Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-02-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
62 595-11-18, fax. 62 736-29-09
zakupy@szpital.osw.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. ,, Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Chirurgii
Dziecięcej na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp."

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi:
,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHIRURGII DZIECIĘCEJ NA ODDZIAŁ
NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM DLA ZZOZ W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM" na dz. ew. nr 4/1 i 4/6 obr. 0030 AM-1 na terenie Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, tj.
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zaleca aby w celu rzetelnej oceny wszystkich niezbędnych czynności związanych z
wykonaniem zamówienia Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji, zapoznał się z
projektem wykonawczym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.
4. Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane według kosztorysu : 1 715 159,42 zł netto

Dokument nr: FDZZ.226.08.2019

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13.02.2019r. o godzinie 11:30 w pokoju nr 13
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Limanowskiego 20/22 - pokój 7 (sekretariat), nie później niż do dnia 13.02.2019r. do godziny
11:00.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na:
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
i oznaczonej:
oferta na świadczenie usług obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
pn.,,Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Dziecięcej na Oddział Neurologiczny z
Pododdziałem Udarowym dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp ."
- znak sprawy: FDZZ.226.08.2019
Nie otwierać przed: 13.02.2019r. godz. 11:30
5. Wykonawca ponosi ryzyko wyboru drogi, związane ze sposobem złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 30.07.2019 r

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunek sprawowania w okresie ostatnich pięciu lat
poprzedzających udzielenie zamówienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
(sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) przy realizacji minimum dwóch zadań
inwestycyjnych dotyczących obiektów odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia o
wartości inwestycji co najmniej 2 mln zł brutto każda.
Jako zadania odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia przyjmuje się inwestycje w zakresie
budowy, przebudowy, rozbudowy budynków szpitali i Zakładów Opieki Medycznej , która obejmowała
swym zakresem co najmniej: roboty ogólnobudowlane ,wykończeniowe, instalacyjne w zakresie instalacji
sanitarnych oraz elektrycznych w oddziałach szpitalnych łóżkowych zabiegowych; intensywnej terapii lub
bloku operacyjnego.
Do wykazu należy załączyć dokumenty np. referencje potwierdzające, że wykonany nadzór był sprawowany
należycie.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń z trzyletnim
doświadczeniem, pozwalające na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z prawem:
a) inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń,
b) inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub e-mailem, ofertę natomiast należy złożyć w formie pisemnej.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego będą udzielane drogą elektroniczną oraz
publikowane na stronie internetowej www.szpital.osw.pl
V. Wymagania dla przedmiotu zamówienia
1. Formularz załącznika nr 2 należy podpisać i złożyć wraz z ofertą.
W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na
podstawie zapisów zapytania ofertowego i udzielonych wyjaśnień, jeżeli Zamawiający udzieli wyjaśnień co
do treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. Zamawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.
Do oferty należy dołączyć:
3.1.Załącznik do zapytania ofertowego nr 1 - Formularz oferty
3.2.Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(wymagania Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego)
3.3.Odpis z KRS, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wyciąg z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z uwidocznionymi nazwiskami osób
reprezentujących Wykonawcę, a w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3.4.Wykaz nadzorowanych robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie II.1. na formularzu stanowiącym
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
3.5.Wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia
spełnienia warunku określonego w punkcie II.2. Na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
3.6.Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją projektową i przeprowadzoną wizją lokalną terenu
budowy stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, z tym że pełnomocnictwo winno być w oryginale lub poświadczone notarialnie, podpisane i
opieczętowane na każdej ze stron przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty - załącznik nr 1, uwzględniając wymogi i
postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki tabeli zawartej w załączniku
nr 1 wg opisu oraz zgodnie z zasadami działań matematycznych, przy uwzględnieniu aktualnej
stawki podatku VAT.
3. Wartość brutto oferty, stanowić będzie cenę oferty, na podstawie której zostaną przyznane punkty.
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
6. Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena 100%
VIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgodnie z wyborem Zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana przez
strony w siedzibie Zamawiającego w umówionym terminie lub przesłana w celu podpisania do
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, odeśle Zamawiającemu podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich
otrzymania.
X. Wzór umowy
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do warunków zamówienia.

Kontakt:
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
Patrycja Wojciechowska tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09 zakupy@szpital.osw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.