Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana podłogi w holu na parterze

Przedmiot:

Wymiana podłogi w holu na parterze

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Dział przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycje
ul. Fatimska 8
31-831 Kraków
powiat: Kraków
fax. 12 641 44 83 tel. 12 641 44 74 w 358
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłogi w holu na parterze w Przedszkolu nr 83 przy ul. Lekarskiej 5 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar/ opis przedmiotu zamówienia* stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: MCOO-PRI.P83.4311.1.2019JSz

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek ,,C" pok. 08.
Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek ,,A ,, pok. 05 - Dziennik Podawczy poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
2. Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2019 r. godz. 8.30
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót: 01.07.2019 r.
Termin zakończenia robót: 26.07.2019 r.

Wymagania:
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego robót/prac*.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykaz dokumentów, których wymagane jest złożenie wraz z ofertą. 1) Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie wykazu robót budowlanych/dostaw/usług* o charakterze ogólnym tożsamym z przedmiotem zamówienia, o wartości nie niższej niż wskazanej w zaproszeniu lub/i ogłoszeniu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane/dostawy/usługi* zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi/dostawy* były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty, o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Wykaz wraz z dokumentami winny dotyczyć przynajmniej trzech prac wykonanych w obiektach budowlanych, z zastrzeżeniem powyższych wymagań.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie złożonych dokumentów wskazanych pkt. 1 niniejszego Rozdziału.
6
Sposób przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty pośrednie - Kp i zysk - Z. Cenę końcową należy podać brutto - z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania oferenta.
3. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Oferta na: Wymianę podłogi w holu na parterze w Przedszkolu nr 83 przy
ul. Lekarskiej 5 w Krakowie.
Nie otwierać przed 15.03.2019 r. godz. 9.00
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100% cena
9
Ocena Wykonawców i złożonych ofert
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze względu na jeden z poniższych punktów:
1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 - t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 - t.j. z późn. zm.),
przy czym rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Centrum i nie podlega zaskarżeniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorących/ biorącego udział w postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy sposób wykazane,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania,
2) braku minimum jednej ważnej oferty,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
7. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma
możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Ryszard Babiuch -branża ogólnobudowlana Tel. 660 637 212

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.