Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych

Przedmiot:

Dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań
powiat: Poznań
61 846 61 89 / 61 846 61 76
zampub@up.poznan.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15770
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych w celu wyposażenia ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z transportem i wyładunkiem
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych w celu wyposażenia ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z transportem i wyładunkiem w ramach projektu Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień, kod CPV: 44114200-4 (produkty betonowe)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. Zakres przedmiotu zamówienia: dostawa rabat betonowych w celu zaaranżowania przestrzeni ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co umożliwi realizację zajęć dydaktycznych z dziećmi w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników
b) transport na miejsce wskazane przez Zamawiającego (ogród dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71e, Poznań) oraz wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający wymaga aby Oferent zadeklarował udzielenie co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na rabaty betonowe,
b) ze względu na fakt, iż rabaty betonowe będą wystawione na działanie czynników atmosferycznych, jak zagrożenie zamrażaniem/rozmrażaniem, czynniki chemiczne (smog) i korozję, Zamawiający wymaga, aby rabaty betonowe zostały wykonane z betonu o wysokiej klasie wytrzymałości tj. co najmniej C35/45 oraz wzmocnione (np. stalowy stelaż)
c) Zamawiający wymaga, by Oferent wkalkulował w cenę dostawy rabat betonowych koszt transportu do Poznania oraz rozładunku zamówionego towaru na miejscu zgodne z realizacją przedmiotu zamówienia. Dokładne miejsce zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego na 5 dni przed uzgodnionym dniem realizacji zamówienia.
Cel zamówienia
dostawa rabat betonowych w celu zaaranżowania przestrzeni ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co umożliwi realizację zajęć dydaktycznych z dziećmi w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników
Przedmiot zamówienia
załączono osobny dokument

CPV: 44114200-4

Dokument nr: 15770

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.03.2019 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego):
a) Osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Biuro Zamówień Publicznych, IV piętro, budynek Collegium Maximum pokój 407), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych w celu wyposażenia ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy: 5/DGZ/PU/2019". Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
b) Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Biuro Zamówień Publicznych, budynek Collegium Maximum pokój 407 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dostawa zestawu podwyższonych rabat betonowych w celu wyposażenia ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z transportem i wyładunkiem, nr sprawy: 5/DGZ/PU/2019". Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową od dnia 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, a więc: nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
e) posiada odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert cenowych.
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, a więc: nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
e) posiada odpowiedni potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert cenowych.
Potencjał techniczny
jak w Ogólnych warunkach zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jak w Ogólnych warunkach zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak w Ogólnych warunkach zamówienia
Dodatkowe warunki
jak w Ogólnych warunkach zamówienia
Warunki zmiany umowy
jak w Ogólnych warunkach zamówienia
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do OWZ)
2. Formularz cenowy ( na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do OWZ)
3. Oświadczenie Wykonawcy( na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do OWZ)
Zamówienia uzupełniające
nie przewidziano

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium cena - w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Każda kolejna oferta otrzyma o 1 punkt mniej.
Wykluczenia
Wykluczenie dotyczyć będzie wykonawców, którzy nie przedstawią załącznika nr 3 (oświadczenie wykonawcy).
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres
Wojska Polskiego 28/n/d
60-637 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
61 846 61 89
Fax
n/d
NIP
7770004960
Numer naboru
POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18
Inne źródła finansowania
nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Anioła: 61 846 61 89 / Karolina Salis-Maciejewska: 61 846 61 76
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
61 846 61 89 / 61 846 61 76

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.