Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
574z dziś
4218z ostatnich 7 dni
15429z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Płocka 30/32
87-800 Włocławek.
powiat: Włocławek
tel. 54 241 74 00, faks 54 213 74 01
mpec@mpec.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek.
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku"
1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni w pasach drogowych oraz pozostałych miejscach o nawierzchni utwardzonej na terenie m. Włocławek, po pracach remontowych oraz usuniętych ewentualnych awariach sieci lub przyłączy cieplnych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w treści Załącznik nr 1 do SIWZ.
Szacowany zakres robót budowlanych wskazany w treści SOPZ ma charakter orientacyjny i służy wyłącznie porównaniu cen ofert.

Dokument nr: NE.38.08.2019.ZS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpec.bipgov.net/przetargi.html .

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: 12 lutego 2019 r. godzina 9.00., miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Sekretariat Prezesa Zarządu.

Miejsce i termin realizacji:
II. 2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r Zgodnie
z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych, ustalane będą w każdorazowo wystawianych zleceniach.

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM - nie dotyczy
III. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,
III. 2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty związanej z budową lub remontem nawierzchni pasa drogowego drogi krajowej, jednej roboty związanej z budową lub remontem nawierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz 3 robót związanych z budową lub remontem nawierzchni pasa drogowego dróg gminnych.
Zakres informacji zawarty w wykazie obejmuje: datę realizacji roboty budowlanej oraz nazwy odbiorców tych robót.
Na potwierdzenie faktu, że wykazane roboty budowlane zostały zrealizowane w sposób należyty tj. z zachowaniem terminów i warunków umowy Wykonawca dołączy stosowne potwierdzenia wydane przez odbiorców w/w robót.
III. 2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,
III. 2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, spośród których co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kserokopia uprawnień budowlanych), oraz przynależność do właściwej miejscowo okręgowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopia zaświadczenia).
III. 2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie,

Uwagi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od terminu składania ofert).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.