Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich im. Janusz Korczaka
ul. Prolelarialczyków 9
57-200 Ząbkowice Śląskie
powiat: ząbkowicki
tel./fax 74 815 78 26
soswzce@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ząbkowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń do floroterapii i arteterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich ul. Prolctariatczyków 9 do realizacji projektu ,,Zintegrowani" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.; Remont pomieszczeń do floroterapii i arteterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im, Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich ul. Proletariatczyków 9 do realizacji projektu nr RPDS.09.01-02-0049/17 pn. ,,Zintegrowani" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9,1. Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja - konkurs horyzontalny,, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Ogólny zakres robót remontowych w pomieszczeniach obejmuje;
usunięcie starych powłok malarskich, wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
rozebranie posadzek i podłóg oraz wykonanie nowych posadzek z podbudową i wyłożeniem płytkami ceramicznymi.
demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej.
wymiana drzwi,
obudowa rur co. płytami GK. Szczegółowo przedmiot zamówienia i zakres robót remontowych określa w przedmiar robót + PT branża elektryczna stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w celu uzyskania założonych efektów zadania remontowego, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów określonych w pkt. 2,
4. Użyte materiały budowlane winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.
5. Roboty remontowe będą wykonywane w czynnym obiekcie szkolnym i Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji robót w taki sposób, aby nie stanowiły nadmiernych uciążliwości dla Zamawiającego w korzystaniu z pomieszczeń w obrębie prowadzonych robót remontowanych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia (robót), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.
8. Zamawiający zaleca przed przygotowaniem oferty dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że obowiązują formą wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 Kodeksu cywilnego).
10. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana cena, nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana.

CPV: 45111300-1, 45111220-6, 45453000-7, 45430000-0, 45442100-8, 45432130-4, 45317000-2

Dokument nr: SOSW.D.201.211.2019

Specyfikacja:
12. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego dostępne są również na stronie internetowej Zamawiającego www.soswzabkowice.pl

Składanie ofert:
VI, Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 marca 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śl. (sekretariat), faxem na nr 74/8157826 lub drogą elektroniczną ( skan oferty) na adres e-mail: soswzce@wp.pl
2. Oferty składane w opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, winny być zaadresowane Zamawiającego na adres podany w części I zapytania, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
SOSWw Ząbkowicach Śl Oferta - Remont pomieszczeń do floroterapii i arteterapii
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Warnnki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w postępowaniu wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali przynajmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze o wartości min. 40 000 zł brutto.
2. Dysponują osobą na stanowisko kierownika budowy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
V. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %.
Zamawiający Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Z wykonawcą, którego oferta spełni warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najkorzystniejszą cenę do realizacji zamówienia zostanie podpisana umowa.
VII. Inne informacje:
1. Na. ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony formularz oferty - z al. nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Wykaz wykonanych robót - zał. nr 3 do zapytania ofertowego..
3) Wykaz osób - zał. nr 4 do zapytania ofertowego,
2. Formularz oferty oraz dokumenty składające się na ofertę musza być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy ezym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko osoby. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury V AT jest protokół odbioru robót budowlanych.
6. Oferta niekompletna, niespełniająca warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.
7. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
9. Od wyboru oferty przez Zamawiającego do realizacji zamówienia nie przysługują środki odwoławcze,
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
13. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Dyrektor SOSW p. Delfina Grzęda tel. 74 815 78 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.