Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zadań dyżurnego ochrony przeciwpożarowej

Przedmiot:

Wykonanie zadań dyżurnego ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Hajnówka
ul. Kolejki Leśne 12
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
tel. 85 683 23 78 wew. 14
robert.sawicki@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zadań dyżurnego ochrony przeciwpożarowej w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

1. Określenie przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Instrukcji pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Hajnówka, który stanowi załącznik nr 1.

CPV: 75.25.11.20-7

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi: 13 marca 2019 r. o godz. 10.15.

Składanie ofert:
1. Miejsce składania ofert: Nadleśnictwo Hajnówka, ul. Kolejki leśne 12, 17-200 Hajnówka

2. Termin składania ofert: 13 marca 2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

Wymagania:
IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki (łącznie):

1). akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3). dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści złożonych przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych powyżej warunków skutkować będzie, nie możnością wyboru oferty tego Wykonawcy i oferta ta zostanie odrzucona.
V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca bezwarunkowo zaoferuje wykonanie zamówienia zgodnie z pkt III.

2. Ofertę należy sporządzić pisemnie (wykonawca może wykorzystać formularz ofertowy załączony do zapytania ofertowego ). Jeżeli wykonawca sporządza ofertę samodzielnie zostanie ona przyjęta do postępowania pod warunkiem, że będzie identyczna, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, pracy sprzętu i środków transportu oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca świadczenia usługi i podatek.

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych, przy założeniu że Oferenci solidarnie odpowiadają za jakość i terminowość realizacji całego zamówienia.

8. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę będzie ceną brutto za całość wykonanej usługi. Wykonawca przedstawi również w ofercie ceny jednostkowe
9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie/cenę za faktycznie wykonaną usługę.

10. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną przez Wykonawcę cenę/wynagrodzenie. Zaproponowana cena/wynagrodzenie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena/wynagrodzenie oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą i wypłacenia mu ceny/wynagrodzenia (np. składki na ubezpieczenie społeczne).

11. Jeżeli gdziekolwiek w ofercie lub składanych łącznie z nią dokumentach jest wymagany podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, podpis ten musi umożliwić identyfikację tożsamości osoby go składającej tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

12. Warunkiem uiszczenia zapłaty za usługę przez Zamawiającego jest przedłożona, poprawnie wystawiona faktura VAT/rachunek, po uprzednim dokonaniu odbioru zamówienia lub jego części przez Zamawiającego.

13. Zamawiający dopuszcza poprawienie w ofercie oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w przypadku braku możliwości weryfikacji złożonej oferty. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Oferenta niezwłocznie kontaktując się mailowo z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin na poprawienie błędów lub przesłanie dokumentów wyjaśniających. Niedotrzymanie przez Oferenta wskazanego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

15. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

16. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytuły odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy, nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

17. W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów decydującym wyznacznikiem wyboru Wykonawcy będzie złożenie przez tych Wykonawców ofert dodatkowych lub rozmowa z wybranymi Wykonawcami oraz rezultat przeprowadzonych negocjacji.

18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia braków w złożonej przez Wykonawcę dokumentacji.
19. Zamawiający może zażądać poświadczenia autentyczności podpisu osoby uwidocznionej w treści pełnomocnictwa jako mocodawca. Poświadczenie autentyczności podpisu może być dokonane przez notariusza - podpis notarialnie poświadczony lub innej dopuszczanej przez prawo, urzędowej formie.

20. Dokumenty mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty.

21. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i mogą podlegać udostępnieniu osobom trzecim od chwili ich otwarcia.

22. Do oferty należy załączyć:

1). dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

3). dokument wskazujący reprezentację wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia prawidłowości umocowania osób działających w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię,
VI.UWAGI OGÓLNE

1. Wykonawca powinien sprawdzić stan faktyczny obiektu/ów w których będzie realizowane zamówienie w formie wizji lokalnej przed złożeniem oferty .

2. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z którą realizowane będzie zamówienie.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z dołu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zaliczkowania.
6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru całości usługi .
3. Ofertę do niniejszego zapytania należy dostarczyć osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską.

4. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

5. Termin związania ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega, iż może bez podania przyczyn odwołać postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wybrać żadnej z przedstawionych mu ofert. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
VIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Kryterium wyboru oferty: cena ofertowa brutto - 100%.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę i którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu ofertowym.
IX.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o:

1). wyborze najkorzystniejszej Oferty , podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną Ofertom,

2). Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, o ile odbędzie się to w terminie związania ofertą.

3. O fakcie wyboru oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:

Pan Robert Sawicki, tel. 85 683 23 78 wew. 14

e-mail: robert.sawicki@bialystok.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.