Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
ul. Bronisława Czecha 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. 182 012 274, faks 182 014 906
zamowienia.zakopane@cos.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: 300,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę mostu w COS-OPO w Zakopanem, realizowanych w ramach rozbudowy narciarskich tras biegowych - II etap
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi, 71300000-1 Usługi inżynieryjne, 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w branży mostowej nad realizacją robót budowlanych dotyczących budowy mostu w COS-OPO w Zakopanem w ramach zadania obejmującego rozbudowę narciarskich tras biegowych - II etap. Nadzór inwestorski obejmuje ponadto doradztwo w trakcie budowy, w zakresie należytego wykonania wszystkich robót, w tym: - wykonanie prac konstrukcyjnych związanych z posadowieniem obiektu, w sposób minimalizujący możliwość uszkodzenia przebiegającej w zakresie robót instalacji mrożeniowej. Zamawiający oczekuje zaangażowania i fachowego doradztwa instalatorsko-konstrukcyjnego w tym zakresie. Wykonawca przyjmując wykonanie zamówienia gwarantuje należyty, bezstronny i obiektywny nadzór nad zadaniem w taki sposób, aby zadanie zostało prawidłowo ukończone oraz a aby budowany obiekt został dopuszczony do użytkowania. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania na wykonanie robót budowlanych zamieszczonej na stronie www.bip.cos.pl pod linkiem: http://bip.cos.pl/1584/18-12-2018-rozbudowa-narciarskich-tras-biegowych-budowa-mostu Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego: Podstawowe terminy realizacji dla Inspektora nadzoru: Od dnia zawarcia Umowy do dnia ukończenia robót tj. do dnia 30.09.2019 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. Zakres czynności nadzoru inwestorskiego: 1. Prawa oraz obowiązki, jakie przysługują i ciążą na inspektorze nadzoru, określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.). 2. Niezależnie od wykonywania czynności określonych w zdaniu poprzednim, w tym czynności nadzoru geologicznego, hydrogeologicznego i geotechnicznego inspektor będzie zobowiązany do: 2.1. dokonywania wizytacji i sprawdzenia placu budowy i prowadzonych robót nie rzadziej niż 2 razy w każdym tygodniu realizacji robót oraz kontrolowania realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy. 2.2. niezwłocznego stawiania się na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż do 48 godzin od dnia powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (powiadomienia będą wysyłane najpóźniej do godziny 15.00 a wstawienie się na budowie nie może nastąpić później niż w 2 dniu do godziny 12.00)

CPV: 71247000-1,71300000-1,71520000-9

Dokument nr: 522850-N-2019, DZP/Z/X/07/03/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cos.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
W biuletynie informacji publicznej udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w branży mostowej - 1 osoba: - kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności mostowej, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót; w tym udział na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót nad budową mostu o wartości robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. nr 65, ze zm.) w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza na język polski. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7. opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 zł). 8. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca uczestniczącym w niniejszym postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dowód wniesienia wadium. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (stosowne oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej). Odpowiednie pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej (stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.