Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszyw do remontów dróg

Przedmiot:

Dostawa kruszyw do remontów dróg

Data zamieszczenia: 2019-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
powiat: płocki
tel. 24 260 40 81, faks 24 260 40 81
zam.publiczne.brudzen@op.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Brudzeń Duży
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży
Zadanie nr 1 - Dostawa kruszywa betonowego frakcji 0 - 45 mm do remontów dróg dla potrzeb gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 2500 ton z podziałem na: ? dostawy cząstkowe - w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z bardzo krótkim terminem dostaw tj. do 6 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta ? dostawy główne - to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego Dostawa obejmuje kruszywa betonowego frakcji 0-45 mm do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży. Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa betonowego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13043;2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-En 933-1) Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - zawartość pyłów). Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6% Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie: 0mm - 4,0mm - maksymalnie 45% masy 16mm - 45mm - pozostałe, lecz nie więcej niż 55% Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału od podmiotu posiadającego decyzję na odzysk oraz przetwarzanie odpadów. Materiał będzie badany przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze Specyfikacją pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia Zadanie nr 2 - Dostawa kruszywa kopalnianego łamanego (z wykluczeniem skał osadowych) frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 4500 ton. Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa kopalnianego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13043;2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-En 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - zawartość pyłów). Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6% Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie: 0mm - 4 mm - maksymalnie 40% masy 16mm - 31,5mm - maks 40% Zamawiający: ? wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału ? zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia i wymagań opisanych w SIWZ. W przypadku potwierdzenia niezgodności wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 1 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego Dostawy cząstkowe realizowane będą w terminie do 6 godzin od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego także w weekendy i święta Dostawy główne dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego, w zależności od wilgotności powietrza oraz warunków geologicznych Zadanie nr 3 - Dostawa pospółki żwirowej o frakcji do 63mm ze złóż piaskowo - żwirowych w ilości łącznej nie większej niż 1000 ton. Zawartość ziaren frakcji powyżej 2mm - od 25 do 50%, zawartość ziaren frakcji mniejszej niż 0,1mm - poniżej 15% z podziałem na: a) dostawy cząstkowe - w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z terminem dostaw do 6 godzin liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta b) dostawy główne - to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa kruszywa betonowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa kruszywa betonowego frakcji 0 - 45 mm do remontów dróg dla potrzeb gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 2500 ton z podziałem na: ? dostawy cząstkowe - w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z bardzo krótkim terminem dostaw tj. do 6 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta ? dostawy główne - to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego Dostawa obejmuje kruszywa betonowego frakcji 0-45 mm do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży. Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa betonowego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13043;2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-En 933-1) Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - zawartość pyłów). Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6% Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie: 0mm - 4,0mm - maksymalnie 45% masy 16mm - 45mm - pozostałe, lecz nie więcej niż 55% Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału od podmiotu posiadającego decyzję na odzysk oraz przetwarzanie odpadów. Materiał będzie badany przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze Specyfikacją pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 60100000-9, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa kruszywa kopalnianego łamanego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa kruszywa kopalnianego łamanego (z wykluczeniem skał osadowych) frakcji 0 - 31,5 mm przeznaczonego do remontów dróg znajdujących się na terenie gminy Brudzeń Duży w ilości łącznej nie większej niż 4500 ton. Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa kopalnianego po recyklingu do utrwaleń powierzchniowych wg PN-EN 13043;2004 sporządzony przez uprawnioną instytucję (PN-En 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu oraz 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - zawartość pyłów). Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6% Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie: 0mm - 4 mm - maksymalnie 40% masy 16mm - 31,5mm - maks 40% Zamawiający: ? wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału ? zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia i wymagań opisanych w SIWZ. W przypadku potwierdzenia niezgodności wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 1 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego Dostawy cząstkowe realizowane będą w terminie do 6 godzin od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego także w weekendy i święta Dostawy główne dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego, w zależności od wilgotności powietrza oraz warunków geologicznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa pospółki żwirowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pospółki żwirowej o frakcji do 63mm ze złóż piaskowo - żwirowych w ilości łącznej nie większej niż 1000 ton. Zawartość ziaren frakcji powyżej 2mm - od 25 do 50%, zawartość ziaren frakcji mniejszej niż 0,1mm - poniżej 15% z podziałem na: a) dostawy cząstkowe - w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z terminem dostaw do 6 godzin liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta b) dostawy główne - to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 14210000-6,60100000-9

Dokument nr: 519150-N-2019, RGR.ZP.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: a) wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dostawę: ? w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie nr 1 - minimum jedna dostawa obejmująca nie mniej niż 1000 ton kruszywa betonowego, ? w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie nr 2 - minimum jedna dostawa obejmująca nie mniej niż 1000 ton kruszywa kopalnianego łamanego, ? w przypadku złożenia oferty częściowej na zadanie nr 3 - minimum jedna dostawa obejmująca nie mniej niż 500 ton dostawa pospółki żwirowej, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę jedną na jedno lub dwa lub trzy z wymienionych zadań, wówczas zobowiązany jest przedstawić doświadczenie wymagane odpowiednio dla każdego zadania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że wykonawca ? nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, ? spełnia warunki udziału w postępowaniu, -wg druków dołączonych do SIWZ - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1, 1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: a) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 - w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wg. załącznika nr 5 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: - Dla zadania nr 1 - 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych, - Dla zadania nr 2 - 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych, - Dla zadania nr 3 - 1.000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.