Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3661z ostatnich 7 dni
14177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego

Przedmiot:

Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 565 22 23, fax. 82 565 22 54
info@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie ,,Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego dla zadania w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym".
2. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu roweru miejskiego i gminnego, obejmującego łącznie 17 stacji rowerowych, w tym 14 znajdujących się na terenie Miasta Chełm, 2 na terenie Gminy Chełm oraz 1 na terenie Gminy Kamień, w tym:
1) dostawa i montaż wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.: rowerów z kompletnym wyposażeniem, stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe wyposażone w elektroniczne blokady zabezpieczające rower, w tym roboty budowlane i zagospodarowanie terenu pod stacje rowerowe), licencji kompletnego systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię rowerów,
2) zarządzanie i bieżące utrzymanie systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m. in.: konserwacja i naprawy w okresie od dnia uruchomienia systemu wypożyczalni do dnia 30 czerwca 2020 roku,
3) obsługa całodobowego Biura Obsługi Klienta oraz dedykowanego serwisu systemu roweru miejskiego i gminnego inne prace niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu roweru miejskiego i gminnego.
3. Wtoku dialogu Zamawiający oczekuje omówienia następujących zagadnień:
1) cechy funkcjonalno-użytkowe rowerów i stacji rowerowych;
2) cechy funkcjonalno-użytkowe systemu informatycznego do obsługi wypożyczalni;
3) cechy funkcjonalno-użytkowe aplikacji umożliwiającej zalogowanie się w systemie i w konsekwencji możliwość wypożyczenia roweru;
4) rozwiązania organizacyjno-prawne;
5) dostępne formy płatności za wypożyczenie roweru;
6) obsługa płatności za wypożyczenie roweru oparta o stawki progresywne związane z czasem użytkowania z dokładnością do jednej minuty na podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem, a zwrotem roweru oraz założeniem limitowanego czasu np. do 30 minut okresu bezpłatnego korzystania z roweru;
7) możliwość stosowania zróżnicowanej taryfy:
a) w zależności od długości okresu wypożyczenia, b) w różnych dniach tygodnia
c) w różnych porach roku,
d) w zależności od miejsca wypożyczenia i miejsca zwrotu;
8) komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a systemem;
9) możliwość generowania zbiorczych rozliczeń;
10) możliwość tworzenia raportów o działaniu systemu oraz informacji statystycznych o działaniu wypożyczalni i klientach;
11) systemy umożliwiające bieżącą lokalizację rowerów, w tym możliwość generowania informacji o natężeniu ruchu na danych trasach rowerowych.
4. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Celem dialogu technicznego jest:
1) przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych,
2) pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym,
3) konsultacja z profesjonalistami świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia,
4) wstępne oszacowanie czasu potrzebnego na realizację zamówienia.

Dokument nr: DIR-PFE.042.3.3.2019

Składanie ofert:
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym składają Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu.
2. Zgłoszenie można składać:
1) osobiście, w siedzibie Zamawiającego - Lidera Projektu;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@umchelm.pl.
3. Termin składania zgłoszeń: 13.03.2019 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego również z podmiotami, które wolę przystąpienia do dialogu technicznego wyrażą po
13.03.2019 r., o ile dialog techniczny nie zostanie wcześniej zakończony.

Wymagania:
IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Zasady prowadzenia dialogu technicznego określa Regulamin.
2. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników dialogu technicznego związanych z udziałem w tym dialogu.
3. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie z wykorzystaniem wszystkich form komunikacji określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu.
6. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 12.04.2019 roku.

Uwagi:
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
W trybie art. 16 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP" wspólnie przeprowadzą postępowanie i udzielą zamówienia:
Lider Projektu: Miasto Chełm, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chełm z siedzibą: Urząd Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 NIP 563-21-67-582, REGON 11 01 98 238, tel. 82 565 22 23, fax. 82 565 22 54 e-mail: info@umchelm.pl
Dni pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Rodzaj Zamawiającego - jednostka samorządu terytorialnego.
Partner I - Gmina Chełm, reprezentowane przez Wójta Gminy z siedzibą:
Gmina Chełm, ul. Gmin na 18, 22 - 100 Pokrówka
NIP 563-18-02-444, Regon 000532398
tel: 82 563-65-53, 82 563-79-78, fax. 82 563-77-93
e-mail: sekretariat@gminachelm.pl
Dni pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Rodzaj Zamawiającego - jednostka samorządu terytorialnego
Partner II - Gmina Kamień, reprezentowane przez Wójta Gminy z siedzibą:
Gmina Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień
NIP 563-21-59-016, Regon 110198066
tel./fax. (82) 567 15 71
e-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Dni pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Rodzaj Zamawiającego - jednostka samorządu terytorialnego
Osoby wyznaczone do kontaktu:
1) Katarzyna Fik - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, tel: 82 564 36 39, email: katarzyna.fik@umchelm.pl
2) Monika Lepionko - koordynator projektu, tel: 82 564 36 68, email: monika.lepionko@umchelm.pl
3) Dawid Wojciechowski - asystent koordynatora projektu, tel: 82 564 36 68, email: dawid.wojciechowski@umchelm.pl
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ha dostawę systemu roweru miejskiego i gminnego dla zadania w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4
Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020"
I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31 a - 31 c ustawy PZP oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania na dostawę systemu roweru miejskiego i gminnego dla zadania w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.