Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach...

Przedmiot:

Określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33 fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
umgdy@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie zadania pn. ,,Określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki Elbląg na odcinku od PGW (Prawej Główki Wejściowej) do zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu".
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest.:
Przedmiotem badań są osady denne rzeki Elbląg na odcinki od Prawej Główki Wejściowej (PGW) do zrzutu z oczyszczalni ścieków (odcinek 10,4 km). Proponuje się wykonanie badań w 12 punktach - współrzędne lokalizacji punktów poboru prób podano w tabeli 1 oraz pokazano mapie (rys. 1).
Tab. 1. Lokalizacja punktów poboru - współrzędne PUWG 1992
Lp. X Y
1 526340.3 713108.5
2 525603.5 711694.2
3 525004.8 710210.4
4 524454.4 708710.7
5 523943.2 707802.1
6 523594.1 707229.7
7 523771 705829.9
8 524156.3 705310.8
9 524350.9 704965.5
10 524443.5 704619
11 524557 704235.8
12 524667.2 703852.3
Celem badań jest:
A. Określenie konsystencji osadów dennych, przede wszystkim określenie miąższości górnej, niezwiązanej warstwy osadów;
B. Oznaczenie właściwości chemicznych górnej (niezwiązanej) warstwy osadów, w zakresie związków azotu i fosforu oraz węglowodorów ropopochodnych.
Badania mają pomóc w określeniu zagrożenia dla środowiska wodnego w trakcie pogłębiania toru wodnego w zakresie:
o resuspensji płynnej i półpłynnej warstwy osadów,
o uwolnienia biogenów do toni wodnej,
o zaniku tlenu rozpuszczonego w wodzie.
oraz umożliwić opracowanie planu remediacji osadów.
Do poboru prób wskazane jest wykorzystanie próbnika typu kajak lub innego podobnego typu np. uwitec, który umożliwia oznaczenie profilu pionowego osadów i określenie miąższości warstwy niezwiązanej osadu (osad płynny/półpłynny) oraz osadu plastycznego lub zwartego, występującego pod warstwą niezwiązaną.
Dla każdego punktu poboru należy podać głębokość wody. W każdym punkcie badań należy pobrać próby osadów do głębokości 100 cm poniżej poziomu dna rzeki (ppd), a w przypadku dna o zwartej konsystencji uniemożliwiającej głębsze wbicie próbnika - należy podać głębokość wbicia.
Ad A)
W każdej próbie należy scharakteryzować zalegający osad, określając:
o głębokość zalegania danej warstwy osadu (pod powierzchnią dna),
o miąższość wierzchniej, niezwiązanej warstwy osadu (osad płynny i półpłynny)'
o rodzaj i miąższość osadu znajdującego się poniżej warstwy niezwiązanej (plastyczny/zwarty),
o kolor osadu, ewentualnie zapach.
Ad B)
Z każdego punktu pomiarowego należy pobrać z górnej, niezwiązanej warstwy osadów próbkę do badania (szacuje się że miąższość tej warstwy wynosi 20-40 cm), w której należy oznaczyć:
- węglowodory ropopochodne,
- fosfor ogólny,
- azot ogólny,
- żelazo,
- uwodnienie [%],
- zawartość materii organicznej i mineralnej [%], -pH.
Dodatkowo, w trzech miejscach (punkty 5, 9 i 11) należy wykonać badania pojemności sorbcyjnej osadów względem fosforanów EPC-0 oraz wykonać badania pełnej analizy 5 frakcji fosforu z określeniem udziału frakcji fosforu mobilnego i niemobilnego. Badania te mają posłużyć do zbadania ilości zmagazynowanego w osadach fosforu, udziału form i frakcji mobilnych w puli fosforu ogólnego oraz możliwości jego uwolnienia do toni wodnej. Uwaga: Próby powinny zostać pobrane w środkowej części przekroju poprzecznego koryta rzeki; dla pkt 4,5,7,9,11 dodatkowo należy określić miąższość wierzchniej warstwy osadów niezwiązanych przy brzegu rzeki.
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Opracowanie w trzech egzemplarzach pisemnych oraz jednym egzemplarzach elektronicznych (format PDF, wersja edytowalna).
Pobór prób oraz wykonanie analiz powinno zostać wykonane przez akredytowane laboratorium posiadające akredytację na pobór prób oraz wskaźniki określone w pkt. B.

Dokument nr: TI.1-PK-381/73/635/700/10/6/19

Otwarcie ofert: Otwierać przed dniem 13.03.2019 r. godz. 15:00" /- (tyIko wówczas, gdy właściwą formą jest forma pisemna)

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2019 r. do godz. 15.00 w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na określenie konsystencji osadów oraz oznaczenie związków fosforu i azotu w osadach dennych rzeki Elbląg na odcinku od PGW (Prawej Główki Wejściowej) do zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu- nie

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia 30 kwietnia 2019 r.

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności): Wynagrodzenie
ryczałtowe, wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony umowy protokołem odbioru.
c) okres gwarancji: nie dotyczy.
d) Inne: nie dotyczy.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
b) inne: Pobór prób oraz wykonanie analiz powinno zostać wykonane przez akredytowane laboratorium posiadające akredytację na pobór prób oraz wskaźniki określone w pkt. B.
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
6. Do oferty należy załączyć:
c) zakres akredytacji.
8. Do zaproszenie załączono:
a) formularz oferty,
b) mapa
c) wzór umowy

Uwagi:
4. Kryterium wyboru ofert:
a) cena -100% (np. cena 100%)

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Patrycja Kirlejza, e-mail: patrycja.kirlejza@umgdy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.