Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem hali namiotowej i krzeseł

Przedmiot:

Wynajem hali namiotowej i krzeseł

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Barzkowice 2
73-134 Barzkowice
powiat: stargardzki
tel. 91 479 40 40
barzkowice@home.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barzkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie:
1. hali namiotowej o wymiarach 20 m x 10 m, wys. min. 2,5 m - 1 sztuka; konstrukcja
aluminiowa z poszyciem PCV, możliwość rozsunięcia/demontażu ściany o szer. 10 m,
ściany o szer. 20 m wyposażone w drzwi rozsuwane,
2. krzeseł na nogach metalowych z siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego plastiku -
300 szt.
w związku z organizacją przez zamawiającego XXXII Barzkowickich Targów Rolnych
AGRO POMERANIA 2019 w dniach 6-8.09.2019 r.
II.
Opis wymagań stawianych Wykonawcom wraz z dokumentacją na ich
potwierdzenie/dokumenty rejestrowe/pełnomocnictwa/inne dokumenty niezbędne
do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadać niezbędną
wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Dokument nr: KZ.0642.3.2019.JK

Składanie ofert:
Ofertę należy składać do dnia 08.02.2019 r. do godz. 15.00
1) drogą elektroniczną na adres: j.kanicka@zodr.pl,pocztą albo osobiście na adres:
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
Barzkowice 2, 73-134 Barzkowice,
3) faksem na numer: 91 561 37 91,
z dopiskiem: ZK.0642.3.2019.JK
2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
. Miejsce realizacji: Barzkowice
2.Termin realizacji: 05.09.2019 r. (od godz. 11.00) - 08.09.2019 r. (do godz. 18.00).

Wymagania:
Termin związania Wykonawcy ofertą: do dnia 08.09.2019
Kryterium oceny ofert
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO
Waga
100DODATKOWE KRYTERIA
(UJĄĆ W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DODATKOWYCH KRYTERIÓW)
RAZEM
0
100
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą
w oparciu o podane kryteria wyboru. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją niniejszego zamówienia (transport, montaż, ubezpieczenie, demontaż
i odbiór).
VI.
Informacje dodatkowe
1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia
podwykonawcom.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny netto za realizację zamówienia
wskazanej w formularzu przez cały okres obowiązywania umowy/realizacji zamówienia.
5. Należności wynikające z faktury VAT/rachunku będą płatne w terminie 14 dni od daty
doręczenia do Zamawiającego.
6. W przypadku załączenia do Zapytania wzoru umowy, Wykonawca oświadczy iż wyraża
zgodę na zawarcie umowy w przedstawionym brzmieniu, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
VII.
Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie
z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty,
reprezentowania Wykonawcy i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane)
przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone
do oferty.
4. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz pozostałe
dokumenty wskazane w zapytaniu.
5. Oferty należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną, faksem lub
złożyć osobiście.
6. W przypadku porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu każda ze
stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wszelkie podpisane dokumenty należy
przesłać w formie skanów.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo
które zawierają błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej ZODR.
6. W przypadku uchylania się od podpisania umowy lub realizacji zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.
7. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy,
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
2)
IX.
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki mogą być przez
Zamawiającego przed terminem składania ofert zmienione lub odwołane.
2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne
omyłki polegające na niezgodności z zapytaniem, które nie powodują istotnej zmiany
oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2
dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na
niezgodności zapytaniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
3. Zamawiający informuje, że obok formy elektronicznej dopuszcza możliwość
porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie lub za pośrednictwem faksu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
jego etapie.
5. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach znajduje
się na stronie internetowej www.zodr.pl.
6. Podanie danych osobowych w ofercie oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez
ZODR w Barzkowicach jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznego złożenia
oferty.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:
Natalia Rakowiecka, tel. 91 479 40 40
e-mail: n.rakowiecka@zodr.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.