Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i serwis kotłów parowych oraz innych urządzeń

Przedmiot:

Konserwacja i serwis kotłów parowych oraz innych urządzeń

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie
ul. Helclów 2,
31-148 Kraków
powiat: Kraków
tel: +48 12 634 42 55
zamowienia@dpshelclow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i serwis kotłów parowych oraz innych urządzeń w kotłowni
Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i serwis następujących urządzeń znajdujących się w kotłowni Domu Pomocy Społecznej:
1) kotły parowe Thyssen Henschel GKWD 800 (2 sztuki) wraz z palnikami nadmuchowymi Weishaupt GL5/1-D (2 sztuki);
2) zmiękczacz wody SM 42/CSD - 1 komplet (stacja zmiękczania wody zbiornik nr 1 oraz zbiornik nr 2, Eurowater 41 SM);
3) zmiękczacz Alternate DUET 100 - 1 komplet (stacja zmiękczania wody INWATER 100);
4) zbiornik wody zasilającej wraz z pompami tłoczącymi i sterowaniem elektrycznym - 1 komplet (zbiornik zapasu wody zasilającej, pompa Grundfos Typ MGE 80B2-CMS1B-C);
5) sieć parowa kotłów.
2. Szczegółowy opis usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: DO.271.2.20.2019

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień:
14.03.2019 r. godz. 08:30

Składanie ofert:
2. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień:
14.03.2019 r. do godz. 08:00

4. Oferty na Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia (Formularz Cenowy oraz Formularz Ofertowy) należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, 31 - 148 Kraków, ul. Helclów 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od: 8:00 - 15:00, w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zamówienia i opieczętowanej pieczęcią Oferenta (lub z wpisaną nazwą i adresem Oferenta), lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dpshelclow.pl,

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wymagania:
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy okazał kopię polisy wraz z kopią dowodu opłacenia składki (oryginały do wglądu) dotyczącej ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) rozszerzonego o odpowiedzialność za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu.
1. Oferta musi być złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferty na Formularzu Ofertowym, sporządzonym wg wzoru załączonego do ogłoszenia (Formularz Cenowy oraz Formularz Ofertowy) należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, 31 - 148 Kraków, ul. Helclów 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od: 8:00 - 15:00, w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zamówienia i opieczętowanej pieczęcią Oferenta (lub z wpisaną nazwą i adresem Oferenta), lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dpshelclow.pl, z zastrzeżeniem, że:
a) oferta składana pocztą elektroniczną musi stanowić spakowany folder z rozszerzeniem .zip (folder może być chroniony hasłem);
b) w folderze muszą się znajdować następujące dokumenty: skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego oraz odpis i dokumenty, o których mowa w pkt 6 poniżej;
c) w temacie e-maila z ofertą należy wpisać ,,Oferta dotycząca zamówienia nr DO.271.2.20.2019 Konserwacja i serwis kotłów parowych oraz innych urządzeń w kotłowni Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie";
d) w treści e-maila należy podać dane Oferenta (nazwa, adres, telefon kontaktowy);
e) w przypadku zabezpieczenia oferty hasłem, hasło do otwarcia folderu Oferent poda Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert a przed terminem otwarcia ofert, tj. 14.03.2019 r. pomiędzy godziną 08:00 i 08:30 telefonicznie na numer 12/634-42-55 wew. 276 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dpshelclow.pl;
f) w przypadku, gdy oferta będzie chroniona hasłem, a Oferent nie poda hasła lub poda je po upływie terminu, o którym mowa w lit. e), oferta zostanie uznana za złożoną po terminie i nie będzie rozpatrywana.
5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Michał Szaruga, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00; tel: 12/ 634-42-55 wew. 276, e-mail: do@dpshelclow.pl.
6. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Oferentem są podmioty występujące wspólnie, wymaga się przedłożenia stosownej umowy regulującej ich współpracę oraz pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, obejmującego upoważnienie do działania w ich imieniu w postępowaniu; 2) dokumentów potwierdzających:
a) uprawnienia energetyczne dozoru i eksploatacji kotłowni gazowo-olejowych- I, II, III grupy;
b) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi palników przemysłowych gazowo - olejowych od typu G do RGL-WEISHAUPT;
c) posiadanie przynajmniej dwuletniego doświadczenia (w okresie ostatnich 5 lat) w prawidłowej konserwacji i serwisie co najmniej jednej kotłowni parowej o mocy co najmniej 1 MW i mocy jednego pieca nie mniejszej niż 0,5 MW.
7. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. KRYTERIUM WYBORU I OCENY OFERT.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: cena = 100%
kryterium ceny =
cena najniższa brutto spośród ważnych ofert
x 100%
cena brutto badanej oferty
Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone Kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
9. POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKACH:
1) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom wg kryterium oceny ofert.
10. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert: 1) które wpłynęły po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 2) których treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności niezawierających dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 2) powyżej (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu); 3) które będą dotyczyły usług innych niż wskazane przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i Formularzu Cenowym.
11. Pozostałe warunki zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Waluta rozliczeniowa w PLN.
14. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
16. Zamawiający informuje, że treść ofert złożonych w niniejszym postępowaniu jest w całości jawna.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.