Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dowóz z rozwozem kruszywa drogowego przeznaczonego do remontów dróg gminnych

Przedmiot:

Dowóz z rozwozem kruszywa drogowego przeznaczonego do remontów dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SŁUPIA KONECKA
SŁUPIA 30a
26-234 Słupia
powiat: konecki
Tel. 41 3911147 fax. 41 39111 48
bip@slupiakonecka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Słupia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na '
Dowóz z rozwozem kruszywa drogowego przeznaczonego do
remontów dróg gminnych w roku 2019.
2.Przedmiot zamówienia:
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest dostawa kruszyw dolomitowych z
przeznaczeniem na wykonywanie robót remontowych na drogach wewnętrznych i gminnych
będących własnością Gminy Słupia Konecka o następujących:
2.2 Orientacyjne ilości dostaw, które należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej
wynoszą :
A/ O: 0,31,5 mm w ilości ok 2100 ton
B/ O 31,5-63mm w ilości 1100 ton.
C/ O 8-16 mm płukane w ilości 100
Przedmiotem zamówienia jest : ZAKUP , DOSTAWA I ROZWÓZ NA TERENIE GMINY
SŁUPIA KONECKA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJACH DO 0,31,5MM i 31,5-63
spełniającego polskie i europejskie normy jakości ( PN-EN 13043:2004; PN-EN
13242+A1:2010; PN-EN 13043:2013; PN-EN 12620:2010) .Dostawy nie mogą
obejmować kruszywa wyprodukowanego z innego rodzaju skały niż dolomit.

CPV: 14.21.22.00 - 2, 44.92.22.00 - 1, 60.12.21.30 - 9

Dokument nr: ZC.271.4.2019

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 14.03.2019r. o
godzinie10:10 Sala konferencyjna Urzędu Gminy SŁUPIA

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy SŁUPIA 30a, 26-234 Słupia , pokój
nr 1 w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godziny 10:00.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
III. Wymagany termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia należy
zrealizować w terminie od dnia: podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Wymagania:
3. Wykonawca dostarczy materiał własnym transportem w ilościach i terminie
uzgodnionym telefonicznie z 3 dniowym wyprzedzeniem na miejsca wskazane przez
Zamawiającego na terenie Gminy Słupia Konecka. Dostawy realizowane będą w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00
.4. Rozliczenie: płatność na podstawie faktur częściowych następować będzie w
okresach miesięcznych (faktura wystawiona na koniec miesiąca). Należność regulowana
będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, opisanej przez przedstawiciela
Urzędu Gminy Słupia, który potwierdzi wykonanie dostawy.
Do faktury należy załączyć: a) każdorazowe potwierdzenie wagowe dostarczonego
kruszywa; b) atest, certyfikat lub deklarację zgodności z w/w normą jakości.
5. Dodatkowe wymagania, zalecenia i uwagi - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie
realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostaw i
rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw. -
Wykonawca dostarczy kruszywo własnym transportem. Zamawiający ma prawo do
zbadania dostarczonego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W
przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić
zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać
wymiany kruszywa (na koszt wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3-ech
dni, od dnia , w którym dana okoliczność zaistniała.
II.1.5.1)Zamawiający zastrzega prawo do zmiany wielkości poszczególnych
asortymentów kruszyw w stosunku do ilości określonych w postepowaniu
przetargowym, w ramach posiadanych środków finansowych. Dostawy będą odbywać
się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego tj. - plac w miejscowości Słupia. Zmiana wielkości zamówienia nie
może być podstawa do roszczeń ze trony Wykonawcy.
2.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na całość zamówienia lub wybrany
asortyment.
O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub faksem
na 1 dzień przed przewidywanym dostawą kruszywa.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
3.1.Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
3.2. Zamawiający dokona oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się
będzie kryterium i ich
Cena WAGA- 100
W kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najniższej brutto
Wartość punktowa = -------------------------------------------------- x waga (100)
Cena badanej oferty brutto
IV.Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT =
cena brutto za jedną tonę kruszywa danej frakcji
V.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania oferenta.
VI. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: ,,Oferta na transport
kruszywa do remontów dróg na terenie Gminy Słupia".
VIII.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy - przedstawią wykaz
posiadanych środków transportu służących do przewozu
kruszywa
- złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w ,,zapytaniu
ofertowym"
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
- formularz ofertowy,

- wykaz środków transportowych jakimi dysponuje oferent,
- polisa ubezpieczeniowa (do wglądu).

Kontakt:
X.Osobą do kontaktu z oferentami jest Teresa Matuszczyk 41 3911147

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.