Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie badań i pomiarów instalacji, urządzeń elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie badań i pomiarów instalacji, urządzeń elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
, ul. Uniwersytecka 4,
20-029 Lublin
powiat: Lublin
81 5325325, 81 532-61-92,
sekretariat@znw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie badań i pomiarów instalacji, urządzeń elektrycznych oraz natężenia
oświetlenia czasu działania opraw awaryjnych, a także badanie wyłącznika p.poż.
w obiektach administrowanych przez ZNW w Lublinie"
I. Zakres zamówienia:
1. Pomiary oraz oględziny w zakresie:
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
- badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowoprądowym,
- pomiary natężenie oświetlenia awaryjnego oraz czasu jego działania,
- sprawdzenie działania wyłącznika głównego,
- wykonanie drobnych napraw (zamontowanie wyrwanych gniazd, montaż mostków
w gniazdach, w niedziałających gniazdach sprawdzenie połączeń przewodów)
2. Sporządzenie protokołów oględzin i pomiarów instalacji elektrycznych oraz odgromowych
wraz ze szkicami z rozmieszczenia badanych urządzeń i elementów instalacji (wersja
papierowa),
3. Sporządzenie zestawień tabelarycznych (wersja papierowa),
4. Opracowanie całej dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD z wersją elektroniczną
i skanami oryginalnych dokumentów zawierającymi podpisy osób uprawnionych).
5. Dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące sprawdzanych części instalacji
i wyniki prób, a także opis przeprowadzonych oględzin, łącznie ze stwierdzonymi
niezgodnościami, usterkami i wadami. Dokumentacja sprawdzenia okresowego ma
zawierać, w związku ze stwierdzonymi ewentualnymi zagrożeniami, zalecenia dotyczące
instalacji w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami aktualnych norm lub
przepisów. Wszystkie uszkodzenia lub niebezpieczne warunki powinny być odnotowane
w poszczególnych protokołach.
6. Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie instalacji, lub osoba upoważniona do działania
w jego imieniu, powinna przekazać protokół sprawdzenia okresowego do Zarządu
Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.
7. Protokół powinien być opracowany i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia
w zakresie sprawdzenia instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Protokół z badań odbiorczych lub okresowych powinien zawierać w szczególności
następujące informacje:
- lokalizację obiektu, w którym przeprowadzono badania (adres, nazwa),
- rodzaj i zakres badań,
- rodzaj zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych, zastosowanych kryteriów i oceny wyników pomiarów, sposób wykonania obliczeń niezbędnych do otrzymania
wyników pomiarów wartości końcowych, służących do porównania z wartościami
dopuszczalnymi,
- opis oraz oznaczenie instalacji lub jej części (urządzenia), którą badano,
- szkice z rozmieszczenia badanych urządzeń bądź elementów instalacji,
- zakres wykonanych oględzin,
- oceny wyników oględzin,
- wyniki badań i wypływające z nich wnioski,
- uwagi na podstawie, których należy powtórzyć badania,
- datę oraz panujące warunki atmosferyczne podczas wykonania pomiarów,
- datę następnych pomiarów okresowych,
- kopię uprawnień osób wykonujących pomiary, oględziny, oceny i wnioski,
- podpisy osób, które wykonywały badania,
- aktualne kopie świadectw legalizacji wykorzystanych mierników podczas pomiarów.
Wykaz nieruchomości Zamawiającego wraz z rodzą em pomiarów:
Lp. Nieruchomość Rodzaj pomiarów
I. Budynek biurowy ul. Uniwersytecka 4, Lublin Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, pomiary parametrów instalacji piwnica, parter, strych, test wyłącznika głównego
2. Budynek biurowy ul. Warszawska 14, Biała Podlaska Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, test wyłącznika głównego
3. Budynek biurowy ul. Karłowicza 4, Lublin Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, test wyłącznika głównego
4. Dom Aktora ul. Radziszewskiego 2A, Lublin Pomiary parametrów instalacji, test wyłącznika głównego
5. Budynek mieszkalny nr 14, Kuraszew Pomiary parametrów instalacji mieszkania nr 2, 4, 6, 9, 12
6. Budynek biurowy ul. Lubartowska 4, Parczew Pomiary parametrów instalacji
7. Budynek ul. Jedność 4, Chełm Pomiar parametrów instalacji
8. Plebanka 17A, Kazimierz Dolny Pomiar parametrów instalacji
9. Budynek mieszkalno-biurowy ul. Leśna 1, Lubartów Pomiar parametrów instalacji
10. Budynek gospodarczo-garażowy ul. Leśna 1, Lubartów Pomiar parametrów instalacji

Dokument nr: KO.620.8.2019.KB

Składanie ofert:
1. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia, należy złożyć do dnia 7 lutego
2018 r. do godziny 10:00 w jednej z następujących form: papierowo do siedziby Zarządu
Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, ul. Uniwersytecka 4, 20-029 Lublin
(sekretariat - pok. nr 106a) lub przesłać faksem na nr: 81 532 50 78 lub przesłać pocztą
e-mail na adres: sekretariat@znw.lublin.pl
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu ofertę w wersji papierowej z oryginalnymi podpisami
(sekretariat - pok. nr 106a) w sytuacji, kiedy oferta została przesłana: faksem lub pocztą
e-mail.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia - do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. Informacje ogólne
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Rozliczenia usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich (PLN).
4. Zamawiający zastrzega, że Zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie publiczne może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
- posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie
zamówienia,
- dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznym lub zawodowymi do wykonania
zamówienia,
2. O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności (KRS lub odpis z ewidencji
działalności gospodarczej) ze wskazaniem na usługi związane z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca winien wykazać, że wykonywał usługi podobne do przedmiotu zamówienia
w okresie 3 lat przed złożeniem oferty - minimum 3 usługi o wartości nie mniejszej niż
10.000,00 zł brutto - każda.
4. Wykonawca powinien przedstawić dowody, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie dla min. 3 zamówień realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed
dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5. Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia i niezbędnym sprzętem do realizacji usługi (druk
oferty).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie
,,spełnia/ nie spełnia", na podstawie dokumentów, jakie złoży Wykonawca.

Kontakt:
7. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy ZNW w Lublinie -
Jacek Maj, Adam Żurawski, Krzysztof Bartosik, Katarzyna Paszkowska - tel.
81 5325325, 81 532-61-92,
81 743-63-52, 81 743-69-72, wew. 33/27/28/25/24/38 -

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.