Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy

Przedmiot:

Usługi wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-03-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie
ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
te/. +48 (91) 418 44 31 fax: +48 (91) 418 24 54
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: 12 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Spółki ,,Wodociągi Zachodniopomorskie" w Goleniowie.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi wymiany 3500 sztuk wodomierzy o DN 15-40 oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Spółki ,,Wodociągi Zachodniopomorskie" w Goleniowie, w zakresie określonym poniżej:
Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
1) Usługa wymiany wodomierzy będzie przeprowadzana w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, tj. będzie obejmowała tereny wiejskie Gmin, które należą do obsługi przez Odziały Terenowe zamawiającego:
o obszar Odziału Terenowego Stargard (Gmina: Bielice, Dolice, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Przelewice, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań, Warnice)
o obszar Odziału Terenowego Goleniów (Gmina Dobra).
UWAGA: Wymiana wodomierzy powinna być prowadzona zgodnie z normami PN-91/M-54910 oraz PN-ISO 4064-2.
2) Instalacja modułów radiowych na wodomierzach powinna być prowadzona zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową modułów radiowych firmy Diehl Metering (Mirometr) zawierających zasady montażu modułów radiowych na wodomierzach. Zamawiający dostarczy Wykonawcy taką dokumentację.
3) Pobranie wodomierzy do wymiany z głównego magazynu Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.
4) Przeprowadzenie wymiany wodomierzy w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
5) Wykonanie elektronicznej dokumentacji przeprowadzonych wymian wodomierzy.
6) Przekazanie do magazynu głównego Wodociągów Zachodniopomorskich zdemontowanych wodomierzy.
7) Audyt wodomierzy wg lokalizacji, umiejscowienia i innych przeszkód technicznych
8) Budowa systemu zdalnego odczytu pierwszego etapu poprzez wymianę wodomierzy i nałożenie nakładki radiowej oraz analiza sygnału radiowego.
9) Odczyt sygnału radiowego nakładek radiowych jednym zestawem do odczytywania sygnału radiowego CellBOX SMETBIue firmy AquaRD wszystkich nakładek zamontowanych na terenie Oddziału OT Stargard
10) Odczyt online w czasie rzeczywistym i zapisanie danych w chmurze System Hydra.NET WMR firmy AquaRD Sp. z o.o.
Szczegółowe warunki realizacji usługi:
1) Zamawiający w trakcie okresu obowiązywania umowy będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia zawierające wykaz lokalizacji, w których konieczne jest przeprowadzenie wymian wodomierzy.
2) Zlecenia będą przekazywane poprzez aplikację elektroniczną E-raport eksploatowaną przez Zamawiającego i stanowiącą standard Zamawiającego obsługi dokumentacji prac związanych z wymianami wodomierzy. Aplikacja E-raport jest przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych i będzie wykorzystywana przez Wykonawcę do dokumentowania prac związanych z wymianami wodomierzy. Szczegółowy opis dokumentowania prac został zamieszczony w dalszej części OPZ.
3) Wykaz lokalizacji będzie zawierał zestawienie adresów, punktów sieci, nazw płatników, numerów fabrycznych wodomierzy oraz danych kontaktowych do klientów Zamawiającego (jeśli takie dane Zamawiający posiada i może udostępnić).
4) Przekazanie zleceń będzie dokonywane w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
5) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże adres poczty elektronicznej, który będzie służył do komunikacji z Zamawiającym w związku z realizacją umowy, w tym do przekazywania zleceń w formie elektronicznej.
6) Ilość zleconych jednorazowo przez Zamawiającego lokalizacji, w których konieczne jest przeprowadzenie wymian wodomierzy wyniesie nie mniej niż 300 szt. w ciągu miesiąca.
7) Termin wykonania zlecenia wymian wodomierzy wynosi 30 dni od daty przekazania zlecenia.
8) Wykonawca jest zobowiązany wykonać co najmniej 80% wszystkich zleconych w ramach partii wymian wodomierzy.
9) Przekazywanie dokumentacji oraz materiałów z realizacji zleceń będzie się odbywało w cyklach tygodniowych,
10) Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z klientami Zamawiającego terminy, w których będą wykonywane prace we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.
