Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osprzętu oświetleniowego

Przedmiot:

Dostawa osprzętu oświetleniowego

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel. (85) 740 52 32
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: dostawa osprzętu oświetleniowego na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.
Zakres i warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

Dokument nr: LZA/395/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
Specyfikacja SIWZ: w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bialystok.pgedvstrybucja.pl. W formie pisemnej dokument ten można uzyskać po złożeniu na piśmie wniosku w Wydziale Zamówień PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. H, pok. nr 111, tel. (85) 740 52 32.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: 12.02.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie:
PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 - Kancelaria.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z pt. 2 rozdz. C SIWZ.

Wymagania:
Termin związania ofertą: zgodnie z rozdziałem K SIWZ.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1 - 6.3.4.4 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.;
4.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż zrealizował z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę osprzętu oświetleniowego na łączną wartość minimum 50 000 zł brutto.
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł.
5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 4 Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą (Załącznik nr 2 do SIWZ) dokumenty:
5.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
5.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ);
5.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5.4 wykaz zamówień (wg Załącznika nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych / nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.5 aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, np. kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
6.1. podpisany Formularz Ofertowy, na wzorcu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
6.2. dokumenty, oświadczenia, wykazy wymienione w pkt 5 Ogłoszenia;
6.3. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
6.4. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
6.5. klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ, podpisaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą również jako wspólnik spółki cywilnej.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ i potwierdzić zapoznanie się z jej treścią poprzez złożenie podpisu na tej klauzuli wraz z datą.
6.6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, innych niż Wykonawca, których dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu w celu wzięcia udziału przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, w celu podjęcia - na żądanie tego Wykonawcy - działań zmierzających do zawarcia umowy z Zamawiającym, w zakresie udziału Wykonawcy w wyżej wskazanym postępowaniu zakupowym, a także podpisaną przez w/w osoby fizyczne klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ, potwierdzającą zapoznanie się z informacjami zawartymi w treści niniejszej klauzuli przez w/w osoby.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić osobom fizycznym, których dane osobowe będą podlegać przetwarzaniu w celu wzięcia udziału przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ i potwierdzić zapoznanie z jej treścią w/w osób poprzez uzyskanie podpisu pod tą klauzulą wszystkich wskazanych osób wraz z datą.
6.7. dokumenty wymienione w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.
7. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
8. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
11. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzić po aukcji elektronicznej dodatkowo negocjacje handlowe.
12. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
14. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 3 rozdziału A SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami: Karol Mozolewski, tel. (85) 740 52 32;
e-mail: karol.mozolewski@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.