Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
643z dziś
4287z ostatnich 7 dni
15498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czynna ochrona i monitoring płazów

Przedmiot:

Czynna ochrona i monitoring płazów

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec
powiat: zamojski
tel. 846872066 wew.371
sekretariat@roztoczanskipn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zwierzyniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).
1. Przedmiot zamówienia:

Usługa z zakresu czynnej ochrony i monitoringu płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów).

Na zamówienie składa się wykonanie następujących czynności:

A. Prace terenowe:

Planowane prace Wykonawca zobowiązuje się wykonać na trzech odcinkach o łącznej długości 3050 m przy drogach publicznych: Rybakówka-Sochy, Obrocz-Kosobudy, dwukrotnie w ciągu dnia rano i w godzinach popołudniowo/wieczornych w czasie migracji płazów, od chwili rozstawienia przenośnych barier (o czym wykonawca zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail oraz telefonicznie). W ciągu roku przewidziano maksymalnie 893 godziny prac.Wykonawca ma obowiązek dokumentowania postępów prac w postaci zapisanego śladu na urządzeniu GPS.

B. Prace kameralne:

Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca na koniec czerwca 2019 roku trwania zadania, zobowiązuje się sporządzić szczegółowy raport z opracowaniem wyników zawierający podsumowanie prac terenowych (tabelaryczne zestawienie obejmujące: informacje o terminach i liczbie kontroli, liczbie stwierdzonych osobników z podziałem na gatunki oraz żywe/martwe, dokumentacja fotograficzna, zestawienie prowadzonego podczas kontroli monitoringu natężenia ruchu pojazdów w poszczególnych dniach).

CPV: 90700000-4

Dokument nr: DOP.670.3.2019.mt

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r., godz. 11.00

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert: 07.03.2019 r. - 14.03.2019 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec.

7. Ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2019 do godz. 24.00. Ofertę można złożyć u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@roztoczanskipn.pl lub faxem pod numerem 84 6872 066 wew. 122.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji umowy: marzec 2019 - czerwiec 2019

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia tj.: posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu - co najmniej jednej inwentaryzacji lub monitoringu dotyczącego herpetofauny.W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte we wzorze formularza oferty (Załącznik nr 1).

Zamawiający będzie wymagałod Wykonawcy, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą, złożenia dokumentów stwierdzających należyte wykonanie wskazanychw wykazie prac w postaci referencji lub elektronicznych wersji raportów z inwentaryzacji lub monitoringu.

Ocena wymogów względem Wykonawcy nastąpi wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Wykonawca nie spełniający wyżej wymienionych wymogów określonych w Zapytaniu Ofertowym podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Kryteria oceny oferty:

- cena ofertowa (cena za godzinę) - 90 %

- doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazane w formularzu ofertowym - 10 %

4. Informacje o wagach wyrażonych w punktach lub procentach, przypisanym poszczególnym kryteriom oceny oferty:

Obliczanie wartości punktowej oferty:

1pkt = 1%

a. Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena: max 90 pkt.

(cena minimalna/cena oferowana) x 90 pkt

b. Obliczanie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia zdobyte w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w realizacji prac jak niżej: max 10 pkt.

- wykonanie monitoringu/inwentaryzacji: 1 szt. - 2 pkt

- wykonanie monitoringu/inwentaryzacji: 2 szt. - 4 pkt

- wykonanie monitoringu/inwentaryzacji: 3 szt. - 6 pkt

- wykonanie monitoringu/inwentaryzacji: 4 szt. - 8 pkt

- wykonanie monitoringu/inwentaryzacji: 5 szt. i więcej - 10 pkt

c. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans - najwyższą liczbęprzyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana zanajkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilościąuzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzonaWykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lubwięcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów - decydujące będziekryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami -Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofertcenowych.

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta nawarunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania,niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania.
10. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego/nejrachunku/faktury.

11. Ustalenie warunków wprowadzenia istotnych zmian do umowy zawartej w następstwie postępowania: nie przewiduje się.

13. Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile przewiduje się taką możliwość* - nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych;

14. Informacja o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, o ile przewiduje się taką możliwość*- nie przewiduje się ofert wariantowych;

15. Informację o możliwości powtórzenia zamówienia podobnych usług lub robót budowlanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Nie dotyczy.

16. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. W wypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na zadanie: wykonanie usługi z zakresu czynnej ochrony i monitoringu płazów." Ofertę składaną pocztą elektroniczną należy zapisać w postaci pliku pdf z podpisem osoby upoważnionej.

Kontakt:
12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mirosław Tchórzewski, tel. 846872066 wew.371, e-mail: fauna.op@roztoczanskipn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.