Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3650z ostatnich 7 dni
14611z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Legnicy
ul. Władysława Grabskiego 26
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 76 876-42-43, 76 876 42 40, 502 007 368
irena.mlynarczyk@zus.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie Sali Obsługi Klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2".
Przedmiot zamówienia
1. Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania - Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 190000/22/16/2017-ADG

Składanie ofert:
Przygotowanie i składanie ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
1. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 4. Ofertę stanowić będą:
1) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania;
2) wykaz osób - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania, odpowiednio dla wykazanego zadania;
3) wykaz usług branży elektrycznej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania;
5. Ofertę należy złożyć w terminie nie później niż do 15 marca 2019 r. do godz. 8:00.
1) w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: irena.mlynarczyk@zus.pl
2) dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie.
A. Przesłać na adres :
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26 59-220 Legnica
lub
B. Dostarczyć osobiście i złożyć w Kancelarii pok. 21, (parter) - Budynek Główny Oddziału ZUS w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 26.
Koperta z ofertą musi być dodatkowo oznaczona:
OFERTA: ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie Sali Obsługi Klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Bolesławcu, przy ul. Kwiatowej 2" Znak sprawy: 190000/22/16/2017-ADG
6. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej
z 8 znaków. Do szyfrowania plików zawierających ofertę można użyć darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-zip, które można pobrać m.in. ze strony: http//7-zip.org.pl
7. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy Zamawiającemu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 9:00, 15 marca br. (dzień składania ofert) informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.

Wymagania:
Warunki udziału w Postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać, się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. . Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1278 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robót elektrycznych wykaże się doświadczeniem zawodowym tj. wykonaniem, bądź wykonywaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej, przy czym: - roboty wykonywane były na budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
- wartość nadzorowanych robót branży elektrycznej nie była mniejsza niż 450 000 zł brutto.
Wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania publicznego z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego,
2) wykaz usług wykonanych, bądź wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania publicznego z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego.
4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy)
Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, który nie podlega negocjacjom.
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium ceny. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty tj.:
1) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego;
5. Kryteria oceny ofert
Oferty oceniane będą pod kątem oferowanej ceny.
cena
100%
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
7. Przebieg postępowania
1. Zamawiający zastrzega -sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
1) zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej - jeżeli Zapytanie było zamieszczone na stronie internetowej, albo wysyłając informację wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2) Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
3. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej, przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji o jej dokonaniu.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.
5. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert - unieważnieniu. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
9. Informację, o której mowa w pkt. 8 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
10. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
11. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Irena Młynarczyk e-mail: irena.mlynarczyk@zus.pl tel.: 76 876 42 40, 502 007 368 Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-15:00 (pn.- pt.)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.