11) Wykonawca powinien kontaktować się z klientami Zamawiającego oraz prowadzić wszelkie prace w godzinach granicznych od 8:00 do 19:00. Kontakt z klientami oraz prowadzanie wymian wodomierzy w godzinach wykraczających poza ww. godziny graniczne jest możliwe tylko na wyraźne życzenie klienta Zamawiającego i powinno być potwierdzone pisemnie.
12) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy przekaże Zamawiającemu numer telefonu, który będzie służył do komunikacji z Zamawiającym oraz z klientami Zamawiającego. Pracownik Wykonawcy jest zobowiązany obsługiwać rozmowy telefoniczne Zamawiającego i klientów Zamawiającego pod wskazanym numerem w godz. od 8:00 do 19:00. Zarejestrowane przez Zamawiającego trzy skargi
klientów na brak możliwości komunikacji pod wskazanym numerem telefonu będą traktowane jako naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę.
13) Jeżeli klient Zamawiającego wyrazi wolę uczestniczenia przy wykonywaniu wymiany wodomierza Wykonawca przeprowadzi wymianę wodomierza w obecności klienta.
14) W przypadku, gdy do przeprowadzenia wymiany będzie konieczna wymiana kształtek i zaworów w obrębie zestawu wodomierzowego, wymiana wodomierza będzie obejmowała również wymianę kształtek i zaworów.
15) Za czynność wymiany kształtek i zaworów Wykonawca nie pobiera dodatkowej opłaty od Zamawiającego.
16) Zamawiający może zlecić do wykonania wymianę wodomierza odliczającego zamontowanego za wodomierzem głównym, na instalacji wewnętrznej klienta. W ramach takiego zlecenia Wykonawca dostosuje podejście wodomierzowe podlicznika w sposób umożliwiający zamontowanie wodomierza Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. wyposażonego w moduł radiowy. Ilość takich zleceń nie przekroczy 20% wszystkich zleceń przekazanych do realizacji Wykonawcy w ramach umowy i będzie oznaczała zlecenie wymiany wodomierza o złożonej trudności.
17) Zamawiający może zlecić do wykonania montaż modułu radiowego na wodomierzu wraz z konfiguracją modułu radiowego zamontowanego na wodomierzu głównym. W ramach takiego zlecenia Wykonawca przeprowadzi montaż modułu radiowego na wodomierzu wskazanym w zleceniu oraz konfigurację parametrów pracy modułu radiowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Ilość takich zleceń nie przekroczy 10% wszystkich zleceń przekazanych do realizacji Wykonawcy w ramach umowy. Zamawiający nie dostarcza urządzeń i oprogramowania do konfiguracji modułów radiowych.
18) Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowymi firmy Diehl Metering (Mirometr) zamontowanymi na wodomierzach jest jednokierunkowa a programowanie parametrów modułów radiowych musi odbywać się poprzez system transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem czujnika optycznego.
19) Instrukcja konfiguracji modułów radiowych firmy Diehl Metering (Mirometr) zostanie dostarczona przez Zamawiającego.
20) Odbiór z magazynu i dostawa wodomierzy do magazynu głównego Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie odbywa się na koszt i staraniem Wykonawcy.
21) Odbiór z magazynu i dostawa kształtek, zaworów oraz modułów radiowych do magazynu głównego Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie odbywa się na koszt i staraniem Wykonawcy.
22) Do przeprowadzenia prac w obrębie zestawu wodomierzowego Wykonawca powinien użyć materiałów Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie pobranych z magazynu głównego Zamawiającego.
23) Zdemontowane w trakcie prowadzenia prac w obrębie zestawu wodomierzowego kształtki i wodomierze muszą zostać przekazane przez Wykonawcę do magazynu Zamawiającego.
24) Pracownicy Wykonawcy realizujący prace powinni posiadać w widocznym miejscu identyfikatory osobiste z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, którą reprezentują. Zarejestrowane przez Zamawiającego trzy skargi klientów na brak tak wyeksponowanych lub opisanych identyfikatorów w trackie wymiany wodomierza będą traktowane jako naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę.
25) Pracownicy Wykonawcy powinni być wyposażeni w czystą odzież roboczą, bez uszkodzeń. Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji usługi zobowiązane są do noszenia odzieży ochronnej, spełniającej wymagania przepisów i polskich norm.
