Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 / 4990680, 606 104 912
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania.
1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 6 budynku przy ul. Sikornik 12 w Bielsku-Białej polegających na dobudowie brakujących przewodów kominowych (wentylacyjnego i spalinowego) zwanych dalej ,,przedmiotem zamówienia", na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia oraz w Karcie gwarancji jakości robot budowlanych, stanowiącej załącznik nr 8 do ogłoszenia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie brakujących przewodów kominowych, wentylacyjny z rury ocieplanej O150, spalinowy z rury kwasoodpornej ocieplanej O125,
2) Pozostałe roboty wynikające z załączonej opinii kominiarskiej oraz przedmiaru robót,
3) roboty towarzyszące i wykończeniowe,
4) odbiór robót przez zakład kominiarski obsługujący Zamawiającego.
3. Dokładny zakres rzeczowy zamówienia określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zaleceń kominiarskich określonych w opinii kominiarskiej nr 18B/2019 z dnia 11.01.2019r.. stanowiącej załącznik nr 9 do ogłoszenia.
4. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie, co należy uwzględnić w organizacji pracy. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót musi bezwzględnie zapewnić dojścia do wszystkich lokali znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. Zabezpieczenia wykonane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać funkcjonowania lokali znajdujących się w budynku.
5. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej, wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tym związane pokryje Wykonawca robót.

Dokument nr: DZ/21/2019, DZ/21/2019

Specyfikacja:
II. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku i lokalu przy ul. Sikornik 12/6 w Bielsku-Białej. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/21/2019 str. 2/14
z Administracją Domów Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5 (telefon 33/4990680), w godz. 7:00 - 15:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3a - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w formie elektronicznej:
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/21/2019 str. 4/14
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu
3. Termin złożenia oferty:
13.02.2019r. do godz. 14:30
1) ofertę w formie elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego,
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
3) oferty złożone po terminie nie będzie rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 14 dni od dnia przekazania placu robót. Termin przekazania placu robót - do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku i lokalu przy ul. Sikornik 12/6 w Bielsku-Białej, na zasadach określonych wyżej, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
III. Oferta.
1. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Propozycji Cenowej, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) Kosztorys ofertowy szczegółowy, stanowiący cenę oferty, wykonany szczegółową metodą kalkulacji kosztorysowej, zawierającej ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności oraz zakresie określonym w przedmiarze robót (pozycjami, opisami i katalogami) stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji budynku i lokalu przy ul. Sikornik 12/6 w Bielsku-Białej, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia,
5) Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia - obowiązkowe w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ofercie dane osobowe osób trzecich (np. projektantów przewidzianych do realizacji zamówienia),
6) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
7) kserokopie uprawnień osoby przewidzianej do kierowania robotami, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne
8) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
2. Cena oferty:
1) cena powinna być obliczona metodą kalkulacji szczegółowej (kosztorys szczegółowy) w oparciu o katalogi wskazane w przedmiarze robót i uwzględnione w Polskich Standardach Kosztorysowania robót budowlanych opracowanych przez SKB Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego. Zakres robót będący podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót, pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione, zmienione lub pominięte pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), będą podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią przedmiaru robót i opisem przedmiotu zamówienia.
2) w przypadku gdy, zdaniem Wykonawcy, przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie odpowiada charakterowi wycenianej roboty, należy to zgłosić Zamawiającemu
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/21/2019 str. 3/14
wraz z propozycją zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, numer tablicy, numer kolumny) przed złożeniem oferty.
3) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych.
4) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiarów robót oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
5) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić na podstawie postanowień pkt V pkt 1 ogłoszenia.
3. Wszystkie wskazane z nazw preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie itp. należy rozumieć jako wskazanie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza ujęcie w propozycji cenowej, a następnie zastosowanie innych preparatów, produktów, materiałów, urządzeń, technologii, itp. niż podane w dokumentacji projektowo-technicznej, pod warunkiem posiadania przez te preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie parametrów nie gorszych niż tam określone. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę preparatów, produktów, materiałów, urządzeń, technologii, itp. innych niż wskazane z nazwy, wymaga się złożenia w ofercie:
1) stosownych dokumentów uwiarygodniających proponowane przez Wykonawcę preparaty, produkty, materiały, urządzenia, technologie, itp. inne niż wskazane w przedmiarze robót,
2) złożenia pisemnego uzgodnienia z autorem projektu lub inspektorem nadzoru wskazanym w pkt VII pkt 3 ppkt 1 bezwarunkowo potwierdzającego równoważność materiałów lub urządzeń do materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowo-technicznej. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji lub nie przyjęciu zaproponowanych zamienników
IV. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
1) oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów składających się na ofertę,
2) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
3) wszystkie strony oferty wraz z wymaganymi załącznikami winny być ponumerowane narastająco
4. Termin związania ofertą:
20 dni od upływu terminu składania ofert
V. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę, a nie spełniającej wymagań określonych w pkt III pkt 1 ppkt 2, 4, 5, 7 i 8 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty
2) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu przy ul. Sikornik 12/6 w Bielsku-Białej,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług, c) w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień publicznych, d) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o którym mowa w ppkt 1. e) złożył ofertę z cenami wariantowymi, f) treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z treści wybranej oferty. Przy zawieraniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie dotyczące rachunku bankowego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/21/2019 str. 5/14
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VI. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny.
VII. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Propozycji Cenowej.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 3.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie
www.bip.zgm.eu
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty

Uwagi:
VIII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zgm.eu.
2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt III pkt 1 ppkt 6 ogłoszenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.
Ogłoszenie o zamówieniu nr DZ/21/2019 str. 6/14

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Mirosław Mierczak, tel. 33 / 4990680, 606 104 912; e'mail: mmierczak@zgm.eu
2) pod względem proceduralnym:
Dorota Czerska-Sokołowska, tel: 33 / 499 06 08, e'mail: przetargi@zgm.eu,
w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.