Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3400z ostatnich 7 dni
13811z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur mosiężnych 25x1x6680 w gat. MC70 w ilości 5850 sztuk dla El. Konin

Przedmiot:

Dostawa rur mosiężnych 25x1x6680 w gat. MC70 w ilości 5850 sztuk dla El. Konin

Data zamieszczenia: 2019-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,557785,fe1a6c51ca85d2401b5dc6601f8efbd5.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa rur mosiężnych 25x1x6680 w gat. MC70 w ilości 5850 sztuk dla El. Konin.
Treść zapytania:
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej na zakup i dostawę.
1. Przedmiot zamówienia.
Dostawa rurki mosiężnej 25X1X6680 GAT. MC70 w kondensatorze TG-6 w Elektrowni Konin, zgodnie z wymaganiami:
1. RURKA MOSIĘŻNA 25X1X6680 GAT. MC70 - 5850 szt.
Stan utwardzenia - R390
Wymagany atest materiałowy i świadectwo odbioru 3.1 (należy potwierdzić w ofercie)
Wymagane referencje od odbiorców z krajowej energetyki
2. Termin dostawy:
30.04.2019r.
3. Warunki dostawy:
1) Miejsce dostawy: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA: Elektrownia Konin, ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
2) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Warunki płatności
Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Termin składania ofert.
1) Oferty można składać do dnia 13.02.2019r., godz. 11.00
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Oferta winna zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami. W/w propozycję należy wpisać przy składaniu oferty na Platformie Zakupowej.
3) Do oferty składanej na Internetowej Platformy Zakupowej należy załączyć:
a. formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z opisem przedmiotu zamówienia
b. Oświadczenie o statusie podatnika w podatku VAT
4) Dostawcy, którzy dotychczas nie realizowali zamówień do ZE PAK S.A. zobowiązani są dołączyć do oferty scan Wykazu zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 2). Zamawiający wymaga przedstawienia minimum dwóch wykonanych dostaw o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w terminie od początku działalności (z podaniem przedmiotu dostaw, ich wartości, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu).
Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.
7. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.
8. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu
aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
9. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
10. Gwarancja
Załączono projekt umowy.
11. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. Nie otwarto wobec Dostawcy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
12. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
1) Do dnia 12.02.2019r. godz. 11.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres: kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zaproszenia Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zaproszenia Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
13. Istotne postanowienia umowy
Załączono projekt umowy, z którym należy się zapoznać i potwierdzić jego akceptację.
14. Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zaproszenia Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo udzielenia zamówień częściowych więcej, niż jednemu Dostawcy lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
15. Pozostałe postanowienia
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a. nie odpowiada treści Zaproszenia Ofertowego
b. dostawca nie spełnia warunków formalnych udziału w postępowaniu
c. dostawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
d. dostawca złożył ofertę po terminie składania ofert
5) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
6) Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
7) W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych zamieszczonej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9) Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę/dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie.
10) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem lub faksem.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. RURKA MOSIĘŻNA 25X1X6680 GAT. MC70 5850 szt.

Dokument nr: Z279/106131

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 02- 2019 09: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 02- 2019 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
12- 02- 2019 11: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Oferta winna spełniać wymagania Zamawiającego, określone w przedmiocie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Dostawa rur mosiężnych 25x1x6680 w gat. MC70 w ilości 5850 sztuk dla El. Konin."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Urszula Kloc-Wiatrowska
tel:
e-mail: kloc-wiatrowska.urszula@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.