26) Pracownicy Wykonawcy powinni być wyposażeni w jednolite kamizelki z nadrukiem o treści uzgodnionej z Zamawiającym.
27) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób oznakowania pojazdów.
28) Pracownicy Wykonawcy realizujący prace zostaną wyposażeni przez Zamawiającego w imienne upoważnienia do przeprowadzania prac na zlecenie Zamawiającego. Upoważnienia należy okazywać bez wezwania klientom Zamawiającego przed wejściem na posesję. Zarejestrowane przez Zamawiającego trzy skargi klientów na brak upoważnień lub nie okazanie upoważnień w trackie wymiany wodomierza będą traktowane jako naruszenie warunków umowy przez Wykonawcę.
29) Identyfikatory i upoważnienia pracownicy Wykonawcy powinni okazywać klientom Zamawiającego przed wejściem na posesję lub do nieruchomości klienta.
30) Należy przestrzegać zasady, że wodomierz może udostępnić tylko osoba dorosła. Imię i nazwisko tej osoby należy zanotować na raporcie wymiany wodomierza. W przypadku, gdy na posesji lub w nieruchomości klienta nie ma osoby dorosłej należy odstąpić od przeprowadzenia prac i nie wkraczać na posesję lub do nieruchomości.
31) Prace muszę być prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
32) Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w studniach wodomierzowych muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne oraz powinni być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do rodzaju prowadzonych prac.
33) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wymaganego przepisami BHP wyposażenia pracowników Wykonawcy prowadzących prace w studniach wodomierzowych. Do pracy w studniach wodomierzowych należy zapewnić pracownikom detektory gazów (z możliwością badania zawartości tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne), szelki bezpieczeństwa połączone z linką bezpieczeństwa, statyw bezpieczeństwa (trójnóg ewakuacyjny) z urządzeniem do opuszczania pracownika, kaski ochronne, pachołki ostrzegawcze lub inne środki pozwalające na oznakowanie otwartej studni.
Wymiana wodomierzy:
1. Za czynności wymiany wodomierza, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, przyjmuje się:
2. Uzyskanie dostępu do miejsca, w którym zamontowany jest wodomierz.
3. Wykonanie urządzeniem cyfrowym zdjęć zestawu wodomierzowego i demontowanego wodomierza (przed przeprowadzeniem wymiany);
4. Wyłączenie dostawy wody po uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy nieruchomości;
5. Demontaż wodomierza i kształtek wymagających wymiany;
6. Przepłukanie przewodu wodociągowego;
7. Montaż nowego wodomierza i kształtek;
8. Doprowadzenie wody do zestawu wodomierzowego i przywrócenie dostawy wody;
9. Sprawdzenie szczelności zestawu wodomierzowego;
10. Oplombowanie zestawu wodomierzowego na półśrubunkach;
11. Wykonanie urządzeniem cyfrowym zdjęć zestawu wodomierzowego i zamontowanego wodomierza (po przeprowadzeniu wymiany);
12. Wykonanie urządzeniem cyfrowym zdjęcia modułu radiowego (jeśli wodomierz jest wyposażony w taki moduł);
13. Uporządkowanie miejsca prac;
14. Wypełnienie E-raportu wymiany i przedstawienie E-raportu do podpisu klientowi.
15. Za czynności konfiguracji modułu radiowego na wodomierzu, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, przyjmuje się:
16. Uzyskanie dostępu do miejsca, w którym zamontowany jest wodomierz.
17. Instalacja modułu radiowego na wodomierzu.
18. Konfiguracja parametrów pracy modułu radiowego zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcjach konfiguracji modułów radiowych firmy Diehl Metering (Mirometr)- dotyczy nakładek z odzysku.
19. Wykonanie urządzeniem cyfrowym zdjęcia zainstalowanego modułu radiowego.
20. Wykonanie urządzeniem cyfrowym zdjęcia ekranu terminala z oprogramowaniem do konfiguracji modułów, które potwierdzi prawidłowo wprowadzone w trakcie konfiguracji parametry pracy modułu radiowego.
