg i mostów

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Rycki Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Kolejowa 5
08-500 Ryki
powiat: rycki
tel. 81 8652394, fax. 81 86513169
sektetariat@zdpryki.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Ryki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądów dróg i mostów będących w zarządzie Zarządu Dróg
Powiatowych w Rykach
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest:
1. wykonanie przeglądów podstawowych - rocznych 23 sztuk obiektów mostowych
2. wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich 23 sztuk obiektów mostowych
3. wykonanie przeglądów podstawowych - rocznych 342,00 km dróg powiatowych
4. wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich 342,00 km dróg powiatowych
5. aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji dróg
6. wykonanie fotorejestracji pasa drogowego
w oparciu o;
o art. 20 pkt. 10) ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)
o art.62 ust.l pkt. 1) i 2) ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.)
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 583 ze zm.)
I. PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO DRÓG POWIATOWYCH (PRZEGLĄD ROCZNY I PIĘCIOLETNI).
Działaniami o których mowa poniżej, objęte będą odcinki dróg o łącznej długości około 342 km.
Przegląd okresowy ma być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania przeglądów podstawowych i okresowych dróg (przeglądy pięcioletnie i roczne). Przeglądowi musi być poddana szerokość całego pasa drogowego.
W ramach zadania wykonawca dokona sprawdzenia stanu technicznego dróg oraz przydatności do użytkowania ich estetyki oraz otoczenia. Przeprowadzając kontrolę wykonawca uwzględni wpływ dróg na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kontrolą należy objąć cały pas drogowy z uwzględnieniem następujących elementów:
1. droga (również chodniki ciągi pieszo-rowerowe) w tym:
o wyboje (zapadnięte stan nawierzchni uszkodzeń)
o powierzchniowe: śliskość nawierzchni ubytki powierzchniowe studzienki i włazy) łaty wgniecenia w warstwie ścieralnej
o odkształcenia: koleiny garby i przemieszczenia sfalowania (tarki) zapadnięcie i osiadanie nawierzchni
o spękania: połączenia technologiczne spękania liniowe krawędziowe poprzeczne w śladach kół;
o oznakowanie pionowe i poziome;
2. drożność przepustów;
3. odwodnienie.
Oceny należy dokonać na całe ciągi drogowe. Protokół z przeglądu musi zwierać co najmniej pozycje/informacje takie jak:
o dane podstawowe: numer protokołu, data sporządzenia, numer drogi, nazwę ciągu drogi, przebieg, kilometraż, długość, status prawny, stopień dostępności;
o parametry techniczne drogi w zakresie: nawierzchnia, szerokość, przekrój, chodniki, ścieżki, pobocze, odwodnienie, zadrzewienie, most drogowy/wiadukt, przepusty, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome;
o opisowy stan techniczny drogi i zalecenia w zakresie: nawierzchni jezdni krawężników i oporników chodników i ścieżek, odwodnienia, poboczy, zadrzewienia, skrzyżowań, przepustów, oznakowania pionowego i poziomego, zatok, urządzeń ochrony środowiska, wskazanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego/ zagrażających katastrofą budowlaną
o ocenę przydatności drogi do użytkowania (bezpieczeństwo ruchu publicznego, nośność, prędkość, szerokość i wysokość skrajni drogowej)
o estetyka drogi i jej otoczenia
o wykonanie zaleceń z poprzedniego przeglądu (o ile dotyczy);
o wnioskowane zalecenia;
o opis oceny stanu technicznego i wartości użytkowej drogi;
o podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli. W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do:
o oceny stanu technicznego dróg w terenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
o spisania protokołów z okresowej kontroli dla każdej drogi w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF;
o sporządzenia raportu zbiorczego o stanie dróg powiatowych na terenie powiatu ryckiego wraz z wykazem potrzeb bieżącego utrzymania i remontów;
o wykonania dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej.
o dokonania odrębnej analizy dróg utwardzonych i nieutwardzonych z podaniem kilometrażu w poszczególnym ciągu
W protokole okresowej kontroli należy zanotować ocenę stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz ocenę przydatności do użytkowania stosując poniższe skale oraz kryteria:
Skala i kryteria oceny nawierzchni jezdni
Stan dobry Uszkodzenia nie występują- nie wymaga zabiegu.
Stan zadawalający Występują nieznaczne uszkodzenia wpływające na stan techniczny - zachodzi potrzeba wykonania zabiegów utrzymaniowych do wielkości 20% powierzchni.
Stan niezadawalający Występują liczne uszkodzenia wpływające na stan techniczny - zachodzi potrzeba wykonania zabiegów utrzymaniowych na powierzchni od 20% do 60%.
Stan zły Stan techniczny nawierzchni wskazuje na znaczne jej zużycie - zachodzi potrzeba wykonania zabiegów utrzymaniowych na powierzchni ponad 60%.

Skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania
Przydatność do użytkowania Kryterium oceny
odpowiednia Parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników.
ograniczona Parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowo - nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy.
niedostateczna Parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników - wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenia prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy.
n. PRZEPROWADZENIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW MOSTOWYCH (PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI ORAZ ROCZNY).
Działaniami o których mowa poniżej, objęte będą 23 obiekty mostowe, zlokalizowane w ciągach dróg powiatowych zgodne z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Przegląd okresowy ma być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania podstawowych i rozszerzonych przeglądów okresowych obiektów mostowych, W ramach kontroli zostanie dokonana:
o dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów mostowych
o wizualna ocena stanu technicznego obiektów mostowych i ich przydatności do użytkowania ? ocena estetyki i otoczenia obiektów mostowych
o ocena wszystkich widocznych uszkodzeń poszczególnych obiektów i ich wyposażenia
o ocena zmian powstałych w czasie użytkowania obiektów
o ocena konieczności wykonania ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego
o ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
Kontrola okresowa ma być przeprowadzona z podziałem na poszczególne obiekty mostowe, z zastosowaniem ocen punktowych nadawanych wg kryteriów wag i przyjętej skali punktowej.
W czasie kontroli stanu technicznego obiektów mostowych oprócz oględzin podstawowych badań i pomiarów należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsc krytycznych zagrażających bezpieczeństwu użytkowników obiektów. Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdego obiektu mostowego. Opracowania i forma ich przekazania:
1. Wersja papierowa:
o Protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego wraz z danymi z przeglądu i dokumentacjąfotograficzną- 1 sztuka
2. Wersja elektroniczna
o Protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego wraz z danymi z przeglądu i dokumentacją fotograficzną - nośnik format PDF
III. AKTUALIZACJA KOMPUTEROWEJ BAZY DANYCH EWIDENCJI DRÓG - INWENTARYZACJA ELEMENTÓW KORYTARZA DROGI.
Działaniami o których mowa poniżej, objęte będą odcinki dróg o łącznej długości około 342 km.
W ramach zadania należy zinwentaryzować następujące elementy według poniższego podziału rzeczowego zgodnego ze standardem bazy danych programu EwidGIS:
a) bariery, ekrany, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
b) oznakowanie pionowe,
c) oznakowanie poziome,
d) sygnalizacja świetlna, Dane należy wprowadzić do bazy danych programu EwidGIS posiadanego przez Zamawiającego. Rezultat prac.
o baza danych programu EwidGIS.
o instalacja i konfiguracja bazy w siedzibie Zamawiającego
IV. WYKONANffi DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ PASA DROGOWEGO - FOTOREJESTRACJA
Działaniami o których mowa poniżej, objęte będą odcinki dróg o łącznej długości około 342 km.
1. Dokumentację fotograficzną należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:
o fotoręjestrację należy wykonać w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym maksymalnie 5m,
o zdjęcia należy wykonać z kamer wyzwalanych synchronicznie, składających się na obraz panoramiczny:
a) trzy kamery frontowe - rejestrujące zdjęcia wzdłuż kierunku przejazdu (panorama frontowa),
b) trzy kamery tylne - rejestrujące zdjęcia przeciwne do kierunku przejazdu (panorama tylna),
c) minimalny łączny kąt widzenia dla każdej z panoram powinien wynosić 180 stopni.
o zdjęcia należy wykonać zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącym kilometrażem), z dokładnością lokalizacyjną poniżej 1 m (względem przyjętego systemu referencyjnego).
o minimalny rozmiar poziomy zdjęcia powinien wynosić 1600 pikseli, a pionowy 1200 pikseli.
o fotoręjestrację należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy świetle dziennym tak, aby zdjęcia pasa drogowego były odpowiednio doświetlone i ostre. Pomiarów nie należy wykonywać podczas opadów, przy zamgleniu i gdy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, które wpływają negatywnie na jakość i czytelność zdjęcia.
2. Rezultat prac:
Dokumentację fotograficzną należy przekazać na zewnętrznym dysku twardym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie zgromadzonego materiału.
Podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące oprogramowania:
a) licencja wielostanowiskowa - możliwość użytkowania na każdym komputerze, którego właścicielem jest Zamawiający,
b) wyszukiwarka odcinków dróg (nazwa, nr drogi, pikietaż),
c) oprogramowanie powinno posiadać okno wyświetlania zdjęć oraz okno mapy prezentujące lokalizację zdjęcia z zapewnieniem synchronizacji danych.
d) wyświetlania pojedynczych zdjęć oraz zdjęć panoramicznych,
e) możliwość wykonywania pomiarów na zdjęciach,
f) dodawanie dowolnych serwisów WMS do okna mapy,
g) wyświetlanie w oknie mapy zbiorów danych graficznych z bazy danych programu EwidGIS,
h) odczyt informacji o obiekcie (atrybut warstwy) w oknie mapy,
i) dokonywanie pomiarów na mapie.
Celem rzetelnego przygotowania oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonanie przez niego odpowiedniej wizji lokalnej w terenie. Do każdego opracowania należy dołączyć dla każdego inspektora sporządzającego przegląd szczegółowy komplet uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
Każdy z przedłożonych przeglądów powinien być wpięty w skoroszyt. Skoroszyty powinny być skatalogowane w segregatory, ułożone zgodnie z numeracją dróg powiatowych.
Ponadto do opracowania należy dołączyć wersję elektroniczną opracowania ze skanami (*pdf) wszystkich przeglądów szczegółowych (pliki mają zawierać podpisy, wymagane uprawnienia oraz aktualną przynależność do Izby Samorządu Zawodowego osób sporządzających przegląd).
Odbiór opracowanej dokumentacji związanej z przeglądami obiektów mostowych oraz dróg zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentów. Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

