Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
ul. Lipowa 67A,
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. (44) 632 79 14.
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego celem
realizacji inwestycji pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie -
przebudowa mostu"
4. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 2 193 913,76 zł brutto (słownie: dwa miliony sto
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych76/100).

CPV: 71247000-1.

Dokument nr: PZD-ZP-3701/08/2019

Specyfikacja:
5. Istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowym projektem budowlanym dotyczącym
inwestycji w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A oraz
na stronie internetowej: www.pzd.powiat-belchatowski.pl.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego celem realizacji inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie - przebudowa mostu"
w terminie do dnia 14.03.2019 r., do godz 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Planowany termin realizacji inwestycji: do 31.10.2019 r.

Wymagania:
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1.
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) specjalność drogowa:
- kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- potwierdzenie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
b) specjalność mostowa:
- kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń,
- potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- potwierdzenie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) specjalność instalacyjna:
- kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń,
- potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- potwierdzenie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) specjalność elektryczna:
- kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej bez ograniczeń,
- potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- potwierdzenie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) specjalność telekomunikacyjna:
- kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
- potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- potwierdzenie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
6. Inspektor jest zobowiązany do zobligowania Wykonawcy do sporządzenia protokołów odbioru
po zakończeniu robót z poszczególnymi gestorami sieci w celu potwierdzenia braku zastrzeżeń
do wykonanych robót w sąsiedztwie infrastruktury podziemnej.
7. Oferta złożona przez Wykonawcę zapewnia dysponowanie wszystkimi osobami spełniającymi
wymogi dla poszczególnych branż.
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie usługi kompleksowego nadzoru
inwestorskiego na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(załącznik Wykonawcy).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek - piątek
godz. 07:00 - 15:00.
VII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, VAT
oraz brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Główny Specjalista ds. dróg i mostów - Pani mgr inż. Justyna Kostrzewa -
Radka, tel. (44) 632 79 14.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.