21. Wymiany wodomierzy powinny być prowadzone zgodnie z normami PN-91/M-54910 oraz PN-ISO 4064-2.
22. Instalacje modułów radiowych na wodomierza powinny być prowadzone zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową modułów radiowych firmy Diehl Metering (Mirometr) zawierających zasady montażu modułów radiowych na wodomierzach. Zamawiający dostarczy Wykonawcy taką dokumentację.
23. Wykonawca jest upoważniony do operowania zaworami w obrębie zestawu wodomierzowego oraz zasuwą połączeniową na przyłączu wodociągowym w celu zamknięcia wody dla przeprowadzenia wymiany wodomierza.
24. Wykonawca powinien wymienić kształtki lub zawory w obrębie zestawu wodomierzowego, których stan techniczny nie pozwala na prawidłową eksploatację używając do tego celu kształtek i zaworów.
25. Zawory lub kształtki uszkodzone przez Wykonawcę w trakcie wymiany wodomierza Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i własnym staraniem.
26. Jeżeli wodomierz uległ uszkodzeniu z winy klienta Zamawiającego, (np. pękł w skutek nienależytego zabezpieczenia przed mrozem, cecha legalizacyjna jest uszkodzona itp.) Wykonawca powinien spisać elektroniczny protokół odpłatnej wymiany wodomierza, przedstawić go klientowi do podpisu wraz z E-raportem wymiany wodomierza protokołu. Każdorazowo i niezwłocznie Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o przypadku spisania elektronicznego protokołu odpłatnej wymiany wodomierza.
27. Przed wymianą uszkodzonego wodomierza należy wykonać zdjęcie, na którym widać wyraźnie miejsce uszkodzenia wodomierza.
28. Zamawiający określi Wykonawcy sposób wypełnienia elektronicznego protokołu odpłatnej wymiany wodomierza.
29. Elektroniczne protokoły odpłatnej wymiany wodomierzy muszą zostać przekazane w terminie do 5 dni roboczych od daty spisania przedstawicielowi Zamawiającego.
30. W przypadku, gdy Wykonawca wymieni uszkodzony z winy odbiorcy wodomierz a nie sporządzi elektronicznego protokołu odpłatnej wymiany, zostanie obciążony kosztami naprawy lub zakupu uszkodzonego wodomierza.
31. Zdjęcia cyfrowe muszą być wykonane w wielkości nie mniejszej niż 600 x 450 pikseli i zapisane w formacie pliku JPEG (rozszerzenie ,,jpg").
32. Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wymiany wodomierza musi zawierać: zdjęcie całego zestawu wodomierzowego przed przystąpieniem do wymiany, zdjęcie tarczy liczydła wodomierza zdemontowanego, zdjęcie tarczy liczydła wodomierza zamontowanego, zdjęcie plomb, zdjęcie zestawu wodomierzowego po wykonaniu wymiany z widocznym stanem liczydła
33. Zdjęcia powinny być wykadrowane w sposób obejmujący: wodomierz wraz z zaworami, liczydło wodomierza z widocznym stanem wskazań, numer fabryczny wodomierza.
34. Zdjęcie modułu radiowego powinno umożliwiać odczytanie numeru fabrycznego modułu radiowego.
35. Zdjęcia konfiguracji modułów radiowych powinny umożliwiać odczytanie wprowadzonych parametrów podczas konfiguracji. Na zdjęciu powinien być widoczny ekran programu na terminalu po wykonaniu konfiguracji modułu radiowego.
36. Dokumentacja fotograficzna oraz elektroniczne raporty wymian wodomierzy muszą zostać przekazana z początkiem nowego tygodnia roboczego, w którym została wykonana przedstawiciel.
37. Zamawiającego. Zdjęcia powinny zostać przekazane na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej typu flash (interfejs USB 3.0, 2.0) lub bezpośrednio z urządzenia elektronicznego (tablet, dysk zewnętrzny).
38. Wykonawca przekaże skatalogowaną dokumentację fotograficzną wraz z elektronicznymi wymianami wodomierzy i protokółami zapisaną na nośniku danych zgodnie z wykazem przekazanym w pliku przez Zamawiającego.
39. Wykonane zdjęcia urządzeniem elektronicznym powinny być wyraźne i jednoznacznie czytelne. Niespełniające tego warunku zdjęcia będą traktowane jako braki.
