Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja ogrodzenia cmentarza wojennego

Przedmiot:

Konserwacja ogrodzenia cmentarza wojennego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zakliczynie
RYNEK 32
32-840 ZAKLICZYN
powiat: tarnowski
14 632 64 60 (tel.)/faks: 14 632 64 55
zakliczyn@zakliczyn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: ZAKLICZYN
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Zakliczyn - Urząd Miejski w Zakliczynie, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Konserwacja ogrodzenia cmentarza wojennego nr 295 w Paleśnicy"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania
1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac konserwatorskich kamiennego ogrodzenia na cmentarzu wojennym nr 295 z okresu I wojny światowej w miejscowości Paleśnica na działce ew. 75.
2) Zakres robót objętych pracami konserwatorskimi obejmuje:
a) ogrodzenie części cmentarza z wejściem:
- konserwacja elementów kamiennego muru z elementami betonowymi i słupami bramnymi
- betonowe nakrywy muru,
- schody wejściowe,
- metalowa bramka,
b) ogrodzenie środkowej części cmentarza:
- kamienny mur z elementami betonowymi i słupami narożnymi,
- betonowe nakrywy muru,
- schody w przejściu,
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program konserwatorski stanowiący załączniki do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 5).

Dokument nr: UM-IV.ZO.L2019.AS

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert
1) Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zakliczynie Rynek 32,
32.840 Zakliczyn pok. Nr 8
2) Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy - do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wymagania:
Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że zamówienie nie przekracza 30.000 euro art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
4. Warunki wymagane od Wykonawcy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę:
1) dysponował osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, który będzie odpowiedzialny za poprawność prowadzonych prac jako kierownik zespołu konserwatorskiego.
2) posiadał doświadczenie w zakresie realizacji prac konserwatorskich przy min. 2 zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
5. Kryterium oceny ofert
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
C = ( Cmin/Coferta ) * 100%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena badanej oferty
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
8. Instrukcja dla Wykonawcy składającego ofertę.
1) Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej;
2) Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim;
3) Oferta wraz z załącznikami powinna być czytelna;
4) Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
5) Zamawiający zaleca, aby oferta została podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, a jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
6) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
7) Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, powinny być parafowane przez Wykonawcę;
8) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron;
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
10) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę;
11) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy, adresem, oraz dopiskiem: ,,Konserwacja ogrodzenia cmentarza wojennego nr 295 w Paleśnicy"
12) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania;
13) Ewentualne poprawki w treści oferty winny być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane wraz z adnotacją daty ich uczynienia;
14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert;
9. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (w tym obligatoryjnie posiadających uprawnienia dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki) i doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykaz wykonanych prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
4) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika jednoznacznie z treści przedłożonego odpisu z rejestru lub zaświadczenia,
10. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady konkurencyjności przez istniejące powiązanie.
11. Warunki rozliczenia:
1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego.
3. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od daty jej złożenia wraz z podpisanym protokołem odbioru opracowania bez zastrzeżeń.
4. Faktura wystawiona na Wykonawcę musi zawierać następujące dane: Nabywca: Gmina Zakliczyn, Rynek 32, Zakliczyn, NIP 869-10-13-238 Odbiorca: Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, Zakliczyn
5. Za dzień zapłaty za fakturę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, w szczególności w sytuacji:
1) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - kierownik prac konserwatorskich;
2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy;
4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w projekcie umowy;
5) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na:
a) wystąpienie sztucznych przeszkód lub uwarunkowań fizycznych, których żaden doświadczony wykonawca w sposób rozsądny nie mógł przewidzieć,
b) siłę wyższą (strajki, strajki okupacyjne lub inne zakłócenia w gospodarce, epidemie, obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, burze, uderzenia pioruna, pożary, powodzie, wylewy, niepokoje społeczne i inne tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia, będące poza kontrolą którejkolwiek ze stron, i których żadna ze stron nie może przezwyciężyć pomimo wszelkich należytych starań,
d) innych okoliczności niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności;
6) zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający wskazuje, iż obowiązującym rodzajem wynagrodzenia między stronami będzie wynagrodzenie ryczałtowe, przyjęte zgodnie z ofertą Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca winien skalkulować wszystkie działania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, bez możliwości jego waloryzacji lub zmiany. Wykonawca winien określić wysokość wynagrodzenia w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, netto i brutto (uwzględniając stawkę VAT), liczbowo i słownie.
2. Brak rozstrzygnięcia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty może być spowodowane ograniczonymi środkami finansowymi nie wystarczającymi na realizację przedmiotowego zadania.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
16. Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, powiadamiając go o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie mailem lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
17. Zadanie jest finansowane od środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Kontakt:
6. Kontakt z Zamawiającym:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- Agnieszka Stasiowska -tel 14 632 64 62, adres e-mail: agnieszka.stasiowska@zakliczyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.