CPV: 71631450-9, 71631480-8, 79961300-1, 72300000-8

Dokument nr: ZDP/ZPO/1/2019

Otwarcie ofert: o Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lutego 2019r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
o Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2019r. o godz. 9:00
o Oferty należy złożyć w: budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach przy ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki, (sekretariat I piętro) lub przesłać pocztą.
za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów mostowych - termin przedłożenia pełnej dokumentacji do 27 marca 2019r.
Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego oraz wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg i aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji dróg do 28 czerwca 2019r.

Wymagania:
5. Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania - usługi polegającą na wykonaniu:
o przeglądu okresowego dróg lub obiektów mostowych
o aktualizacji bazy danych ewidencji dróg w programie EwidGIS
o fotorejestracji pasa drogowego
b) Zgodnie z art.62 ust.4 ustawy Prawo budowlane kontrole przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg i mostów. Ponadto osoba przeprowadzająca kontrole musi w okresie realizacji zamówienia należeć do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymować się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
6. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
o Formularz ofertowy podpisany przez osobą do tego uprawnioną (załącznik 1);
o Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest właścicielem firmy i jest on wymieniony w dokumencie rejestracyjnym;
o Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg i mostów. Ponadto osoba przeprowadzająca kontrole musi w okresie realizacji zamówienia należeć do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymować się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
o Wykaz wykonanych usług polegających na wykonaniu przeglądu okresowego dróg lub obiektów mostowych, aktualizacji bazy danych ewidencji dróg w programie EwidGIS oraz fotorejestracji pasa drogowego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
o Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
o Oferta powinna zostać sporządzona na druku ,,Formularz Oferty" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
o Wycena powinna zostać podana w złotych polskich (PLN).
o Oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
o Wykonawca do ,,Formularza oferty" dołącza wymagane dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z podpisem osoby upoważnionej do podpisania ,,Formularza oferty"
o Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach, należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Pieczęć Wykonawcy
Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Ul. Kolejowa 5 08-500 Ryki
Oferta na wykonanie przeglądów dróg i mostów będących w zarządzie Zarządu Dróg
Powiatowych w Rykach Znak Sprawy ZDP/ZPO/1/2019 Nie otwierać przed 11 lutego 2019r. godz. 09:15
z
zaleca się, wszystkie strony oferty była podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania dokumentów
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz.
1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 zezm.). 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji od Zamawiającego przekazanej faksem lub e-mailem, Zamawiający przyjmuje, zgodnie ze wskazaniem urządzeń technicznych poprawność dostarczenia wiadomości.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach z siedzibą przy ul. Kolejowej 5, 08-500 Ryki (nr tel.81 8652 394, adres e-mail: sekretariat@zdprvki.pn.
o dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail sekretariat@zdpryki.pl tel.81 8652 394
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie przeglądów dróg i mostów będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach" znak ZDP/ZPO/1/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
?S na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
S na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
?S na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO S prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
S w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; S prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
S na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1. Tryb udzjelenia zamówienia:
W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 - wartość usługi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
9. Kryterium wyboru.
Jedynym kryterium wyboru jest cena - 100%
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryterium, zgodnie ze wzorem:
KC = CM/Cx 100 K.C - kryterium ceny
CM - najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert C - cena brutto analizowanej oferty
Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie zaoferowanej ceny jednostkowej brutto.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Wybór oferty i zawarcie umowy
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania umieszczając powyższą informację na stronie internetowej www.zdprvki.e-biuletyn.pl.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania.
13. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Postanowienia końcowe
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci: skarga do Zamawiającego Załączniki stanowiące integralną część

Kontakt:
1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
o w sprawach technicznych: Pan Marcin Kostyra e-mail: marcin.kostyra@zdpryki.pl tel. 81 8652 394;
o w sprawach merytorycznych : Pani Kinga Stępnicka e-mail: kinga.stepnicka@zdpryki.pl, tel. 81 8652 394;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.