40. Przed zamontowaniem wodomierza Wykonawca powinien przepłukać przewód wodociągowy.
41. Wyłączenie dostawy wody do nieruchomości może być związane tylko z realizacją umowy i musi być uzgodnione z właścicielem lub zarządcą nieruchomości i Odziałem Stargard.
42. Wymiana wodomierza musi być przeprowadzona w sposób, który nie spowoduje awarii instalacji wodociągowej. Jeżeli stan techniczny instalacji wodociągowej grozi awarią, Wykonawca odstąpi od przeprowadzenia wymiany wodomierza i niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.
43. Wodomierze powinny być montowane poziomo z liczydłem skierowanym w górę.
44. Po przeprowadzeniu wymiany wodomierza DN 15+40 na półśrubunki zestawu wodomierzowego musi zostać nałożona plomba zabezpieczająca. Plomby powinny uniemożliwiać demontaż wodomierza bez ich uszkodzenia, powinny być wykonane jako zatrzaskowe oraz opisane nazwą Wykonawcy.
45. Plomby zatrzaskowe (dwudzielne obejmy śrubunku) powinny być wykonane z tworzywa sztucznego. Na plombie powinien być naniesiony nadruk wykonany metodą laserową zawierający nazwę numer plomby .Odpowiedanie plomby dostarcza Zamawiający.
46. Po przeprowadzeniu wymiany wodomierza Wykonawca powinien się upewnić, że dostawa wody do posesji została przywrócona a zestaw wodomierzowy jest szczelny.
47. Miejsce wymiany wodomierza powinno być po wymianie wodomierza w stanie nie pogorszonym; wszelkie zabrudzenia i zalania wodą Wykonawca powinien usunąć.
48. Wykonawca jest zobowiązany montować tylko nieuszkodzone wodomierze i kształtki. Montowany wodomierz powinien mieć ważną cechę legalizacyjną.
49. Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych na miejscu zamontowania wodomierza takich jak zerwana plomba legalizacyjna wodomierza wyznaczonego do demontażu, niesprawna zasuwa połączeniowa, skorodowana instalacja itp. zaobserwowane nieprawidłowości należy potwierdzić zdjęciem.
50. Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządza pisemny audyt opis przyczyny braku wymiany wodomierza lub trudności jakie napotkał w związku z wymianą przypisany do konkretnych lokalizacji (adresów). Przyczyny powinny zostać pogrupowane i opisane wg następującego słownika:
a) Brak odbiorcy/odmowa
b) Brak dostępu, złe umiejscowienie wodomierza
c) Zalana studzienka
d) Zasypana studzienka
e) Brak studzienki
f) Brak zlokalizowanej studzienki lub działki
g) Brak wodomierza
h) Inne - tutaj powinna zostać opisana przyczyna, która nie odpowiada żadnemu z zapisów słownika.
51. Przyczyny powinny być przypisane do lokalizacji (adresu, punktu sieci itp.) z wykazu dostarczonego przez Zamawiającego wraz ze zleceniem. Zestawienie przyczyn przypisanych do lokalizacji Wykonawca sporządzi w formie elektronicznej Wszystkie lokalizacje, w których nie zostały wykonane wymiany wodomierzy muszą mieć przypisaną przyczynę braku wymiany.
52. Jeśli w określonej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego wymiana nie została przez Wykonawcę przeprowadzona z przyczyn technicznych leżących po stronie przyłącza (np. niesprawny zawór na przyłączu) to Wykonawca przekaże informacje które zostaną ujęte w audycie.
53. Dokumentowanie prac wykonanych przy wymianie wodomierza Wykonawca będzie prowadził w aplikacji elektronicznej E-raport eksploatowanej przez Zamawiającego. Aplikacja E-raport jest przystosowana do pracy na urządzeniach mobilnych. Zamawiający dostarczy urządzeń mobilnych, na których będzie zainstalowana i obsługiwana aplikacja E-raport.
54. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z zainstalowanej aplikacji E-raport do dokumentowania prac wykonywanych w terenie przy wymianie wodomierzy.
55. Elektroniczne raporty zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę do dokumentowania prac przy wymianach wodomierzy tylko w uzasadnionym przypadku wyraźnie zaakceptowanym przez Zamawiającego.
