Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont płyt chodnikowych oraz położenie kostki brukowej

Przedmiot:

Remont płyt chodnikowych oraz położenie kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU
23 Lutego 41/43
60-967 Poznań
powiat: Poznań
618524601
mpietrowicz@poznan.ap.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie wykonania: ,,Remontu polegającego na demontażu i ponownym ułożeniu płyt chodnikowych oraz
położeniu kostki brukowej na drodze prowadzącej do głównego wejścia budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile przy ul. ppłk Aleksandra Kity 5".
4. Opis przedmiotu zamówienia: opisuje szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ślepy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia. Zamawiający w celu sprawdzenia i zapoznania się z zakresem robót zaleca Wykonawcy odbycie wizji lokalnej w obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Dokument nr: ADM.21.5.2019

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7 Sekretariat) w jednej zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 8.30.

Miejsce i termin realizacji:
5. Okres realizacji umowy: od dnia 22 marca - do 5 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 7 Sekretariat) w jednej zamkniętej kopercie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 8.30.
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe - ,,Remont polegający na demontażu i ponownym ułożeniu płyt
chodnikowych oraz położeniu kostki brukowej na drodze prowadzącej do głównego wejścia budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile"
3. Cena oferty:
a) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
b) cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
c) cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru.
b) kosztorys ofertowy.
8. Cena oferty, przede wszystkim ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym są obowiązujące przez okres związania ofertą tj. 30 dni. z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 9. Cena oferty nie będzie podlegać waloryzacji w okresie realizacji umowy.
9. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, jak i kosztorysów. Zamawiający poprawi w ofercie oraz w kosztorysie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych poniżej:
1) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu nazwy jednostki miary.
2) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie ofertowym w następujący sposób:
a) wykreśli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich.
b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiające zsumuje wartości podane w pozostawionych kosztorysach ofertowych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.
3) Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień w celu ustalenia rzeczywistej
treści oferty oraz jej charakteru i rodzaju jak i zarówno dla samej potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Ponadto Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zapytania tj. uzupełni kosztorys ofertowy o brakującą pozycję i przyjmie, iż cena jednostkowa tej pozycji wynosi 0 zł (przyjmując, że cena została uwzględniona w innych pozycjach kosztorysu ofertowego) powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę.

Uwagi:
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena - 100 %
10. Zamawiający wybierze propozycją odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.
. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożą oferty, a wybranego Wykonawcę zaprosi na podpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Maciej Pietrewicz - kierownik działu administracyjno-gospodarczego Archiwum Państwowego w Poznaniu, e-mail: mpietrowicz@poznan.ap.gov.pl - tel. 61 852-46-01 w. 28, +48 669 560 640.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.