Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym

Przedmiot:

Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym
ul. Głównej - etap II
Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres został opisany w załącznikach:
- nr 1 - formularz ofertowy wraz z przedmiarem robót
- nr 2 - specyfikacja materiałów i wykonania prac
- nr 3 a, b i c - rysunki z projektowanymi terenami zieleni (z wyłączeniem terenów zieleni
przy nr 35 i 40, rys. 2.2)

Dokument nr: TZ.427.34.2019

Otwarcie ofert: Data, godzina otwarcia ofert: 12.02.2019, godz. 10;00

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 11.02.2019, godz. 10;00
Miejsce złożenia ofert: siedziba ZDM, ul. Wilczak 17 - kancelaria

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania:
a) od dnia zawarcia umowy do 30.04.2019 r. w zakresie wykonania robót brukarskich
i małej architektury oraz posadzenia drzew i krzewów, wykonania trawników;
b) od dnia odbioru założonej zieleni do 23.11.2019 r. w zakresie pielęgnacji gwarancyjnej
drzew, krzewów i trawników.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa:
a) Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w realizacji usług polegających na
wykonaniu prac związanych z kształtowaniem terenów zieleni, tj. zagospodarowania
zielenią przestrzeni publicznych. W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca musi
przedstawić potwierdzenie wykonania 2 robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, każda z nich o wartości min. 50 000,00 zł netto, związanych z zakładaniem
zieleni parkowej lub na skwerach. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz
potwierdzający doświadczenie, stanowiący załącznik nr 4 wraz z kopiami
poświadczeń/referencji zrealizowanych robót. Zamawiający wymaga wykonania części
robót w postaci obsadzeń drzewami i krzewami tylko przez profesjonalną firmę
ogrodniczą.
b) Wykonawca musi przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Brak powyższego uznany zostanie jako niespełnienie warunków zapytania ofertowego
i będzie powodem odrzucenia oferty. Wyjątel. zaświadczenie ZUS można dostarczyć
w terminie 3 dni od daty wyboru oferty.
W skład oferty wchodzi:
1. Formularz ofertowy wraz z przedmiarem robót - załącznik nr 1
2. Formularz potwierdzający doświadczenie Wykonawcy wraz z kopiami poświadczeń /
referencji - załącznik nr 4

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Beata Brzoskowska -
tel. 61 64 77 265, e-mail: bbrzoskowska@zdm.poznan.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.