Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

Przedmiot:

Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 459-26-43
anna.muszakowska@pgi.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania
(SSP) w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.

2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria
Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać
na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
10. Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
4. Termin wykonania zamówienia:
a) na obiekcie przy ul. Rakowieckiej 4 - usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od
daty zawarcia umowy.
b) na obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 76 - usługa będzie świadczona przez 24 miesiące
od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze
konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP), realizowanej przez okres
minimum 24 miesięcy z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
2) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami (co najmniej dwoma) zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwację (każda z osób
lub łącznie), posiadały:
? uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i elektryczne dozorowe (D) w zakresie obsługi,
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym, uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym
niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,
poz. 828 z późn. zm.),
- certyfikat kwalifikacji do instalacji i konserwacji SSP wydany przez CNBOP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób.
3) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Cena - 100%
najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 100 pkt
7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane
zmiany w umowie oraz warunki tych zmian) stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej
CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na
które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum
(w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający
zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570). Wykonawca mający
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) Wykaz usług, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
d) Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.) powinny zostać oznaczone i opisane jako ,,tajemnica
przedsiębiorstwa". W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną
odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał inne zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę,
wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków
mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej
oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie
zbadania pod katem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty
Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem
niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania
na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Kontakt:
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@pgi.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.