56. Wykonawca powinien niezwłocznie po przeprowadzeniu wymiany przedstawić elektroniczny raport wymiany wodomierza klientowi Zamawiającego do podpisania w aplikacji E-raport. Każda wymiana wodomierza powinna być potwierdzona podpisem klienta na elektronicznym raporcie wymiany wodomierza.
57. E-raporty wymian wodomierzy muszą zostać przekazane przedstawicielowi Zamawiającego z początkiem tygodnia roboczego, w którym zostały spisane.
58. Wykonawca powinien poinformować klienta Zamawiającego o możliwości reklamowania wskazań demontowanego wodomierza.
59. Kody kreskowe zamieszczone na wodomierzach nie mogą zostać uszkodzone w trakcie wymiany wodomierza.
60. Numery naniesione na wodomierze nie mogą zostać uszkodzone w trakcie wymiany wodomierza.
61. Za wady montażu takie jak zablokowanie wirnika wodomierza, nieszczelność zestawu wodomierzowego Wykonawca odpowiada w okresie do 6 miesięcy od momentu wymiany wodomierza.
62. Za wady montażu takie jak odwrócenie wodomierza niezgodnie z kierunkiem przepływu wody Wykonawca odpowiada w okresie 6 miesięcy od momentu wymiany wodomierza.
63. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad montażu w ciągu 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
64. W przypadku, gdy wada montażowa musi być usunięta niezwłocznie ze względu na zagrożenie jakie stwarza dla prawidłowego działania instalacji wodociągowej lub ciągłości dostawy wody Wykonawca usunie zgłoszone wady w ciągu 1 dnia roboczego. W przeciwnym wypadku do usunięcia wady przystąpią służby Zamawiającego a kosztem usunięcia tej wady zostanie obciążony Wykonawca.
65. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli lokalizacji, w których były prowadzone prace przez Wykonawcę w celu oceny ich zgodności z warunkami umowy.
UWAGA: Podane w opisach nazwy własne oraz określenia mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Dodatkowo, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia Zamawiającemu, że zaproponowane rozwiązania równoważne, spełnią wszystkie wymagania określone Zapytaniem ofertowym.

Dokument nr: WOZ/ZP/1.1/U/2019/MB

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, Kancelaria Zarządu, II piętro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 11:00
Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, Kancelaria Zarządu, II piętro oznakowanym następująco: ,,Oferta na usługę wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Spółki ,,Wodociągi Zachodniopomorskie" w Goleniowie".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do zrealizowania zamówienia o łącznej wartości brutto określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

Wymagania:
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania Wykonawcy ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca wykaże (potwierdzi) zamawiającemu, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej dwie usługi w ramach, których wykonano łącznie wymianę wodomierzy oraz przeprowadzono zdalny odczyt wymienionych wodomierzy, o wartości łącznej nie mniejszej niż równowartość kwoty 250.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto).
Jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, to łączna wartość zrealizowanych usług jw. w ramach tych umów nie może być mniejsza niż 250 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto). Uwaga: W przypadku, gdy wartość usługi wykazanej przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
b) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). 3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz oferty {załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego,
3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ww. oświadczenie (wykaz) należy złożyć w oryginale.
4) dowodów określających czy te usługi (wskazane w wykazie usług) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Uwaga:
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 5.
Ww. dokumenty (dowody) należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego .
Wykonawca składa wraz z ofertą ww. dokument, chyba że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
Uwaga: Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy także oryginał lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię dokumentu pełnomocnictwa .
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach podmiotu trzeciego celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W razie chęci powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego zgłoszenia na piśmie i uzyskać akceptację Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Fakt wykonywania zamówienia za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zna podwykonawcę na etapie składania oferty zobowiązany jest od do wskazania jego nazwy w Formularzu Ofertowym.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 3 pkt. 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 6 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
IX. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNYCH (KONSORCJUM, SPÓŁKI CYWILNE)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty).
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnych, Wykonawcy (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
6. Dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 i 5 składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (tj. we własnym imieniu). Formularz ofertowy składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferty (we wszystkich częściach zamówienia) oceniane będą według poniższego kryterium oceny ofert:
Kryterium Waga kryterium Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium
Cena zamówienia 100% 100 pkt
2. Zasady oceny kryterium ,,Cena zamówienia "
Kryterium cena zamówienia zostanie obliczone z zastosowaniem poniższego wzoru: (Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) * 100 = liczba punktów za kryterium ,,cena zamówienia".
