Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Przedmiot:

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świeszyno
wieszyno 71
76-024 Świeszyno
powiat: koszaliński
94 31 60 137
j.stepien@swieszyno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce nr 88 obręb Dunowo w pasie drogi powiatowej nr 3529Z.

Realizacja ww. zadania polegać będzie na:

1) usunięciu martwych, zamierających, uszkodzonych konarów oraz posuszu gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,

2) oczyszczeniu i zabezpieczeniu środkiem dezynfekującym ran powstałych po usunięciu gałęzi i konarów,
zgodnie z Uchwałą Nr VII/35/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody oraz ekspertyzą dendrologiczną drzewa sporządzoną w listopadzie 2018 r., stanowiącymi załącznik nr 4 i 5 do zapytania.
Zabiegi pielęgnacyjne, powinny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków:

1) zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone w okresie spoczynku zimowego w miesiącu marcu przez firmę specjalistyczną, posiadającą doświadczenie w pielęgnacji drzew uznanych za pomniki przyrody;

2) przy wykonaniu cięć, należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa;

3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody,

4) po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych Zamawiający przeprowadzi oględziny pomnika przyrody, celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w uchwale Nr VII/35/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

Dokument nr: ZP.271.71.2019

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

osobiście w siedzibie urzędu:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

drogą elektroniczną na adres:

j.stepien@swieszyno.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - od dnia 23.03.2019 do 31.03.2019 r.

Wymagania:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs III stopnia NOT lub European Treeworker).
Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) - 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ______________ x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Warunki płatności;

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu cenowym.
Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia, tj. koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac, podnośnika koszowego, ewentualnych wyłączeń prądu, uprzątnięcie terenu z wywozem gałęzi.
Rozliczenie następuje tylko w PLN.
Termin związania ofertą - 30 dni.
Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 3

10. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) Gmina Świeszyno - Urząd Gminy, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno będąca administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego;

2) W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmiotom mające podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także informuję, iż dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Do oferty należy załączyć:

Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1,
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania 1 pracy związanej z drzewami będącymi pomnikami przyrody, z podaniem wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, że prace zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 2.
Kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie min. 1 osobą o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. ukończony kurs III stopnia NOT lub European Treeworker).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Justyna Stępień - inspektor ds. ochrony środowiska tel. 94 31 60 137.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.