Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

Przebudowa budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Jedwabno
ul. 1 Maja 3
12-122 Jedwabno
powiat: szczycieński
tel. 089 6213005, faks 896 213 015
jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Jedwabno
Wadium: 6.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku gospodarczego (d. obory) i zagospodarowanie terenu przy leśniczówce Dębowa Kępa w miejscowości Trzciano, gm. Nidzica, pow. nidzicki
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku gospodarczego (d. obory) i zagospodarowanie terenu przy leśniczówce Dębowa Kępa w miejscowości Trzciano nr 1, pow. nidzicki. Przebudowa budynku gospodarczego (wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania) polega na wydzieleniu z niego 3 pomieszczeń magazynowo-gospodarczych - pom. magazynu leśnictwa, pom. gospodarczego użytkownika i drugiego pom. gospodarczego z dwoma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowo-terenowych. Przebudowywany budynek jest budynkiem murowano-drewnianym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym (strych), niepodpiwniczonym, o pow. zabudowy 141,82 m2 i kubaturze ok. 770 m3. Zagospodarowanie terenu polega na utwardzenie terenu, od bramy wjazdowej do zlokalizowanych w obrębie zagrody leśnej budynków, kostką betonową typu polbruk (zgodnie z zawartym w projekcie planem zagospodarowania terenu). 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych, związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, polegających m.in. na: - wymianie elementów dachu o konstrukcji drewnianej wraz z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, montażu w dachu (przy kominie) systemowego wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej oraz montażu obróbek blacharskich z blachy stal. powlekanej i systemowych rynien i rur spustowych PCV, - wymianie drewnianego stropu nad parterem i drewnianego podciągu oraz montażu na uprzednio wykonanej stopie fundamentowej słupa go podpierającego, - wymianie drewn. schodów drabiniastych na składane schody strychowe z klapą nieocieplaną, - impregnacji środkami ognioochronnymi i środkami, zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, drewnianych elementów konstrukcji dachowej i elementów drewnianego stropu, - remoncie ponad dachem budynku istniejącego komina dymowo-wentylacyjnego poprzez jego otynkowanie z wykonaniem wierzchniej warstwy z systemowego tynku ozdobnego imitującego mur, - rozbiórce istniejących murowano-drewnianych ścian wewn. i wykonaniu nowych, murowanych z bloczków gazobetonowych ścian działowych w pomieszczeniach na parterze wraz z wykonaniem nadproży nad otworami drzwiowymi, - wymianie posadzek w pomieszczeniach na parterze i drewnianej ,,ślepej" podłogi na drewnianym stropie nad parterem, - wymianie stolarki drzwiowej deskowej na nową, drewnianą (płycinową) i montażu do pom. ze stanowiskami postojowymi 2 segmentowych bram garażowych, - demontażu istniejącej stolarki okiennej inwentarskiej stalowej i montażu nowej drewnianej stolarki okiennej wraz z wymianą lub wykonaniem niektórych nadproży okiennych, -wzmocnieniu poprzez otynkowanie istniejących kamiennych fundamentów pod ścianami zewn. budynku wraz z wykonaniem na cokole budynku wierzchniej warstwy elewacyjnej z systemowego tynku ozdobnego imitującego mur, - wymianie tynków wewn. i zewn. (elewacyjnych) oraz odeskowania ścian szczytowych poddasza, - wykonaniu wokół budynku opaski odwadniającej z otoczaków kamiennych ułożonych na geowłókninie w obrzeżach betonowych, - utwardzenie terenu kostką betonową typu polbruk w obrębie zagrody leśnej (zgodnie z zawartym w projekcie planem zagospodarowania terenu). 3. Określenie i uszczegółowienie zakresu robót inwestycyjno-remontowych, zawarte zostało w przygotowanych na zlecenie Zamawiającego opracowaniach (stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ): - projekcie budowlano-wykonawczym, - przedmiarach robót - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45453000-7,45111300-1,45111200-0,45262500-6,45422000-1,45261210-9,45262300-4,45421130-4,45432110-8,45320000-6,45442100-8

Dokument nr: 510007-N-2019, S.272.2.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_jedwabno/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (i ewentualnie później ofertę) należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego.
