Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WYPOSAŻENIA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ

Przedmiot:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
tel. 896 429 400, faks 896 429 401
zamowienia@um.ostroda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WYPOSAŻENIA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W OSTRÓDZIE
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym: 1) Część 1- plac zabaw; 2) Część 2- sprzęt rekreacyjny; 3) Część 3- sprzęt wodny; zgodnie z zakresem rzeczowym (zał. nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ), wzorem umowy (zał. nr 3 do SIWZ). 2. Uwaga: 1) W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ; 2) Zamieszczone w SIWZ rysunki, zdjęcia przedstawiają przykładowe wyposażenie

Część nr: 1 Nazwa: plac zabaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż: zestawu integracyjnego, huśtawki i karuzeli integracyjnej, huśtawki potrójnej, tablicy z regulaminem placu zabaw oraz zestawu dwóch kwiatków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Szczegółowy opis parametrów poszczególnych elementów objętych dostawą został opisany w zakresie rzeczowym (załącznik nr 4.1 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37500000-3, 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia- 45 dni od dnia podpisania umowy.

Część nr: 2 Nazwa: sprzęt rekreacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu rekreacyjnego: szczudła do chodzenia- 5 kompletów; szczudła do skakania / biegania- 3 komplety; rowerek ,,taxi"- 4 sztuki; rowerek poziomy czterokołowy- 4 sztuki; rowerek poziomy trzykołowy- 2 sztuki; rowerek poziomy ręczny- 4 sztuki; rower miejski 17''- 5 sztuk; rower miejski 19''- 5 sztuk; kask ochronny rowerowy dla dzieci M- 5 sztuk, kask ochronny rowerowy dla dzieci S- 5 sztuk; fotelik rowerowy dla dzieci- 10 sztuk; kask ochronny- 12 sztuk; trampolina- 1 sztuka. Szczegółowy opis parametrów poszczególnych elementów objętych dostawą został opisany w zakresie rzeczowym (załącznik nr 4.2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37500000-3, 18444112-1, 18444200-5, 34430000-0, 37441600-7, 37520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia- 45 dni od dnia podpisania umowy.

Część nr: 3 Nazwa: sprzęt rekreacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt wodny: kajak 2+1- 10 sztuk; wiosła do kajaków- 20 sztuk; rower wodny garbus- 2 sztuki; rower wodny trzy delfiny- 2 sztuki; rower wodny łabędź- 2 sztuki; łódź wiosłowa- 6 sztuk; wiosła do łodzi- 12 sztuk; deska typu Stand Up Paddle- 6 sztuk; pagaj do SUP- 6 sztuk; kamizelka asekuracyjna- 60 sztuk. Szczegółowy opis parametrów poszczególnych elementów objętych dostawą został opisany w zakresie rzeczowym (załącznik nr 4.3 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37500000-3, 37412000-9, 34520000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia- 45 dni od dnia podpisania umowy.

CPV: 37500000-3,37535200-9,45112723-9,18444112-1,18444200-5,34430000-0,34432000-4,37441600-7,37412000-9,34520000-8,37520000-9

Dokument nr: 522796-N-2019, ZP.271.5.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bipostroda.warmia.mazury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 219

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 08:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z formularzem kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, do SIWZ); 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.