Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa węglowych filtrów antyodorowych typ OXYS 600do włazów żeliwnych DN 600 w 2019 r

Przedmiot:

Dostawa węglowych filtrów antyodorowych typ OXYS 600do włazów żeliwnych DN 600 w 2019 r

Data zamieszczenia: 2019-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o
Szosa Okrężna 23 - 25
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/196328
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa węglowych filtrów antyodorowych typ OXYS 600do włazów żeliwnych DN 600 w 2019 r
Nazwa: Węglowy filtr antyodorowy OXYS 600 do włazów żeliwnych DN 600 Opis: Węglowy filtr antyodorowy OXYS 600 do włazów żeliwnych DN 600 Ilość: 5 [kpl.]

Dokument nr: ID 196328

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-02-07 13:24:00
Zakończenie transakcji: 2019-02-12 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/196328

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Znak sprawy FZ.38.36.2019
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego §5 pkt. II ,,Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o."
Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.
Wobec powyższego zastosowanie będzie miał,,Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.",(opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce ,,Przetargi /regulacje wewnętrzne" - zwany dalej Regulaminem).
1.Wymagania Zamawiającego: Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostawy zaoferowany urządzenie spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu.
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów.Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki - oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów - Tomasz Kotowski.
W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę,którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie5 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (,,Sprzeciw") przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.
2.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail:sekretariat@wodociagi.torun.com.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy,usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,przetargi" / regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,jednak niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
Załączniki:
1.Formularz oferty (zał. nr 1,1A )
2.Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2, 3, 4 )
3.Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych wart.13 lub 14 RODO (zał. nr 5)
4. Wzór umowy (zał. Nr 6)
5.Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
6.Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min.12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o
Szosa Okrężna 23 - 25
87-100 Toruń
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.