Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch ,,hoteli dla pszczołowatych"

Przedmiot:

Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch ,,hoteli dla pszczołowatych"

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie
ul. Tysiąclecia PP nr 7
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch ,,hoteli dla
pszczołowatych"
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch ,,hoteli dla
pszczołowatych" na terenach kwietnych łąk rozmieszczonych w dwóch sołectwach na terenie Gminy
Międzylesie (Gniewoszów i Goworów) o łącznej wartości zadania do 8.000,00 zł brutto. Zadanie
dofinansowane jest w ramach umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
CPV: 45112701-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch obiektów - hoteli dla pszczołowatych o wymiarach (szerokość x
długość x wysokość): wielkość minimalna- 2m x 2m x 4m, wielkość maksymalna 3m x 3m x4m
b. Obiekty mają być wykonane z drewna i materiałów biodegradowalnych,
c. Obiekty swoim wyglądem i estetyką ma nawiązywać do lokalnej architektury sudeckiej, ozdobiony
elementami nadającymi swoisty klimat architektury sudeckiej
d. Obiekty mają być bryłami przestrzennymi umożliwiającymi wbudowanie elementów jak szyszki, kora itd.,
które zasiedlane będą przez pszczołowate i jednocześnie będzie możliwe podchodzenie do każdego boku
obiektu, przy czym jedna ściana ma być dostarczona już zapełniona odpowiednimi elementami, które
chętnie zasiedlą pszczołowate - trzy pozostałe ściany mają być puste, do uzupełnienia przez zamawiającego.
Konstrukcja obiektu wymaga, aby było możliwe łatwe i trwałe wbudowywanie szyszek, kory itp. przez dzieci
- np. poprzez podzielenie przestrzeni na mniejsze sektory
e. Obiekt ma być posadowiony w sposób trwały na gruncie, uniemożliwiając jego przypadkowe przechylenie
lub przewrócenie, a konstrukcja była z materiałów zapewniających trwałość minimum 5 lat od montażu,

CPV: 45112701-5

Dokument nr: S.270.04.1.2019

Składanie ofert:
Nadleśnictwo Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 57-530 Międzylesie
tel.: +48 74 812 63 42, fax: +48 74 812 63 85, e-mail:miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl
www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.plNadleśnictwo Międzylesie
Ofertę należy złożyć do dnia 11.02.2019 r. godz. 10.00
W siedzibie Zamawiającego: 57-530 Międzylesie, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
do 31.05.2019 r.

Wymagania:
3. Kryteria oceny i wyboru ofert:
W celu wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający powoła Komisje konkursową, która dokona wyboru
najciekawszego projektu spośród złożonych w terminie określonym w zaproszeniu. Wybrany projekt w
ramach umowy zlecony zostanie do wykonania Wykonawcy, którego projekt został wybrany. Zamawiający
zastrzega sobie prawo bez podania przyczyn niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
4. Sposób przygotowania oferty:
a. Oferta powinna być przygotowana na formularzu załączonym do zaproszenia i podpisana przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
b. Do oferty Wykonawca załącza wypełnione formularze załączników 1-4
c. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem: ,,Hotele dla pszczołowatych"
d. Brak któregoś z załączników spowoduje odrzucenie oferty.
6. Do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu jest Pan Konrad Zaremba.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy, spełnienia poniższych warunków:
a. Wykonawca powinien posiadać należytą wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotowego zadania,
b. Wymagane udokumentowane doświadczenie jako stolarz minimum 5 lata, oraz wykształcenie
c. Wymagany posiadany udokumentowany potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotowego
zamówienia
d. Wymagane udokumentowanie zrealizowanych projektów w zakresie produkcji elementów stolarskich w
szczególności z przeznaczeniem dla pszczół i pszczołowatych na kwotę nie mniejszą jak 100 000 PLN rocznie
w okresie ostatnich trzech lat
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym
dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu ul. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 7; 57-530 Międzylesie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem +48 74 812 63 22 lub tradycyjną pocztą na adres
wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych
zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości,
ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail:
miedzylesie@wroclaw.lasy.gov.pl, adres wskazany w pkt 2 lub telefonicznie +48 74 812 63 22
4. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
w celu przeprowadzenia postępowania i wyboru Wykonawcy zamówienia.
5. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
6. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania o wyłonienie Wykonawcy oraz 5 lat po
rozstrzygnięciu postępowania w zakresie przechowania ich.
8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie
Wykonawcy i zawarcia umowy.
10. Administrator nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
11. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność,
tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Dane te są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym,
a podyktowanym wyżej opisanymi celami.
Informacja w zakresie prowadzonej przez Nadleśnictwo Międzylesie Polityki Prywatności Dotyczącej Przetwarzania Danych
Osobowych znajduje się na: http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.