Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń socjalnych

Przedmiot:

Remont pomieszczeń socjalnych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I.Sendlerowej w Samostrzelu
Samostrzel 7
89-110 Sadki
powiat: nakielski
tel./fax 52 386 88 76, 52 386 88 76 w. 31, tel. 52 386 88 76 w. 32
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sadki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej
w Samostrzelu"

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu na działce nr 3/15 w Samostrzelu, gmina Sadki.

Dokument nr: 4/2019

Składanie ofert:
1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty lub też dostarczona osobiście
na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I.Sendlerowej w Samostrzelu,
Samostrzel 7, 89-110 Sadki w terminie najpóźniej do dnia 15.03.2019 roku
(piątek) do godz. 09.00.
2. Koperta musi być zaadresowana na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. I. Sendlerowej w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki z dopiskiem ,,Oferta na remont pomieszczeń socjalnych - nie otwierać przed godz. 09.15 dnia 15.03.2019r.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 25.05.2019r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1. Dokumenty wymagane od Wykonawców:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty i kosztorys;
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień, potencjale technicznym, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz o przeprowadzeniu wizji lokalnej na nieruchomości objętej zakresem robót.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzach
załączonych do zapytania ofertowego oraz musi zawierać wszystkie dokumenty
wymagane postanowieniem pkt. III. 1 niniejszej oferty .
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli
dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii - poświadczenie, oprócz adnotacji:
"za zgodność z oryginałem", musi być opatrzone imienną pieczątką, datą i podpisem
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
5. Wartość pakietu ogółem z podatkiem VAT stanowi cenę oferty.
6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę
oferty. Informacje te zostaną odnotowane w protokole.
6. Zamawiający informację o wyniku postępowania zamieści na stronie internetowej
www.mow-samostrzel.pl oraz zawiadomi pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną)
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
7. Dane, o których mowa w pkt 5 Zamawiający udostępni tym Wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
VII. Kryteria oceny i wyboru oferty:

1.Kryterium oceny (wyboru) oferty jest cena.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki wskazane przez Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę.

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe wyliczone zostaną wg wzoru:
cena min
Wb=---------------- x 100 pkt
Cena of.bad.
gdzie:
Wb - wartość punktowa oferty badanej
Cena min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
Cena of.bad. - cena brutto oferty badanej

2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3.Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Kontakt:
V. W przedmiotowej sprawie informacji udzielają:

Bożena Ilnicka tel. 52 386 88 76 w. 31
Aleksandra Nowaczyk tel. 52 386 88 76 w. 32
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.