Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów mostowych

Przedmiot:

Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów mostowych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Złotoryja
al. Miła 4
59-500 Złotoryja
powiat: złotoryjski
tel. (76) 8788700, fax (76) 8788716, 76 87 88 716,, tel. 76 87 88 705
gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Złotoryja
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych szt. 8 przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykaz obiektów:

Lp.
Nr drogi
Relacja - przebieg drogi
km

1.
2037006
Brennik - Podolany
0 + 205

2.
2037008
Łaźniki - Rzymówka
2 + 470

3.

2037013
Kopacz-droga
Złotoryja Legnica

1+ 289

4.

8492D
Gierałtowic - do drogi
Złotoryja Legnica

1+ 582

5.

8512D
Lubiatów - od drogi pow. do autostrady

1+ 345

6.

8516D
Lubiatów - od drogi pow. do autostrady

0 + 471

7.

8516D
Lubiatów - od drogi pow. do autostrady

1 + 300

8.

Droga wewnętrzna w Kozowie

0 + 010

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć zamawiającemu do Urzędu Gminy Złotoryja Aleja Miła 4, w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15:30. Za termin dostarczenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do siedziby zamawiającego. Oferty wysyłane pocztą należy nadać odpowiednio wcześnie. Korespondencja pocztowa jest odbierana w godzinach popołudniowych.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w jeden z poniższych sposobów:
1) osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja,

2) faksem na nr 76 87 88 716,
3) emailem na adres gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zadania.
Termin wykonania zadania - do 21 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
III. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Złożenie oferty według załączonego wzoru.
VII. Informacje o sposobie składania ofert i publikacji wyników.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej.
IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. Kryterium oceny oferty.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który udzieli najkorzystniejszą ceną dla całego zamówienia.
XI. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest p Krzysztof Kielar tel. 76 87 88 705, e-mial krzysztof.kielar@zlotoryja.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.