Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie obowiązkowych przeglądów stanu technicznego kominów i sprawności urządzeń...

Przedmiot:

Wykonanie obowiązkowych przeglądów stanu technicznego kominów i sprawności urządzeń grzewczo - kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych wraz z protokołami z tych czynności

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 71 3402130, fax.: 71 3404887
ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowych przeglądów stanu technicznego kominów i sprawności urządzeń grzewczo - kominowych oraz czyszczenia przewodów kominowych wraz z protokołami z tych czynności wykonywane dla obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek podległych z podziałem na części, sprawa numer PU 2380-039-037-010/C/2019/ESZ.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90915000-4 Usługi czyszczenia pieców i kominów

B. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług na obiektach przypisanych terytorialnie do miasta Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Jeleniej Góry wskazanych w załączniku numer 1a, 1b, 1c, 1d do zaproszenia.
a) Przeglądy przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przeprowadzane: 1) 1 raz w roku w budynkach o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczającej 1000m2. 2) 2 razy w roku w terminach do 31 maja oraz do dnia 30 listopada w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz w innych obiektach budowlanych o powierzchni dachu nie przekraczającej 1000m2.
b) Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w okresach ich użytkowania: 1) 4 razy w roku w budynkach, w których zainstalowane są kotły na paliwo stałe,
2) 2 razy w roku w budynkach, w których zainstalowane są kotły na paliwo gazowe bądź olejowe,
3) co najmniej raz w roku czyszczenie przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
c) Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych prowadzona zgodnie z postanowieniami:
? art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 1409 - ze zm.)
? §34 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
a) czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych, spalinowych łącznie z usuwaniem sadzy ze spadów kominowych,
b) czyszczenie kanałów połączeniowych (odgałęzień, łączników, przykanalików itp.),
c) sprawdzenie stanu technicznego i przydatności eksploatacyjnej wszelkiego rodzaju przewodów kominowych, przykanalików przy przewodach zbiorczych i wszelkich kanałów połączeniowych,
d) sprawdzenie prawidłowości ciągu kominowego,
e) sprawdzenie urządzeń pomocniczych jak otwory włazowe, drabiny, ławy kominiarskie, poręcze, klamry itp.,
f) podanie ewentualnych przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych,
g) informowanie użytkownika o ujawnionych usterkach i nieprawidłowościach w trakcie wykonywania czynności kominiarskich,
h) uzyskanie potwierdzeń od użytkownika o wykonanej usłudze,
i) sporządzenie protokołów z dokonanych przeglądów w trzech egzemplarzach dla każdego z obiektów, zawierających rzuty przewodów kominowych wraz z oznaczeniem połączeń podpisanych przez osobę sporządzającą wraz z oznaczeniem numeru protokołu, którego dotyczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia
Szczegółowy wykaz obiektów w przedmiocie zamówienia stanowi załącznik numer 1a - 1d do zaproszenia.

C. Przedmiot zamówienia stanowi cztery części.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej wszystkie czynności przypisane do przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach lub jednej części, całkowity okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie obiekty Policji wskazane w załączniku numer 1a-1d do zaproszenia.

Ilekroć w niniejszym zaproszeniu i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją zamawiającego było przedstawienie ,,typu" materiału bądź technologii; w takim przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 90915000-4

Dokument nr: PU 2380-039-037-010/C/2019/ESZ

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert:
1) termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11:15, siedziba Zamawiającego: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące parametrów podlegających ocenie.

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
Punkt Obsługi Klienta
(tel. wewnętrzny: 12130)
b) termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
D. Termin realizacji usług: 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Sposób porozumiewania się: w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej i faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, za pomocą telefaksu lub pisemnie uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia.
b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia zostanie złożony na dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na własnej stronie internetowej (.)
d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (.).
5. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

6. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia w każdej z części postępowania.
Zamawiający będzie oceniać oferty porównując ceny zaoferowane przez Wykonawców w złożonych ofertach cenowych. Porównanie dotyczyć będzie tylko ważnych ofert, tj. takich które zostały złożone Zamawiającemu do upływu terminu wyznaczonego do składania ofert i oferują przedmiot zamówienia opisany w zaproszeniu.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
? Cena ofertowa brutto stanowić będzie podstawę zarówno do oceny złożonych ofert jak i również do rozliczeń z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
? Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
? Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch znaków po przecinku.
? Podana cena jest obowiązująca do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.
? Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
? Podana cena jest obowiązująca do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.
a) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dojazdu do obiektów zamawiającego, koszty wykonania usługi, koszty sporządzenia protokołów, koszty użytych narzędzi i materiałów itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT (23% - w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa lub decyzji organu podatkowego Wykonawca nie korzysta z innej stawki VAT), oraz podatkami i opłatami lokalnymi oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia (z uwzględnieniem warunków opisanych w istotnych postanowieniach umowy) np. koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę i ustalane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ewentualne opłaty celne oraz wszystkie podatki.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. podatek odwrócony), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

