Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
20z dziś
3752z ostatnich 7 dni
15438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik wody

Przedmiot:

Wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik wody

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05, tel. 74/832-20-75.
wik@wik.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik wody czystej na Przepompowni Wody Dobrocin II - ul. Kościuszki, dz.nr 820, Obr. Dobrocin"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełny zakres zamówienia obejmuje przedmiar robót załączony do SIWZ obejmujący:
1. Demontaż instalacji wodociągowej
2. Przygotowanie komory
3. Roboty instalacyjne
4. Roboty ziemne

Dokument nr: TT-15.1-16/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie (Sala posiedzeń na I piętrze).

Specyfikacja:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".

Składanie ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów. Oferta przetargowa - ,,Wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik wody czystej na Przepompowni Wody Dobrocin II - ul. Kościuszki, dz.nr 820, obr. Dobrocin". Nie otwierać przed dniem 15.03.2019r. godz. 13:00 należy składać w Sekretariacie WiK Spółki z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1/ Rozpoczęcie robót: z dniem przekazania placu budowy.
2/ Wymagany termin zakończenia całości robót (odbiór końcowy): do dnia 10.05.2019r.

Wymagania:
III. PODSTAWA PRAWNA
,,Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów" zwany dalej w treści ogłoszenia ,,Regulaminem udzielania zamówień", który dostępny jest na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
Wykonawca w cenie zadania tj. ryczałtowym wynagrodzeniu winien wycenić wszystkie roboty i policzyć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania wynikające wprost z dokumentacji kosztorysowej, ale również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania tj. między innymi wszelkie roboty przygotowawcze, organizację placu budowy, obsługę geodezyjną powykonawczą, itp.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu robót i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m. in. gruz, rury żeliwne, folie, tworzywa sztuczne, opakowania, itp.) należy składować na wysypisku odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca.
Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć przy odbiorze końcowym.
Ponadto do odbioru końcowego należy przedłożyć atesty i gwarancje udzielone przez dostawców na zastosowane materiały.
Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją kosztorysową, przepisami BHP oraz zawartą umową.
Wykonawca zobowiązany jest do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania - zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018.992 z późn. zm.).
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, spełniający warunki zawarte w rozdziale V ust. 5.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień" oraz inne warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.
X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena - 100%.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Marta Cichańska-Duda - Inspektor ds. technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400, tel. 74/832-20-75.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.