Adres:
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 3

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia ofert (po ocenie przez niego w I etapie postępowania przetargowego złożonych wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego i załączonych do nich dokumentów) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Stosownie do postanowień ustawy Pzp, w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wymienionego w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym)
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień Wykonawca, oprócz składanego z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do tego wniosku, przedkłada dodatkowo odpis z właściwego rejestru lub aktualny na dzień składania wniosku wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Innych specjalnych wymagań w tym zakresie Zamawiający nie stawia. Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionego warunku według formuły: spełnia - nie spełnia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia ofert (po ocenie przez niego w I etapie postępowania przetargowego złożonych wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego i załączonych do nich dokumentów) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 2 ustawy Pzp, w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wymienionego w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym), w którym jednocześnie zobowiązuje się, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą: - do ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy na wartość nie niższą niż zaoferowana przez niego cena brutto wykonania zamówienia przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie oraz przedłożenia Zamawiającemu kserokopii ww. polis ubezpieczeniowych (lub innych dokumentów), potwierdzających zawarcie ubezpieczenia na okres trwania realizacji zamówienia, - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy (pod rygorem utraty wniesionego wadium przetargowego) przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie. Wykonawca w ramach niniejszego warunku zobowiązany jest również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 2. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać sytuacji finansowej (ekonomicznej) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy ich sytuacja finansowa (ekonomiczna), pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ oraz pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym).
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do tego wniosku. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca: 1) składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wymienionego w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym), w którym jednocześnie zobowiązuje się, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą: - do ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy na wartość nie niższą niż zaoferowana przez niego cena brutto wykonania zamówienia przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie oraz przedłożenia Zamawiającemu kserokopii ww. polis ubezpieczeniowych (lub innych dokumentów), potwierdzających zawarcie ubezpieczenia na okres trwania realizacji zamówienia, - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie Wykonawcy (pod rygorem utraty wniesionego wadium przetargowego) przed rozpoczęciem robót w terminie wskazanym w umowie 2) załącza do wniosku opłaconą, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, polisę ubezpieczeniową (w postaci potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii) lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na dzień złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym ubezpieczenie obejmowało co najmniej okres od dnia składania wniosków do dnia związania ofertą (30 dni od daty złożenia oferty). Wykonawca musi się również zobowiązać, że w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zawrze on takie ubezpieczenie na okres trwania realizacji zamówienia zgodnie z podpisaną z nim przez Zamawiającego umową. Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunku według formuły: spełnia - nie spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia ofert (po ocenie przez niego w I etapie postępowania przetargowego złożonych wniosków o dopuszczenie do przetargu ograniczonego i załączonych do nich dokumentów) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 1. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3) ustawy Pzp, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenia zawodowego), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynku (mieszkalnego, użyteczności publicznej, gospodarczego lub innego) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto, w ramach których wykonano m.in. roboty ciesielskie przy wymianie lub budowie dachu o konstrukcji drewnianej (co najmniej dwuspadowej) i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano w ramach tych samych zamówień (lub innych, bez względu na ich całkowitą wartość netto) co najmniej po jednym z następujących elementów lub rodzajów robót: - ułożenie pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej, - wykonanie elewacji budynku z tynku cienkowarstwowego, - wykonanie wraz z podbudową utwardzenia terenu (np. placów, wjazdów lub chodników) kostką betonową typu polbruk. 2. