Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Zawidów
Plac Zwycięstwa 21/22
59-970 Zawidów
powiat: zgorzelecki
tel. 75 77 88 282 wew. 114
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zawidów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie tj. 3 toalet na I piętrze i parterze, korytarza wraz z klatką schodową oraz dwóch pomieszczeń biurowych.

TOALETA pomieszczenie 2.08 ( I piętro)
- przygotowanie powierzchni 44m2
- wykonanie gładzi gipsowych 23m2 wraz z zatopieniem siatki zbrojonej z włókna szklanego na części powierzchni ok. 10 m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farbą emulsyjną 23m2
- podłączenie wentylacji - 1 szt.
- demontaż i montaż armatury (toaleta + umywalka + pisuar) wraz z zestawem stelaży podtynkowych i przyłączeniami oraz zabudową z płyt gk
- montaż baterii i odpływów
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i ułożenie nowej glazury 21m2

TOALETA pomieszczenie 2.09 ( I piętro)
- przygotowanie powierzchni 49m2
- wykonanie gładzi gipsowych 23m2 wraz z zatopieniem siatki zbrojonej z włókna szklanego na części powierzchni ok. 10 m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farbą emulsyjną 23m2
- demontaż i montaż armatury (toaleta + umywalka) wraz z zestawem stelaży podtynkowych i przyłączeniami wraz z zabudową z płyt gk
- montaż baterii i odpływów
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i ułożenie nowej glazury 25m2

TOALETA pomieszczenie nr 1.18 ( parter)
- przygotowanie powierzchni 40m2
- wykonanie gładzi gipsowych 20m2 wraz z zatopieniem siatki zbrojonej z włókna szklanego na części powierzchni ok. 10 m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farbą emulsyjną 20m2
- demontaż i montaż armatury (toaleta + umywalka) wraz z zestawem stelaży podtynkowych i z zabudową z płyt gk
- montaż baterii i odpływów
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i ułożenie nowej glazury 20m2

Korytarz wraz klatką schodową pomieszczenia 2.00 i 1.00 częściowo do mieszczenia 1.12
- przygotowanie powierzchni 265m2
- wykonanie gładzi gipsowych 265m2 23m2 wraz z zatopieniem siatki zbrojonej z włókna szklanego na części powierzchni ok. 150 m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farba emulsyjną162m2
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego 103m2
- skucie cokołów i ich odtworzenie z glazury 67mb
- wykucie ościeżnicy stalowej o wym. 1,25m x3,00m - 1szt.
- wykucie i montaż nowych nadproży systemowych ceramicznych wym. 1,25m - 2kompl.
- opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych oraz dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad i poręczy - 15m2

Pomieszczenie biurowe Parter - Sala Konferencyjna 1.11
- przygotowanie powierzchni 88m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farbą emulsyjną 23m2
- malowanie rur c.o. farbą olejną

Pomieszczenie biurowe Parter - BOK 1.12
- przygotowanie powierzchni 56m2
- gruntowanie, malowanie dwukrotne powierzchni farbą emulsyjną 56m2
- malowanie rur c.o. farbą olejną

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie podłóg folią.

Wszelkie konieczne do wykonania przedmiotu umowy, prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie, w sposób jak najmniej zakłócający jego funkcjonowanie.

W związku z tym, że prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie, na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznej pracy personelu Urzędu Miejskiego oraz innych osób przebywających na terenie realizowania zamówienia.

UWAGA !! Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie się z zakresem robót do wykonania, ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu itp.

Składanie ofert:
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, sekretariat - pokój nr 14 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania lub elektronicznie na adres w terminie: do dnia 07.02.2019r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą ze wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale 8. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale 6 punkcie 1) za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

2. Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale 6 punkcie 2) za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale 6 punkcie 3) za spełniony, jeśli Wykonawca.
wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: - co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności ogólnobudowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 ze zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Dla wybranego wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) - pod rygorem wstrzymania robót budowlanych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót budowlanych obciążają Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale 6 punkcie 4) za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załączonego wzoru.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.
2. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
3. Kserokopia uprawnień osoby/osób, które będą uczestniczyć przy realizacji zadania, posiadających uprawnienia wymagane przez Zamawiającego (rodz. 7, pkt. 3).

UWAGA:
? Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
? Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
? Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na e-mail:
Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przy czym obowiązkowa jest zawsze forma pisemna.
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną na adres do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe bez podania źródła zapytania a także umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano treść zapytania ofertowego, a także zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego
6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
8. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną
10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania.
Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cena ( koszt) = 100 %

Ocena złożonych ofert wg wzoru:

Najniższa cena (koszt)
------------------------------ x 100 = ...... pkt
Cena badanej oferty

1. Cenę należy podając w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty ( związania ofertą).
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert rozpatrywanych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie jedynego kryterium - ceny.
8 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3

Uwagi:
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Anna Traczyk tel. 75 77 88 282 wew. 114

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.