Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
557z dziś
4201z ostatnich 7 dni
15412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana elementów odwodnienia liniowego

Przedmiot:

Wymiana elementów odwodnienia liniowego

Data zamieszczenia: 2019-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 860 85 00
zzmzp@zzmpoznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana elementów odwodnienia liniowego na alejkach Cmentarza
Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu:

- rozbiórka zużytych elementów odwodnienia liniowego ;
- osadzenie nowych elementów odwodnienia ( kanały, ruszty, ścianki zamykające i akcesoria wg
Zał. nr 1) łączna dł. 80m;
- wykonanie krawężników z kostki kamiennej (na ławie beton.)wzdłuż korytek z zastosowaniem
ograniczników (bordy) ;
- wykonanie nowych odnóg z rur pcv wg starych tras instalacji odprowadzających wodę z
odwodnień ;
- zakup i osadzenie słupków (z rur stal.)ograniczających wjazd na alejki Ral 7043 ( lokalizacja do
uzgodnienia z insp. nadzoru ZZM) - szt.3

Dokument nr: ZZM.ZP/252-25 /19/Z

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać :
a)pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej,
Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 14:00.
b)faxem na nr 61 860 85 12, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl lub
kancelaria@zzmpoznan.pl w terminie do dnia 12 lutego 2019r. do godziny 14.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia
31.05.2019r.

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty
3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
- kalkulacja ofertowa ;
- zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 3 -letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.
3.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.6.W ofercie prosimy podać cenę netto uwzględniające wszelkie koszty realizacji zamówienia
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, lub
b) faxem na nr 61 860 85 12, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zzmzp@zzmpoznan.pl..
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Hanna Korn-Pospiech w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Najniższa cena
7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców
(którzy złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz ceny.
8. Warunki rozliczenia zlecenia:
Rozliczenie zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni na podstawie faktury VAT wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót bez uwag.
9. Termin związania z ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Hanna Korn-Pospiech w godzinach od 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.