Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
557z dziś
4201z ostatnich 7 dni
15412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup przepustów transformatorowych

Przedmiot:

Zakup przepustów transformatorowych

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB
Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
48 44 737 7439
Wojciech.Kretek@gkpge.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup przepustów transformatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zakupu jest dostawa przepustów transformatorowych 10000A; 22 KV dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w ilości 6 (sześciu) kompletów, zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/00512/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Termin składania wniosków/ofert:

2019-02-12 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - Magazyn Zamawiającego (G013).
Termin wykonania zamówienia:
do 23 tygodni od dnia zawarcia Umowy
Termin związania Ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dn. 12.04.2019 r.

Wymagania:
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2.1. Przedmiot Zakupu równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Specyfikacji technicznej (identyczne lub lepsze).
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego w Formularzu ofertowym (RFX) wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
2.3. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty rysunek techniczny oferowanego produktu oraz odpowiednie dokumenty techniczne (np. opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku i dostarczony w oryginalnych, nieuszkodzonych, bezzwrotnych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z § 8 pkt. 2 projektu Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Dodatkowe informacje:

1. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonania ich oceny oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym wskazano w pkt. 7 SIWZ.
2. Kryterium oceny ofert wskazano w pkt. 15.5 SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
5. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią komunikatu dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy, których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
9. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
10. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
11. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
11.1 uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
11.2.uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych,
Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
12. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
14. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
Rodzaj zamówienia:

Uwagi:
Numer postępowania
POST/GEK/GEK/PMR-ELB/00512/2019
Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Imię i nazwisko Wojciech Kretek
Telefon +48 44 737 7439
Adres e-mail Wojciech.Kretek@gkpge.pl

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:

PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:

Bełchatów
Adres zamawiającego:

Węglowa 5
Kraj:

PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB
Telefon do osoby kontaktowej:

+48 44 737 7439
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Bełchatów
Kod pocztowy:

97-406
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Energetyczna 7
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:

Zakup przepustów transformatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Numer postępowania:

POST/GEK/GEK/PMR-ELB/00512/2019
Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
ELK.30201 Transformatory
Typ Postępowania:

Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:

Nie

Kontakt:
Osoba kontaktowa:

Wojciech Kretek
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Wojciech.Kretek@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.