Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
574z dziś
4218z ostatnich 7 dni
15429z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice
powiat: krakowski
tel. 12 388 40 03, 12 388 40 30
sekretariat@iwanowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Iwanowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Rewitalizacja w gminie Iwanowice" - II zapytanie
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj zamówienia: usługi
CPV - 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,,Rewitalizacja w gminie Iwanowice" - zadanie 2 i zadanie 3 - Zamówienie współfinansowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 11. Osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni publicznej, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0835/17

1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:

1) Udział w czynnościach przyjęcia rozwiązań projektowych oraz w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb na powiadomienie Zamawiającego.

2) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin.

3) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Wymagana przez Zamawiającego obecność inspektora na budowie wynosi minimum 1 raz w tygodniu licząc od daty pierwszego wpisu w dzienniku budowy.

5) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy.

6) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

7) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8) Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót.

9) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych.

10) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

11) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową.

12) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany. przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych.

13) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

14) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP.

15) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy.

16) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,

17) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

18) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

19) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

2

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: IGKR.271.1.9.2019.MK

Otwarcie ofert: VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice,

sala obrad .

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice (Dziennik Podawczy) lub przesłać na adres: Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 11.02.2019 do godz. 10:00 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. ,,Rewitalizacja w gminie Iwanowice - zadanie nr 2 i zadanie nr 3 " - nie otwierać przed 11.02.2019 do godz. 10:15.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania robót budowlanych został określony do dnia 12.09.2019 r.

Wymagania:
5. Oferty częściowe i wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

8. Aukcja elektroniczna - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

9. Umowy ramowe - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10. Zwrot kosztów postępowania - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi dla branż objętych przedmiotem zamówienia, tj.:

jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika budowy na jednym zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego w wysokości min. 300 000,00 zł.
jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika budowy na jednym zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego w wysokości min. 300 000,00 zł.
jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru/kierownika budowy na jednym zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego w wysokości min. 50 000,00 zł.

Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.

Weryfikacja spełnienia warunku na podstawie Oświadczenia - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

IV. Kryteria oceny oferty:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny:

1. Cena - waga 70%

2. Ilość wizyt na terenie budowy w ciągu tygodnia - waga 30%

Oferty oceniane będą punktowo.

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta to 100 pkt.

Zasady oceny ofert:

1. Cena 70 %

???????? (??) = (???????????????????????????????????????? / ??????????????????????????????????) * 70

2. Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru na terenie budowy w tygodniu - 30 %

(każda wizyta na budowie musi odbyć się w innym dniu)

Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie to 1 wizyta w tygodniu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszej liczby wizyt na budowie w tygodniu, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W przypadku gdyż którykolwiek z wykonawców zaoferuje wyższa liczbę wizyt na budowie w tygodniu niż maksymalna - do obliczeń zostanie przyjęta liczba 3 wizyt.

Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru na terenie budowy w tygodniu (W)

1 wizyta

2 wizyty

3 wizyty

Liczba punktów

0 pkt

15 pkt

30 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów obliczona według wzoru:

O = C + W

Gdzie:

O - Suma punktów według kryterium oceny ofert

C - Ilość punktów w kryterium cena

W - ilość punktów w kryterium częstotliwość wizyt inspektora nadzoru na terenie budowy w tygodniu

Oferta winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego

V. Zakres wykluczenia :

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości do bezstronności tych osób.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę propozycji cenowej należy wliczyć:

Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację zamówienia lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny usługi.

VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, składające się na ofertę:

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. posiadania wymaganych uprawnień - Załącznik Nr 2 Zapytania ofertowego.
Cenny podane w ofercie wyrażone mają być cyfrowo i słownie.
1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu z zastrzeżeniem pkt. 3).

2) W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.

3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.

X. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca ma obowiązek podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

Uwagi:
XI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Iwanowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice.
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Iwanowice jest Pani Monika Świątek, kontakt: adres e-mail: iodo@iwanowice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. ,,Rewitalizacja w gminie Iwanowice - zadanie nr 2 i zadanie nr 3 " prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2. Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. posiadanych uprawnień - Załącznik nr 2

3. Dokumentacja budowlana - Załącznik nr 3

4. Wzór Umowy - Załącznik nr 4

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego:

Monika Kurkiewicz, tel. (012) 388-40-03 w. 18, e-mail: mkurkiewicz@iwanowice.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.