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium ,,Cena zamówienia" jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów przyznanych w kryterium ,,Cena zamówienia" i jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 100 pkt.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT/INFORMACJE OGÓLNE:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego zapytania.
2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 3 niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), powinny być one oznaczone klauzulą ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie).
5. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje dotyczące ceny. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę.
8. UWAGA!!! Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - tzw. ,,procedura odwrócona".
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Składane przez Wykonawców oświadczenia lub inne dokumenty winny być aktualne na dzień złożenia.
10. Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania.
11. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
1) nie wykazali braku podstaw do wykluczenia z powodu o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 Zapytania Ofertowego.
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym,
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w rozdziale XI pkt. 18 Zapytania Ofertowego.
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną.
13. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
14. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.
15. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego co najmniej dwóch takich samych ofert (uniemożliwiając tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
16. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
17. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) Oczywiste omyłki pisarskie;
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) Inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, - niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca podaje (liczbowo) w formularzu oferty cenę brutto za realizację całego zamówienia, stawkę podatku VAT, ryczałtową cenę jednostkową netto za wymianę 1 sztuki wodomierza oraz przeprowadzenie zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy.
2. Cenę brutto za realizację całego zmówienia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca ustala w oparciu o szacunkową (orientacyjną) ilość zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, określoną przez Zamawiającego w rozdziale III Zapytania Ofertowego.
UWAGA: Przedstawione w rozdziale III Zapytania Ofertowego ilości zapotrzebowania na przedmiot zamówienia są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w tej wielkości. Faktyczne rozliczenie ilości asortymentu będzie dokonywane na podstawie protokołów odbioru potwierdzających wykonanie usługi, uwzględniających miejsce wykonania usługi i ilości.
3. Ceny wskazane w ofercie (ceny jednostkowe oraz wartość brutto pozycji i oferty) winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Kryterium ceny zamówienia obliczone będzie według zasad i wzorów opisanych dokładnie w rozdziale X Zapytania Ofertowego.
6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu dokonania oceny ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać stawki określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r.
8. Cena oferty (wartość oferty brutto) winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia i stanowi jednocześnie maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacja zamówienia.
9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.
XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych.
3. Częściowe rozliczenie należności za usługę wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenie zdalnego odczytu
wymienionych wodomierzy następowało będzie sukcesywnie po przekazaniu Zamawiającemu protokołu odbioru potwierdzenia wykonania dostawy. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu wykonania dostawy w danym okresie rozrachunkowym, który obejmuje faktura VAT wystawiona przez wykonawcę.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP SA. nr rachunku 97 1240 3839 1111 0000 4413 5007
UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać dane identyfikujące postępowanie i zadanie/zadania zamówienia, tak aby przyporządkowanie wadium do danego postępowania i zadania zamówienia nie budziło żadnych wątpliwości, tj.: ,,Wadium dla postępowania nr WOZ/ZP/1.1/U/2019/MB na usługę wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Spółki ,, Wodociągi Zachodniopomorskie" w Goleniowie".
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Tym samym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności o których mowa w pkt. 8 poniżej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, dopuszczalne jest zarówno wniesienie wadium przez jednego Wykonawcę - lidera konsorcjum (jeżeli wynika to z pełnomocnictwa i/lub przewiduje to umowa konsorcjum), jak również wspólne wniesienie wadium przez wszystkich partnerów.
10. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
12. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na następujących zasadach:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie powinno być opatrzone napisem: ,,Oferta na usługę wymiany wodomierzy oraz przeprowadzenia zdalnego odczytu wymienionych wodomierzy na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie", a także dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawca.
5. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.woz.pl. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, a także treści złożonych ofert.
3. Nie złożenie przez wezwanego Wykonawcę wymaganych oświadczeń i dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z postępowania.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian treści oferty,
o czym niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W razie braku wyrażenia zgody na dokonanie poprawienia oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4 pkt 3, Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o poprawieniu oferty może nie wyrazić zgody na dokonanie poprawienia oferty. Brak odpowiedzi w ww. terminie stanowi zgodę na poprawienie oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.