b) Cenę oferty brutto należy obliczyć poprzez skalkulowanie rocznej wartości brutto (w roku 2019, 2020 i 2021) za wykonywanie usługi dla każdego z obiektów wskazanych w załączniku 1a-1d do zaproszenia, a następnie obliczenie sumy ryczałtowych cen dla wszystkich obiektów przypisanych terytorialnie do miasta Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy. Suma wartości brutto za wykonywanie usług dla wszystkich obiektów w latach 2019-2021 będzie stanowić cenę oferty brutto (wartość ocenianą).

8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie zamówienia winien przedstawić w złożonej ofercie:
? Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik numer 2 do zaproszenia,
? W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców (wpisanie w formularzu ofertowym).
? Wypełniony i podpisany załącznik numer 1a - 1d do zaproszenia,
? Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia opisane w art. 62 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.
min. jedną osobą posiadającą dyplom mistrza w rzemiośle kominiarstwo zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002r. nr 112, poz. 979 - ze zm.)
Formularz wykazu stanowi załącznik numer 4 do zaproszenia
Zamawiający, w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
? oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia - załącznik numer 5 do zaproszenia

9. Istotne postanowienia umowy, stanowią załącznik numer 3 do zaproszenia.
Istotne postanowienia umowy, zawierające warunki realizacji zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia, terminów i warunków realizacji, warunków gwarancji, terminów płatności i kar umownych, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

10. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonym formularzu (załącznik numer 2 do zaproszenia) wraz z dołączeniem kalkulacji ceny na załączniku nr 1a - 1d,
b) ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i zapakować w sposób uniemożliwiający jej otwarcie przez osoby nieuprawnione,
c) dokumenty zaleca się umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją:

Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA
,,Kominiarze,
sprawa nr PU 2380-039-037-010/C/2019/ESz"

d) w przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
e) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych firmy, niezbędne jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny winno określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
f) Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. Informacje zastrzeżone powinny być załączone do oferty w dodatkowej kopercie z napisem: ,,Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących cen oferty.
g) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
h) Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
- treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
- Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego,
- Wykonawca nie podpisał formularza ofertowego,
- Wykonawca nie przedstawił kalkulacji ceny (sporządzonej zgodnie z formularzem nr 1a do zaproszenia)
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
i) Zamawiający poprawi w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie (przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty; zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień)
j) W toku badania i oceny ofert zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących oświadczeń i/lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego wskazanych w zaproszeniu do składania ofert;
k) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów cenotwórczych mających wpływ na wartość złożonej oferty;
l) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że podejmie decyzję o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty najkorzystniejszej
m) W pozostałych przypadkach, przy ocenie złożonych ofert, Zamawiający będzie posiłkował się przepisami ustawy Kodeks Cywilny. Zamawiający odstąpi od stosowania powyższych przepisów, gdy wykonanie czynności przez Zamawiającego (np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawa omyłek) nie wpłynie na wynik prowadzonego postępowania.
n) Zamawiający unieważni przetarg (zamknie przetarg bez dokonania wyboru) w następujących przypadkach:
- jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta albo wszystkie złożone oferty zostaną pozostawione bez rozpoznania ze względu na to, że ich treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
- nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty dodatkowe, o których mowa w pkt 6 zawierają taką samą cenę,
- w przypadku, o którym mowa w pkt 10 lit. l zaproszenia.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Podwale 31-33, kod 50-040 Wrocław;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Tel 71 340 35 98; e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl.
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy PU-2380-039-037-010/C/2019/ESz prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Kodeks Cywilny, ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz upoważnionym pracownikom KWP we Wrocławiu
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego (okres 5 lat)
d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
e) posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f) nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
2. Osoby wyznaczone do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Ewa Szladow-Pauch - w sprawach formalno - prawnych, tel.: 71 3402130, e-mail: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl
2) Piotr Barański - w sprawach technicznych - Wydział Inwestycji i Remontów KWP, tel. 71 3402076.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.