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjału kadrowego), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą, która pełnić będzie na budowie przy realizacji zamówienia funkcję kierownika budowy; osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mieć minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w ww. specjalności, przynależeć do izby inżynierów budownictwa i posiadać wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zawodowej w okresie wykonywania przez Wykonawcę zamówienia. Stosownie do postanowień art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ oraz pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W zakresie zdolności technicznej Wykonawca: 1) składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wymienionego w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym), 2) załącza do wniosku wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), odpowiadających co najmniej swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym, składających się na przedmiot zamówienia, tj. wykonaniem w budynkach (mieszkalnych, użyteczności publicznej, gospodarczych lub innych) kompleksowych robót remontowych lub inwestycyjnych ogólnobudowlanych o łącznej wartości każdego z zamówień min. 200 tys. złotych (netto), w ramach których dokonano m.in. wymiany lub budowy dachu o konstrukcji drewnianej co najmniej dwuspadowej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano w ramach tych samych zamówień (lub innych, bez względu na ich całkowitą wartość netto) co najmniej po jednym z następujących elementów lub rodzajów robót: - ułożenie pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej, - wykonanie elewacji budynku z tynku cienkowarstwowego, - wykonanie wraz z podbudową utwardzenia terenu (np. placów, wjazdów lub chodników) kostką betonową typu polbruk; w wykazach zamówień (wg załącznika nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym) należy podać nazwę i adres podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wartość netto zrealizowanych zamówień oraz daty, miejsca i zakresy wykonanych robót; do wykazów należy załączyć dowody, potwierdzające, że roboty wymienione w ww. wykazie wykonane zostały w sposób należyty i zgodny z wymaganiami inwestorów, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej; dowodami tymi mogą być poświadczenia (referencje) inwestorów na rzecz których roboty te były wykonywane (ewentualnie kopie końcowych protokołów odbioru robót). Za spełnienie warunku w tym punkcie uważać się będzie wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających m.in. na wykonaniu kompleksowych robót remontowych lub inwestycyjnych o wartości min. 200 tys. zł netto (z wymianą lub budową dachu o konstrukcji drewnianej co najmniej dwuspadowej oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej) oraz zamówień, bez względu na ich ilość i wartość netto (tych samych lub innych), w ramach których wykonano co najmniej po jednym z ww. elementów lub rodzajów robót (tj. ułożenia pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonania elewacji budynku z tynku cienkowarstwowego, wykonania wraz z podbudową utwardzenia terenu (np. placów, wjazdów lub chodników) kostką betonową typu polbruk); Ww. zamówienia Wykonawca winien wymienić na pierwszych miejscach w przedłożonych wykazach zrealizowanych zamówień. Zamówienia o wartości min. 200 tys. zł netto, wymienione w wykazie (lub zawarte w wykazie dodatkowym), służyć będą do dokonania oceny punktowej stopnia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w celu sporządzenia rankingu Wykonawców, ubiegających się o zamówienie i wyłonienia nich tych, do których Zamawiający skieruje zaproszenie do złożenia swoich ofert przetargowych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunku według formuły: spełnia - nie spełnia. 2. W zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) Wykonawca: 1) składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu wymienionego w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym), 2) załącza do wniosku wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu Zamawiający przedstawił w załączniku nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Oprócz złożonego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu oświadczenia, że w całym okresie realizowanego przez niego przedmiotu zamówienia, będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonywaniu (w tym osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy), fakultatywnie do oświadczenia załączyć można uprawnienia budowlane osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy i zaświadczenie, potwierdzające jej przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i opłaconą składkę od odpowiedzialności cywilnej na okres wykonywania robót, przy realizacji zamówienia. Na spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający za wystarczające uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobą, które pełnić będzie obowiązki kierownika budowy; osoba ta powinny posiadać przewidziane prawem (przepisami Prawa budowlanego) stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane wykonawcze (o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi), uprawniające ją do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz przynależeć do okręgowej izby samorządu budowlanego i posiadać wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zawodowej w okresie wykonywania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wzór druku zobowiązania podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy zasoby niezbędne do wykonania zamówienia Zamawiający przedstawił w załączniku nr 5 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionego warunku według formuły: spełnia - nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, któremu przesłane zostanie zaproszenie do złożenia oferty, przekazuje Zamawiającemu (w terminie 3 dni) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 6 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji i rękojmi 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.