Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO POZNAŃ
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
powiat: Poznań
61 878 50 10 Fax 61 878 50 15
ZP3@pozim.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171768
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na:
o naprawie i zabezpieczeniu ścian zewnętrznych;
o zabezpieczeniu przeciwwilgociowym ścian piwnic;
o remoncie elewacji;
o remoncie i wyposażeniu budynku w celu udostępnienia dla osób niepełnosprawnych;
Cel zamówienia
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Przedmiot zamówienia
- 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
- 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją
- 71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
- 71540000-5 - usługi zarządzania budową

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1171768, PIM/03/19/ZO25/2018-196

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę (zgodnie z zał. nr 1) zawierającą proponowane wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: ZP3@pozim.pl z dopiskiem w tytule maila: Oferta: IK - Modern. ZSZ nr 6, nr sprawy: PIM/03/19/ZO25/2018-196

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
a. rozpoczęcie świadczenia usług - niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy,
b. zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikający z umowy na wykonanie robót budowlanych
c. zakończenie świadczenia usług - 30 czerwca 2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Brak warunku
Wiedza i doświadczenie
a) Wykonawca musi posiadać i wykazać doświadczenie w nadzorze, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub innej podobnie nazwanej usługi dla kubaturowych inwestycji o wartości nadzorowanych robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda (w Wykazie należy wykazać 2 nadzory nad robotami budowlanymi),
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień (np. referencje, poświadczenia itp. - dopuszczalna forma kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
W przypadku, gdyby usługi w doświadczeniu były wykonywane na zlecenie Zamawiającego dopuszcza się złożenie oświadczenia o należytym wykonaniu usług.
Zamawiający za spełniające warunek Zapytania uzna wykonanie usługi w charakterze inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Koordynatora lub Kierownika Budowy lub Robót lub równoważne.
Potencjał techniczny
Brak warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
b) Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym:
(1) Kierownikiem zespołu (koordynator) - wymagania: wykształcenie: wyższe techniczne; doświadczenie w prowadzeniu (koordynacji) nadzoru - pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub innej podobnie nazwanej usługi dla kubaturowych inwestycji o wartości nadzorowanych robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda (w Wykazie należy wykazać 2 nadzory nad robotami budowlanymi).
Kierownik zespołu może pełnić równocześnie funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - w przypadku spełniania odpowiednich elementów warunku.
(2) Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na zabytkach - wymagania:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej zgodne z ustawą Prawo budowlane;
- co najmniej 24-miesięczne doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi;
- doświadczenie w prowadzeniu (koordynacji) nadzoru - pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub innej podobnie nazwanej usługi dla kubaturowych inwestycji o wartości nadzorowanych robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda (w Wykazie należy wykazać 2 nadzory nad robotami budowlanymi);
-- osoba posiadająca co najmniej 18- miesięczne doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury - zgodnie z wymaganiami określonymi w treści art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).
Uwaga:
a) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Wykonawca załączy wykaz osób (Personel), którym będzie dysponował przy realizacji umowy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Brak warunku
Dodatkowe warunki
Brak
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z Wzorem umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty z zał.
Zamówienia uzupełniające
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100%
Wykluczenia
Za nie spełnianie warunków
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO POZNAŃ
Adres
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
61 878 50 10
Fax
61 878 50 15
NIP
2090001440
Tytuł projektu
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu
Numer projektu
RPWP.09.03.04-30-0001/17-00
Inne źródła finansowania
Budżet Miasta Poznania

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik Projektu: Joanna Mościńska, tel. 61 884 20 24, e-mail: joanna.moscinska@pozim.pl Wszelkie pytania do procedury zapytania należy kierować do osoby wskazanej do kontaktu lub na e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kierownik Projektu: Joanna Mościńska, tel. 61 884 20 24, e-mail: joanna.moscinska@pozim.pl Wszelkie pytania do procedury zapytania należy kierować do osoby wskazanej do kontaktu lub na e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.