Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy

Przedmiot:

Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
ul. Kolejowa 41
77-200 Miastko
powiat: bytowski
Telefon: 59-857-20-37 Fax: 59-857-20-38
Województwo: pomorskie
Miasto: Miastko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
w postępowaniu
o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastkowo, pow. bytowski, woj. pomorskie"
1. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe i konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych będące w zarządzie gminy Miastko. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez:
a) ułożenie ubytków, wyboje o grubości od 4 do 10 cm nawierzchni mieszanką mineralno -bitumiczną ,,na gorąco" z recyklera - w ilości do 850 m2, polegającą na:
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca remontu nawierzchni,
- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o
pionowych ściankach,
- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarenek grysu, żwiru, piasku i pyłu,
- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową,
- rozłożeniu przetworzonej w recyklerze mieszanki mineralno-asfaltowej złożonej z odpowiednio przygotowanego materiału odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materiałów: kruszywa, wypełniacza i asfaltu, a w razie potrzeby środka odnawiającego, przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowanych,
- dokładnym zagęszczeniu wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową,
- wypełnieni krawędzi ubytku z istniejącą nawierzchnią spoiną za pomocą emulsji asfaltowej,
- uprzątnięciu remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości,
- zdjęcie zabezpieczenia i oznakowania drogi.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku ul. Kolejowa 41, 77-200 Miastko (sekretariat)

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 15.03.2019 do godziny 12 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku ul. Kolejowa 41, 77-200 Miastko (sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
; 3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
a. całkowity do dnia 30 października 2019r.
b. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, na podstawie odrębnego zgłoszenia, zlecenia e-mailem, faksem w którym określona zostanie lokalizacja zamówienia i termin wykonania -co najmniej 2 dni od daty otrzymania zlecenia.

Wymagania:
5. Inne istotne warunki zamówienia: realizacja przedmiotu zamówienia w ciągu 48 godz. od powzięcia informacji telefonicznie, fax-em lub e-mailem. Dopuszcza się anulowanie przez Zamawiającego zapotrzebowania na daną robotę budowlaną poprzez powiadomienie Wykonawcy najpóźniej na 24 godziny przed uzgodnionym terminem.
6. Sposób przygotowania oferty:
Cenę należy określić jako ryczałtową. Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót. Przy kalkulacji wysokości stawki jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z:
- przygotowaniem sprzętu do pracy;
- dojazdem do miejsca wykonania powierzonych prac;
- utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu;
- koszty zakupu materiału;
- utrzymaniem pracowników, itp.
7. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót - uprawnienia o specjalności drogowej;
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
a. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
a. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: "Oferta na wykonanie zadania pn.: "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastkowo, pow. bytowski, woj. pomorskie" - nie otwierać do dnia 15.03.2019 do godz. 12.15
b. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Roman Chamier Cieminski
tel. 059-857-20-37
e-mail: zmkmiastko@wp.pl
ramanchamiercieminski@zmkmiastko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.