Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa 42 szt. agregatów prądotwórczych

Przedmiot:

Dostawa 42 szt. agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń,
powiat: Toruń
056 6580157
torun@zosprp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171925
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa 42 szt. agregatów prądotwórczych - min. 2,7 kVA w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa 42 szt. agregatów prądotwórczych - min. 2,7 kVA w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznik do niniejszego Zapytania.
Cel zamówienia
Dostawa 42 szt. agregatów prądotwórczych - min. 2,7 kVA w ramach realizacji projektu pn. ,,Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
Przedmiot zamówienia
42 szt. agregatów prądotwórczych - min. 2,7 kVA

CPV: 31121000-0

Dokument nr: 1171925

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesyłać na adres mailowy Zamawiającego torun@zosprp.pl
lub na adres ul. Legionów 70/76, 87 - 100 Toruń, sekretariat OW ZOSP

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń
Harmonogram realizacji zamówienia
dostawa do dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie warunku szczegółowego.
Warunki zmiany umowy
Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami.
Wszelkie zmiany dotyczące postanowień Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą (na wzorze zawartym w załączniku do niniejszego zapytania) następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności;
b. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy ocenie i porównaniu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena
1. Cena - 100% punktacji (max 100 pkt):
Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe wg zależności:
C=(Cn/Co)*100
gdzie Cn - cena oferty najkorzystniejszej
Co - cena oferty rozpatrywanej
Wykluczenia
Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Adres
Legionów 70/76
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
56 62-383-46
Fax
56 655-78-01
NIP
8790178103
Tytuł projektu
,,Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"
Numer projektu
RPKP.04.01.02-04-0002/18-00
Inne źródła finansowania
85% - EFRR
15% - budżety jednostek samorządowych

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Beciński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
056 6580157

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.