Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie corocznego, podstawowego przeglądu placów zabaw oraz obiektów sportowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie corocznego, podstawowego przeglądu placów zabaw oraz obiektów sportowych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przeprowadzenie corocznego, podstawowego przeglądu placów zabaw oraz obiektów sportowych zarządzanych przez Gminę Wadowice"
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie corocznego, podstawowego przeglądu następujących placów zabaw oraz obiektów sportowych zarządzanych przez Gminę Wadowice:
plac zabaw - ul. M. Wadowity przy bloku 28 w Wadowicach,
- plac zabaw - os. M. Wadowity - ul. Wiśniowa w Wadowicach, łącznie z boiskiem sportowym osiedlowym,
plac zabaw - os. Łąki w Wadowicach,
plac zabaw - ul. Łazówka w Wadowicach,
plac zabaw - os. XX-lecia przy dworcu PKS w Wadowicach,
plac zabaw - os. XX-lecia przy bloku nr 14 w Wadowicach,
plac zabaw - os. XX-lecia przy bloku nr 15 w Wadowicach,
- plac zabaw - ul. Lwowska przy blokach nr 58-66 w Wadowicach, plac zabaw - os. Kopernika w Wadowicach (przy przedszkolu nr 2),
- plac zabaw - os. Kopernika w Wadowicach (przy drodze wjazdowej do przedszkola nr 2)
plac zabaw - ul. Tatrzańska w Wadowicach, plac zabaw - Barwałd Dolny (przy kościele), plac zabaw - Jaroszowice (szkoła),
plac zabaw - Jaroszowice Zbywaczówka (przy Centrum Kultury), plac zabaw - Teren rekreacyjny ,,Wenecja" w Wadowicach, plac zabaw - Babica (szkoła), plac zabaw - Babica (dz. nr 982/5),
- plac zabaw - Zawadka (szkoła),
plac zabaw - Chocznia (szkoła - Chocznia Górna), plac zabaw - Chocznia (szkoła - Chocznia Dolna),
- plac zabaw - Stanisław Górny (szkoła), plac zabaw - Roków,
obiekt sportowy - Orlik przy ul. Błonie w Wadowicach (bez budynku), plac zabaw - Klecza Dolna (szkoła), plac zabaw - Klecza Zarąbki (szkoła), plac zabaw - Ponikiew (szkoła),
plac zabaw - ul. Błonie w Wadowicach (na terenie stadionu),
- plac zabaw - Kaczyna (wraz z boiskiem), plac zabaw - Wysoka (przy Centrum Kultury).
2. Dla każdego z placów zabaw oraz obiektu sportowego Wykonawca sporządzi protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego uwzględniający:
a) Wykaz zamontowanych urządzeń zabawowych wraz z opisem ich stanu technicznego;
b) Wykaz zamontowanych urządzeń sportowych wraz z opisem ich stanu technicznego;
c) Wykaz zamontowanych elementów wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowych tj. nawierzchnie, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia itp. wraz opisem ich stanu technicznego.
3. Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie usterek i zaleceń ze wszystkich kontrolowanych obiektów.

Dokument nr: IR.271.21.2019

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 13 marca 2019r.:
S pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac
Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7, S elektronicznie na adres e-mail: pbartel@wadowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zmawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) posiadają wymagane prawem uprawnienia do przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.).
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. podpisany i wypełniony załącznik nr 1 do formularza ofertowego,
3.2. Podpisany załącznik nr 2 do formularza oferty ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"
3.3. kserokopie uprawnień budowlanych do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynków wraz z aktualną izbą zawodową.
4. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1- 3.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
/ pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7; / faksem na numer (33) 873-18-15, S w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Kontakt:
11. Dodatkowych informacji udziela: Piotr Bartel, tel. 33/ 873 18 11 wewn. 219 lub
e-mail: pbartel@wadowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.