Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Kaliska
ul. Długa 64
83-260 Kaliska
powiat: starogardzki
tel: (58)5889818 fax: (58)5889814
kaliska@gdansk.lasy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kaliska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji ,,Budowa
nowej szklarni, systemu kładek udostępniających siedliska wilgotne i bagienne
dla ruchu turystycznego oraz utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół
Arboretum Wirty."
Adresat: według rozdzielnika
Nadleśnictwo Kaliska ul. Długa 64, 83-260 Kaliska zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - zgodnie z określonymi
poniżej wymaganiami.
Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks
Cywilny oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Nadleśnictwie Kaliska.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji ,,Budowa nowej szklarni,
systemu kładek udostępniających siedliska wilgotne i bagienne dla ruchu
turystycznego oraz utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół Arboretum Wirty." na
terenie działek nr 37/9, 36/13 obręb Borzechowo, gmina Zblewo.
2. Zakres prac objętych funkcją Inspektora Nadzoru
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie w systemie
,,zaprojektuj - wybuduj" trzech zadań (części): budowy nowej szklarni, systemu
kładek udostępniających siedliska wilgotne i bagienne dla ruchu turystycznego
oraz utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół Arboretum Wirty.
a) Część I ,,Budowa nowej szklarni Arboretum". Przedmiotem zamówienia jest
rozbiórka starej i budowa nowej szklarni Arboretum o powierzchni ok 250m2
z nowoczesnym strefowaniem oraz automatyką systemów nawadniania,
wentylacji i cieniowania. Budynek nowej szklarni zostanie zlokalizowany w

miejscu istniejącej szklarni i dostosowany do obecnych wymogów i
zapotrzebowania inwestora.
Wartość robót dla części I: 1 353 000,00 zł brutto, gwarancja 36 m-cy
b) Część II ,,Budowa systemu kładek udostępniających siedliska wilgotne i
bagienne dla ruchu turystycznego". Przedmiotem zamówienia jest budowa
dwóch pomostów na terenach podmokłych. Pomosty o długości ok. 100 mb.
i ok. 50 mb. i szerokości ok. 1,8 m. Poziom posadowienia pomostów winien
uwzględniać wahania poziomu wody w skali rocznej. Pomosty w
najwyższym punkcie poziomu wody powinny znajdować się tuż nad lustrem
wody.
Wartość robót dla części II: 220 500,00 zł brutto, gwarancja 36 m-cy
c) Część III ,,Utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół Arboretum".
Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy pieszo - rowerowej o długości
ok. 2650 mb. i powierzchni ok. 4770 m2. Przebieg trasy pieszo rowerowej w
92% biegnie po istniejących już drogach gruntowych w bezpośrednim
otoczeniu Arboretum, pozostałe 8% jest konieczne do wytyczenia
bezpośrednio w lesie.
Wartość robót dla części III: 304 600,00 zł brutto, gwarancja 36 m-cy
Wykonawcą inwestycji będzie firma: Milex - Józef Milewski z siedzibą w
miejscowości Dobrzyków.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru obejmuje łącznie trzy części w/w inwestycji.

Dokument nr: SA.20.4.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego, sala konferencyjna (pok. 05)

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2019r. do godz. 9;30 w siedzibie
Zamawiającego, pok. nr 1.01 (sekretariat) w formie pisemnej osobiście lub listownie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2019r.

Wymagania:
4. Wymagania:
Wykonawca musi posiadać:
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
c) W kwocie składanej oferty należy uwzględnić nieodpłatny udział w przeglądach
technicznych w okresie gwarancji lub rękojmi.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić na formularzu - załącznik nr 1
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
c) formularz oferty musi być opieczętowany i podpisany przez upoważnionego
(-nych) przedstawiciela wykonawcy
d) wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być załączone w oryginałach
lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem
e) wszystkie poprawki, które wykonawca naniósł w treści oferty muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę
f) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
g) przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać
ofertę
h) oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie, opatrzonej napisami
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji ,,Budowa nowej szklarni,
systemu kładek udostępniających siedliska wilgotne i bagienne dla ruchu
turystycznego oraz utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół Arboretum
Wirty." oraz "Nie otwierać przed dniem 12.02.2019r. do godz. 10;00".
Na
kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
i) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decydująca jest data wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego.
8. Sposób obliczania ceny
a) Cena w ofercie musi być podana w złotych i zawierać podatek VAT
b) Podana w ofercie cena zostanie ustalona na cały okres realizacji i nie będzie
podlegać zmianom
9. Kryteria oceny ofert
- cena całkowita za wykonanie usługi (cena ryczałtowa brutto)
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu
każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy
oraz cena oferty. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w terminie 7 dni od daty
składania ofert. O wyniku postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną
pisemnie poinformowani - niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
11. Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego
rozeznania cenowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Kontakt:
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Kordian Kromer, tel. 796 265 654 e-mail: kaliska@gdansk.lasy gov.pl
Mateusz Dorawa, tel. 606 419 185 e-mail: kaliska@gdansk.lasy gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.