Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: "NIBYLANDIA" S.C. MAREK MAŁKIEWICZ, WIESŁAW GOLEC
ul. Kożuchowska 75
65-364 Zielona Góra.
powiat: Zielona Góra
503033785
bogsta2@o2.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164868
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli, w tym mebli przedszkolnych, wyposażenie kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyroby sanitarne, sprzęt multimedialny, sprzęt IT, instrumenty, sprzęt kontroli dostępu, zgodnie z zestawieniami zawartymi poniżej, w ramach realizacji projektu pt. ,,Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu", - RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia dla nowego oddziału przedszkolnego oraz montaż elementów wchodzących w skład zestawów meblowych w budynku Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli przy alei Wolności 8.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli, w tym mebli przedszkolnych, wyposażenie kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyroby sanitarne, sprzęt multimedialny, sprzęt IT, instrumenty, sprzęt kontroli dostępu, zgodnie z zestawieniami zawartymi poniżej, w ramach realizacji projektu pt. ,,Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu", - RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli, w tym mebli przedszkolnych, wyposażenie kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyroby sanitarne, sprzęt multimedialny, sprzęt IT, instrumenty, sprzęt kontroli dostępu, zgodnie z zestawieniami zawartymi poniżej, w ramach realizacji projektu pt. ,,Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu", - RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia dla nowego oddziału przedszkolnego oraz montaż elementów wchodzących w skład zestawów meblowych w budynku Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli przy alei Wolności 8.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje 5 części:
a) Przedmiotem zamówienia w zakresie części I zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, Aleja Wolności 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli (załącznik do ogłoszenia).
b) Przedmiotem zamówienia w zakresie części II zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, Aleja Wolności 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli (załącznik do ogłoszenia).
c) Przedmiotem zamówienia w zakresie części III zamówienia jest dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, Aleja Wolności 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli (załącznik do ogłoszenia).
d) Przedmiotem zamówienia w zakresie części IV zamówienia jest dostawa wyrobów sanitarnych (montaż biały) na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, Aleja Wolności 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli (załącznik do ogłoszenia).
e) Przedmiotem zamówienia w zakresie części V zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego, sprzętu IT, instrumentów, sprzętu kontroli dostępu na potrzeby Niepublicznego Przedszkola Nibylandia w Nowej Soli (67-100 Nowa Sól, Aleja Wolności 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym nr 1C/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli (załącznik do ogłoszenia).

CPV: 39000000-2

Dokument nr: 1164868, 1C/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza oferty należy załączyć formularz cenowy sporządzony dla poszczególnych części zamówienia (załącznik nr 2) oraz oświadczenia (załączniki nr 4, 5 i 6). Strony oferty i wszystkich załączników powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola ,,Nibylandia" w Nowej Soli". Na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert - 13.02.2019, godz.16.00, siedziba Zamawiającego - ul. Kożuchowska 75, 65-364 Zielona Góra.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: nowosolski Miejscowość: Nowa Sól
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 15 marca 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Potencjał techniczny
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Dodatkowe warunki
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane dwa kryteria:
1. Cena oferty (brutto) - 100 %.
Cena (100%) - liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru:
C = (Cmin./Cb )*100
gdzie:
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin. - cena najtańszej oferty,
Cb - cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt.
2. Spełnienie klauzul społecznych zdefiniowanych przez Zamawiającego.
Za spełnienie jednego z poniżej wymienionych warunków Zamawiający może uzyskać 25 punktów premiujących:
Oferent, który zapewni efekt zatrudnieniowy, czyli zatrudni:
- osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
lub
- młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
- inne osoby, niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do realizacji niniejszego zamówienia, uzyska dodatkowo 25 punktów.
Wykonawca, który zadeklaruje, że zatrudni co najmniej jedną osobę z grup wskazanych powyżej do realizacji zamówienia i przedstawi umowę z tą osobą (osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia; okres zatrudnienia będzie trwał nieprzerwanie przez okres realizacji umowy na świadczenie dostawy), a także udowodni jej przynależność do ww. grup (w przypadku osoby niepełnosprawnej - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, osoby bezrobotnej - zaświadczenie o statusie osoby zarejestrowanej jako bezrobotny w PUP, osoby młodocianej w celu przyuczenia zawodowego --umowa o przyuczeniu do zawodu), otrzyma 25 punktów w tym kryterium.
Wykonawca, który nie złoży stosownej deklaracji lub złoży deklarację, ale nie przedstawi umowy i dokumentów potwierdzających status zatrudnianej osoby, otrzyma w tym kryterium 0 punktów. Oferent będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania przez zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia. Forma zatrudnienia i wymiar Zamawiający pozostawia w gestii Oferenta (zabroniona jest umowa o dzieło, z racji tego, że realizacji zamówienia nie ma charakteru dzieła).
W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca ten zapewni Zamawiającemu dostęp do dokumentacji pracowniczej lub innej, potwierdzającej spełnianie wymagań w zakresie realizacji klauzuli społecznej. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do dwóch dni roboczych i w formie przez zamawiającego określonej, wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Razem do uzyskania 125 punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
Zamawiający zastrzega sobie (przed podpisaniem umowy) możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli więcej niż jeden Oferent złożyli oferty, które uzyskały największą liczbę punktów i zarazem we wszystkich tych ofertach cena w sposób nieznaczny przekracza kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający negocjuje ceny ze wszystkimi tymi Oferentami.
W sytuacji, w której Oferent nie wyrazi zgody na negocjowanie ceny do wartości, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty i unieważnienia postępowania w całości lub części - także bez podania przyczyny.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"NIBYLANDIA" S.C. MAREK MAŁKIEWICZ, WIESŁAW GOLEC
Adres
Kożuchowska 75
65-364 Zielona Góra
lubuskie , Zielona Góra
Numer telefonu
733232434
NIP
9291855603
Tytuł projektu
Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu.
Numer projektu
RPLB.08.01.01-08-0012/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bogumiła Golec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
503033785

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.