Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych

Przedmiot:

Dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cisną
Cisną 49
38-607 Cisną
powiat: leski
Telefon 13 468 63 38 / Fax. 13 468 63 54, fax - 013 468 63 54
gbilas@gminacisna.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Cisną
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Gmina Cisną zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego na zadanie ,,Dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych" w ramach realizacji operacji pn. ,,Wzmocnienie zaplecza technicznego celem promocji i rozwoju twórczości artystycznej Gminy Cisną"
2. Zakres dostawy:
a) Scena estradowa z podestem i zadaszeniem
Scena estradowa o konstrukcji aluminiowej, konstrukcja dachu z profili aluminiowych. Scena powinna posiadać zadaszenie dwuspadowe o wymiarach: 8 m szerokość, 6 m głębokość i 5 m wysokość. Tył sceny zabezpieczony kotarami przeciwwietrznymi. Podest pod zadaszeniem o wymiarach 7,5 m szerokość i 5 m głębokość umieszczony na aluminiowej ramie o regulowanych nogach w zakresie wysokości 0,8-1,2 m. Podesty sceniczne o wymiarze modułu 2,5 m i szer. 1,25 m z atestowanych materiałów antypoślizgowych. Do zestawu należy dołączyć również schody modułowe o szerokości 1,2 m. Wszystkie elementy sceny musza być fabrycznie nowe i posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
b) Zestaw nagłośnienia i oświetlenia estradowego
W skład nagłośnienia wchodzą:
- 2 kolumny szerokopasmowe o mocy min. 900 W każda
- 2 kolumny niskotonowe o mocy min. 1000 W każda
- wzmacniacz o mocy min. 2400 W
- mixer z procesorem efektów
- zestaw 6 mikrofonów w przewodami i statywami W skład oświetlenia wchodzą:
- 8 reflektorów energooszczędnych do oświetlenia efektownego tyłu sceny wraz z przewodami umożliwiającymi zasilanie
- 4 reflektory energooszczędne do oświetlenia frontu sceny ( wykonawców) wraz z przewodami umożliwiającymi zasilanie
c) Namioty plenerowe
Namioty ( 2 szt.) o wymiarach zewnętrznych 10 m długość x 5 m szerokość każdy. Namioty muszą posiadać zadaszenia oraz okna w bocznych ścianach. Namioty z zestawem akcesoriów do mocowania do podłoża gruntowego oraz utwardzonego (np. kostka brukowa, nawierzchnie asfaltowe ).
W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Dostawcy zobowiązani są do oferowania materiałów o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w pkt 2 a,b,c. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach. Dostawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Dostawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna".

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w terminie: do dnia 13.03.2019r. do godz. 9.00 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Cisną, 38-607 Cisną 49 albo przesłać na adres: gbilas@gminacisna.pl lub fax - 013 468 63 54

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia (wymagalny): 29.03.2019r.

Wymagania:
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) nie podlega przepisom ustawy. Postępowanie jest przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Cisną nr 127/2018 z dnia 16.01.2018r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy spełniający następujące warunki: 1) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi:
o posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
o posiadać wiedzę i doświadczenie,
o dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełniony formularz oferty (zał. nr 1).
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Zamawiający dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty mogą być złożone również w formie pisemnej lub faxem.
2) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
4) Każda strona kserokopii dokumentów wymaganych w ofercie przez zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do zapytania formularzu - ofercie.
6. Cena ofertowa i sposób jej podania.
1) Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem wartości podatku VAT Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Podana cena zawiera koszty transportu, montażu oraz jednokrotnego szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, przewidzianych do obsługi montażu i demontażu sceny z osprzętem.
4) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu robót oraz uwzględnić wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na cenę ofertową.
5) Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
7. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert.
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następujący kryteriami i ich wagami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100 pkt
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 pkt.
4. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru:
Kryterium ceny -- znaczenie 100 pkt C n
KC=_x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Coc
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny.
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Coc -- cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi -- 100 pkt.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
12. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

Kontakt:
11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Grzegorz Biłaś w godz. 730-l530

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.